znak města Holešov

Životní situace - Váš pomocník při jednání s úřadem

Nacházíte se zde: Město Holešov » Životní situace

Vyhledávání životních situací,

Detail životní situace: Zřizuji novou provozovnu - režim odpadového hospodářství

3. Pojmenování životní situace
Zřizuji novou provozovnu - režim odpadového hospodářství
4. Základní informace k životní situaci

Původce odpadů (fyzická osoba oprávněná k podnikání nebo právnická osoba) nebo oprávněná osoba (každá osoba, která je oprávněna k nakládání s odpady podle zákona o odpadech) vede průběžnou evidenci o odpadech a způsobech nakládání s nimi. Evidence se vede za každou samostatnou provozovnu a za každý druh odpadu samostatně. Průběžná evidence se vede podle přílohy č. 20 vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, v platném znění, a dále vždy obsahuje:
a) datum a číslo zápisu do evidence
b) jméno a příjmení osoby odpovědné za vedení evidence.
Původci a oprávněné osoby zasílají hlášení o roční produkci a nakládání s odpady za uplynulý kalendářní rok.


nebezpečnými odpady může původce nakládat pouze na základě souhlasu příslušného orgánu státní správy, pokud na tuto činnost již nemá souhlas k provozování zařízení.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Původce nebo oprávněná osoba

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Podrobnosti Hlášení o produkci a nakládání s odpady  a  tiskopis žádosti o souhlas k nakládání s nebezpečnými odpady do 100 t nebezpečných odpadů za rok jsou uvedeny na stránce odpadového hospodářství

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

1. Podáním žádosti o souhlas k nakládání s nebezpečnými odpady
2. Podáním hlášení o produkci a nakládání s odpady

8. Na které instituci životní situaci řešit

Městský úřad Holešov

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

 

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Tiskopis evidence odpadů

Žádost o souhlas k nakládání s nebezpečnými odpady

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

 

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

1. Rozhodnutí o udělení souhlasu k nakládání s nebezpečnými odpady je vydáváno do 30 dní od podání žádosti.
2. Hlášení o produkci a nakládání s odpady není vedeno ve správním řízením, hlášení o odpadech za uplynulý rok předá původce nebo oprávněná osoba prostřednictvím Integrovaného systému ohlašovacích povinností (ISPOP) do 15. února následujícího roku

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

 

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Povinnosti původců a oprávněných osob vyplývající ze zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění.

16. Elektronická služba, kterou lze využít

x8qbfvu (Město Holešov)

28. Popis byl naposledy aktualizován
19.10.2011
29. Datum konce platnosti popisu