znak města Holešov

Životní situace - Váš pomocník při jednání s úřadem

Nacházíte se zde: Město Holešov » Životní situace

Vyhledávání životních situací,

Detail životní situace: Chci pokácet strom

1. Identifikační číslo
104
2. Kód
3. Pojmenování životní situace
Chci pokácet strom
4. Základní informace k životní situaci

Ke kácení dřevin je nezbytné povolení orgánu ochrany přírody, není-li stanoveno jinak. Povolení lze vydat ze závažných důvodů po vyhodnocení funkčního a estetického významu dřevin.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Fyzická nebo právnická osoba.

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Povolení není třeba ke kácení dřevin z důvodů pěstebních a zdravotních. Kácení z těchto důvodů musí být oznámeno písemně nejméně 15 dnů předem orgánu ochrany přírody, který je může pozastavit, omezit nebo zakázat.
Povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les za předpokladu, že tyto nejsou významným krajinným prvkem a jsou splněny ostatní podmínky stanovené zákonem a jinými právními předpisy, se nevyžaduje pro stromy o obvodu kmene do 80 cm měřeného ve výšce 130 cm nad zemí nebo souvislé keřové porosty do celkové plochy 40 m2.
Povolení není rovněž třeba ke kácení dřevin, je-li jejich stavem ohrožen život, zdraví nebo hrozí-li škoda značného rozsahu. V tomto případě musí být tento zásah oznámen do 15 dnů od provedení kácení příslušnému orgánu ochrany přírody.

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

Projednáním s orgánem ochrany přírody prověřit, zda je nutné vydání povolení ke kácení, nebo postačuje oznámení kácení, případně vyzvednutím formuláře. Následuje podání žádosti o kácení na odbro životního prostředí.

8. Na které instituci životní situaci řešit

Městský úřad Holešov

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Městský úřad Holešov, odbor životního prostředí, ulice Masarykova 628, Holešov
Ing. Pavla Pšejová, dveře č. 117, tel. 573 521 404 Úřední hodiny: pondělí a středa 7:30 – 11:00 a 12:00 – 17:00 (jinak po telefonické domluvě)

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

a) jméno a adresu žadatele,
b) doložení vlastnického práva, nelze-li je ověřit v katastru nemovitostí, či nájemního nebo uživatelského vztahu žadatele k pozemkům a k dřevinám rostoucím mimo les,
c) specifikaci dřevin rostoucím mimo les, které mají být káceny, zejména jejich druh, počet, velikost plochy keřů včetně situačního zákresu,
d) udání obvodu kmene stromu ve výšce 130 cm nad zemí,
e) zdůvodnění žádosti,
f) návrh náhradní výsadby

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Formulář žádosti o povolení kácení

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Správní poplatky se neuplatňují.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

30 dnů, ve složitých případech 90 dnů

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Dle § 70 zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny v platném znění může být účastníkem řízení  občanské sdružení, za předpokladu dodržení zákonných podmínek

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

 

16. Elektronická služba, kterou lze využít

x8qbfvu (Město Holešov)

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zákon č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, v platném znění a prováděcí vyhlášky MŽP ČR č. 395/1992 Sb., v platném znění

18. Jaké jsou související předpisy

Zákon č. 500/2004 Sb. (Správní řád)

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Proti rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů od oznámení rozhodnutí ke Krajskému úřadu Zlínského kraje podáním na Městském úřadě Holešov.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Při nedodržení zákonných povinností mohou být uplatněny sankce:
- uložení pokuty fyzické osobě až do výše 20.000,-Kč (dle § 87 zákona č. 114/92 Sb.) u jednotlivé dřeviny, u skupiny dřevin až 100.000,-Kč.
- uložení pokuty právnické a fyzické osobě při výkonu podnikatelské činnosti až do výše 1 000 000,-Kč (dle § 88 zákona č.114/92 Sb.)

21. Nejčastější dotazy

 

22. Další informace

 

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

 

24. Související životní situace a návody, jak je řešit

 

25. Za správnost popisu odpovídá útvar

Odbor životního prostředí

26. Kontaktní osoba
Ing. Pavla Pšejová
27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni
28. Popis byl naposledy aktualizován
31.10.2011
29. Datum konce platnosti popisu
30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace