znak města Holešov

Životní situace - Váš pomocník při jednání s úřadem

Nacházíte se zde: Město Holešov » Životní situace

Vyhledávání životních situací,

Detail životní situace: Náhradní rodinná péče

3. Pojmenování životní situace
Náhradní rodinná péče
4. Základní informace k životní situaci

 

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Občané způsobilí k právním úkonům, kteří mají zájem přijmout nezletilé dítě do své náhradní rodinné péče. Žadatel musí mít trvalý pobyt na území ČR nebo cizinec s povolením k trvalému pobytu na území ČR po dobu nejméně 365 dní.

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Bezúhonnost, odpovídající zdravotní stav, dobré ekonomické a sociální poměry.

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

Seznámení se se základními informacemi a postupy realizace náhradní rodinné péče a podání žádosti na Odboru sociálních věcí a zdravotnictví Městského úřadu Holešov.

8. Na které instituci životní situaci řešit

Městský úřad Holešov, Odbor sociálních věcí a zdravotnictví, Tovární 1407

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Městského úřadu Holešov, Bc. Věra Lišková, dveře č. 204, telefon 573 521758, e-mail - vera.liskova@holesov.cz 

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

Platný občanský průkaz

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Formuláře jsou k dispozici přímo na Odboru sociálních věcí a zdravotnictví MěÚ Holešov, jedná se o tyto žádosti:

  • Žádost o zařazení do evidence žadatelů vhodných stát se osvojiteli,pěstouny nebo pěstouny na přechodnou dobu - tiskopis MPSV, umístěn je také na webových stránkách Města Holešov (odbor SVZ - tiskopisy odboru SVZ) nebo webu MPSV 
  • Dotazník pro žadatele o svěření dítěte do své péče
  • Vyjádření lékaře ke zdravotnímu stavu žadatele
12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Nejsou stanoveny žádné poplatky

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Od podání žádosti běží 30 denní lhůta pro předání spisové dokumentace na Krajský úřad Zlínského kraje.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

 

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Žadatelé jsou povinni udělit písemný souhlas, že orgán sociálně-právní ochrany zprostředkující náhradní rodinnou péči je oprávněn zjišťovat další údaje potřebné pro zprostředkování - zejména o tom, zda způsobem svého života budou zajišťovat pro dítě vhodné prostředí, a kdykoliv zjistit, zda nedošlo ke změně rozhodných skutečností uvedených ve spisové dokumentaci. Také musí souhlasit s účastí na přípravě fyzických osob k přijetí dítěte do rodiny, kterou zajišťuje Krajský úřad.

16. Elektronická služba, kterou lze využít

www.holesov.cz

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje
  • Zákon č.359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů
  • zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
  • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Opravné prostředky se uplatňují pouze proti správnímu rozhodnutí. Odvolání se podává Krajskému úřadu Zlínského kraje prostřednictvím MěÚ Holešov.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

 

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě
24. Související životní situace a návody, jak je řešit

 

28. Popis byl naposledy aktualizován
11.8.2014
29. Datum konce platnosti popisu
změnou zákonných předpisů