Titulní strana  »  Městský úřad  »  Odbor obecní živnostenský úřad

Odbor obecní živnostenský úřad

umístění: budova MěÚ, Masarykova ulice čp. 628
druhé patro vlevo

vedoucí odboru: Ing. Jitka Martínková
tel.: 573 521 650, kancelář č. 322
mobil: 605 125 009
e-mail: jitka.martinkova@holesov.cz

 

Ing. Hana Konečná

kontrolně-správní agenda, zástupce vedoucí
tel.: 573 521 655, kancelář č. 317
e-mail: hana.konecna@holesov.cz

 

Bc. Milan Jonák

kontrolně-správní agenda
tel.: 573 521 651, kancelář č. 317
e-mail: milan.jonak@holesov.cz

 

Miroslava Janoštiaková

registrace podnikatelských oprávnění s výjimkou koncesí
tel.: 573 521 653, kancelář č. 322
e-mail: miroslava.janostiakova@holesov.cz

 

Petra Vysloužilová

registrace podnikatelských oprávnění
tel.: 573 521 654, kancelář č. 322
e-mail: petra.vyslouzilova@holesov.cz

 

Úřední hodiny: Pokud nejsou referenti odboru mimo pracoviště, lze vyřizovat záležitosti podnikání denně, v rozsahu pracovní doby městského úřadu


 

Registrace živnostenských oprávnění

Místní příslušnost
Od 1. 7. 2008 může podnikatel učinit podání vůči živnostenskému úřadu u kteréhokoliv živnostenského úřadu v ČR, prostřednictvím kontaktního místa nebo podáním JRF ze svého počítače do centrální elektronické podatelny Živnostenského rejstříku (aplikace je k dispozici zdarma na www.mpo.cz). Živnostenské podnikání je upraveno v zákoně č. 455/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů.


Přehled poskytovaných služeb:
• vydávání, změna, přerušení a zánik živnostenských oprávnění
• zápis a změny v evidenci provozoven a odpovědných zástupců
• prostřednictvím CRM zprostředkování přihlášek k daňové registraci,
• oznámení zahájení samostatné výdělečné činnosti OSVČ
• přihlášení k důchodovému a nemocenskému pojištění
• oznámení vzniku volného pracovního místa nebo jeho obsazení
• přihlášení k veřejnému zdravotnímu pojištění

Ohlášení živnosti a žádosti o koncesi se podávají na předepsaném Jednotném registračním formuláři. Veškerá podání sepíší s žadatelem pracovníci živnostenského úřadu a poskytnou další informace spojené s vyřízením živnostenských oprávnění.


Doklady, které fyzická osoba předkládá při ohlášení živnosti
1.   občanský průkaz k ověření osobních údajů
2.   doklad prokazující odbornou způsobilost fyzické osoby, popř. odpovědného zástupce, pokud ji zákon vyžaduje,
3.   doklad prokazující právní důvod pro užívání prostor, do nichž umístil místo podnikání, liší-li se od bydliště,
4.   prohlášení odpovědného zástupce, že souhlasí s ustanovením do funkce, s převzetím povinností v rozsahu stanoveném živnostenským zákonem. Podpis na prohlášení musí být úředně ověřen, neučinil-li odpovědný zástupce prohlášení osobně před živnostenským úřadem.
5.   dle § 46 odst. 3 žz - podává-li ohlášení zákonný zástupce osoby, která nemá plnou způsobilost k právním úkonům, doloží též přivolení příslušného soudu,
6.   doklad o zaplacení správního poplatku - zák. č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích

Doklady, které právnická osoba přikládá k ohlášení živnosti
1.   doklad prokazující odbornou způsobilost odpovědného zástupce, pokud ji zákon vyžaduje,
2.   doklad o tom, že právnická osoba byla zřízena nebo založena, pokud se nezapisuje do obchodního nebo obdobného rejstříku nebo pokud ještě zápis nebyl proveden, anebo doklad o tom, že právnická osoba je zapsána do obchodního či obdobného rejstříku, pokud již byl zápis proveden; výpis z obchodního či obdobného rejstříku nesmí být starší tří měsíců,
3.   doklad prokazující právní důvod pro užívání prostor v nichž má právnická osoba na území ČR své sídlo, není-li ohlašovaná adresa již zapsána v obchodním rejstříku,
4.   prohlášení odpovědného zástupce, že souhlasí s ustanovením do funkce, s převzetím povinností v rozsahu stanoveném živnostenským zákonem. Podpis na prohlášení musí být úředně ověřen, neučinil-li odpovědný zástupce prohlášení osobně před živnostenským úřadem.
5.   doklad o zaplacení správního poplatku - zák. č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích

Pro zahraniční osoby platí některé další povinnosti v předkládání dokladů. Od 1. 1. 2011 nejsou zahraniční fyzické osoby zapsané v živnostenském rejstříku povinny  zapisovat se do obchodního rejstříku.


V případě zvoleného zástupce se tento prokáže písemnou plnou mocí.
Další informace pro podnikatele naleznete na webu ministerstva průmyslu a obchodu.

Registr živnostenského podnikání

Zápis zemědělského podnikatele do evidence

Kdo hodlá podnikat v zemědělství, předloží písemnou žádost obsahující náležitosti dle zákona č. 252/1997 Sb. Obecní živnostenský úřad v Holešově zapisuje do evidence zemědělské podnikatele příslušné podle místa trvalého pobytu nebo sídla. O provedeném zápisu obdrží podnikatel Osvědčení.

Doklady které fyzická osoba předkládá při podání žádosti
občanský průkaz k ověření totožnosti
doklad o zaplacení správního poplatku podle zákona č. 634/2004 Sb.
Registr zemědělských podnikatelů je zveřejněn na webu MZE


Kontrola vykonaná v rámci přenesené působnosti odborem Obecní živnostenský úřad, Městského úřadu Holešov, za rok 2015

Obecní živnostenský úřad Holešov v roce 2015 provedl 255 kontrol a kontrolních šetření. Kontroly byly zaměřeny na dodržování povinností vyplývající ze zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů (10), zákonů zakazující nalévání alkoholu mladistvým a zákonů regulující prodej lihovin a tabákových výrobků (21). Současně byly prováděny kontroly podnikatelských subjektů s vazbou na zahraniční osobu (5), zastaváren a provozoven nabízející použité zboží (3) a v oblasti cestovního ruchu. Zdejší živnostenský úřad prováděl společné kontroly s Českou obchodní inspekcí, oblastním inspektorátem pro Jihomoravský a Zlínský kraj, Celním úřadem pro Zlínský kraj, Policií ČR, HZS Zlínského kraje, Krajskou hygienickou stanicí Zlínského kraje.

Výše uvedené kontroly byly prováděny na základě zpracovaného plánu kontrol, z vlastního podnětu nebo z podnětu třetích stran.

Při kontrolách bylo zjištěno 53 porušení, v převážné míře zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů a bylo uloženo 27 blokových pokut a v součtu se správním řízením, byly uloženy sankce ve výši 53.000,-Kč. Sankčně bylo zrušeno 12 živnostenských oprávnění.

Celkový počet kontrol

255

z toho

kontrola, místní šetření

206

kontrola na základě podnětu

24

prodej lihovin, tabákových výrobků

21

bazar, zastavárna

3

v oblasti cen, cenové evidence

1

Počet kontrolních porušení

53

z toho

postoupeno na příslušný správní úřad

9

počet blokových pokut

27

výše blokových pokut

25.000

počet pokut uložených ve správním řízení

6

výše pokut uložených ve správním řízení

28.000

počet sankčně zrušených živnostenských oprávnění

12

počet sankčně pozastavených živnostenských oprávnění

4

Počet předepsaných nákladů řízení

17

Výše předepsaných nákladů řízení

17.000

Počet kontrol prováděných v součinnosti s ČOI

8

Údaje jsou zveřejňovány na základě §26 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád).

 

 

 

 

TOPlist