znak města Holešov

Životní situace - Váš pomocník při jednání s úřadem

Nacházíte se zde: Město Holešov » Životní situace

Vyhledávání životních situací,

Detail životní situace: Ztráta, odcizení, poškození nebo zničení občanského průkazu

1. Identifikační číslo
115
2. Kód
3. Pojmenování životní situace
Ztráta, odcizení, poškození nebo zničení občanského průkazu
4. Základní informace k životní situaci

Pokud dojde ke ztrátě, odcizení, poškození nebo zničení občanského průkazu je občan a nebo opatrovník povinen tuto skutečnost neprodleně ohlásit na kterémkoliv obecním úřadu obce s rozšířenou působností nebo na kterýkoliv matriční úřad. V případě odcizení je možnost obrátit se i na Policii ČR.

Občanský průkaz je povinen mít občan České republiky, který dosáhl věku 15 let a má trvalý pobyt na území České republiky.
Občan, který byl rozhodnutím soudu zbaven způsobilosti k právním úkonům, může mít občanský průkaz jen v případě, že o jeho vydání požádá soudem ustanovený opatrovník.
 

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Ztrátu, odcizení, poškození nebo zničení občanského průkazu hlásí občan nebo opatrovník, případně zástupce občana, který se nemusí prokazovat plnou mocí.
Občan je povinen požádat do 15 pracovních dnů ode dne ohlášení ztráty, odcizení, poškození nebo zničení o vydání občanského průkazu.
Žádost je oprávněn podat:

 • občan starší 15 let,
 • za občana mladšího 15 let žádá jeho zákonný zástupce,
 • za občana, jehož způsobilost je omezena tak, že není způsobilý k podání žádosti o občanský průkaz a za občana zbaveného způsobilosti k právním úkonům žádá, doklady předkládá a občanský průkaz přebírá jeho opatrovník.
6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Splnění všech závazných podmínek stanovených platnými právními předpisy na úseku občanských průkazů.

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

Ohlášením ztráty, odcizení, poškození nebo zničení občanského průkazu.
Žádost o vydání občanského průkazu podejte osobně nebo prostřednictvím jiné osoby (tato osoba se nemusí prokazovat plnou mocí).
Žádost nesmí být pomačkaná, přeložená nebo jinak znehodnocená, musí obsahovat všechny povinné údaje.

8. Na které instituci životní situaci řešit

S ohlášením ztráty, odcizení, poškození nebo zničení občanského průkazu a se žádostí se obraťte na obecní úřad obce s rozšířenou působností příslušný podle místa vašeho trvalého pobytu, v Praze na úřad městské části Prahy 1 až 22, v Brně, Ostravě a Plzni na magistrát, popř. na kterýkoliv obecní úřad obce s rozšířenou působností mimo místo trvalého pobytu nebo na kterýkoliv matriční úřad. V případě odcizení je možno řešit vzniklou situaci na Policii ČR.
Vyhotovený občanský průkaz si můžete převzít u matričního úřadu nebo u obecního úřadu obce s rozšířenou působností, který uvedete do žádosti o vydání občanského průkazu; jinak máte povinnost převzít si občanský průkaz u obecního úřadu obce s rozšířenou působností příslušného pro jeho vydání (tj. podle místa trvalého pobytu).
Úřady, které:

 • přijímají žádosti o vydání občanského průkazu,
 • vydávají občanský průkaz,
9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Městský úřad Holešov
odbor dopravní a správní
Masarykova 628
769 01   Holešov

 
Kontaktní osoba: Kateřina Marcinová
Telefon: 573 521 352
 
Úřední hodiny:
Pondělí a Středa 7:15 - 11:00 a 12:00 – 17:00 hod.
Úterý, Čtvrtek 7:15 - 11:00
Pátek: na základě předchozí dohody
10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

Na úřadě předložte:

 • rodný nebo rodný a křestní list,
 • doklad o rodném čísle, jestliže není uvedeno na jiném předkládaném dokladu,
 • potvrzení o občanském průkazu,
 • vyplněnou žádost o vydání občanského průkazu,
 • jednu fotografii, je-li vydáván občanský průkaz se strojově čitelnými údaji,
 • dvě fotografie, je-li vydáván občanský průkaz bez strojově čitelných údajů,
 • doklady stanovené zákonem (viz níže),
 • popř. další doklady osvědčující skutečnosti, o nichž se do občanského průkazu zapisují údaje na žádost občana anebo údaje potřebné k odstranění rozporů zjištěných v údajích uvedených na žádosti s údaji vedenými v informačním systému evidence obyvatel nebo v evidenci občanských průkazů.

Doklady musí být předloženy v originále, ověřeném opise nebo ověřené kopii.
Při přijetí vyplněné žádosti vám budou předložené doklady vráceny.
Dosavadní občanský průkaz nebo potvrzení o občanském průkazu odevzdáte při převzetí nového občanského průkazu.
________________________________________
Fotografie musí mít tyto vlastnosti:
Rozměry 35 mm x 45 mm, odpovídat současné podobě občana, zobrazuje jej v předním čelném pohledu s výškou obličejové části hlavy od očí k bradě minimálně 13 mm, v občanském oděvu, bez brýlí s tmavými skly (s výjimkou nevidomých) a bez pokrývky hlavy, není-li její použití odůvodněno důvody náboženskými nebo zdravotními; v takovém případě nesmí pokrývka hlavy zakrývat obličejovou část způsobem znemožňujícím identifikaci občana.
Fotografie pro vydání občanského průkazu má hladký povrch a je v černobílém nebo barevném provedení. Zobrazená osoba musí mít neutrální výraz a zavřená ústa, oči musí být otevřené a nesmí být překryté vlasy.
Fotografie musí být aktuální.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Tiskopis Ohlášení ztráty, odcizení, poškození nebo zničení občanského průkazu je možno stáhnout zde.
Žádost o vydání občanského průkazu se strojově čitelnými údaji se podává pouze na originálním tiskopisu.
Jedná-li se o vydání občanského průkazu bez strojově čitelných údajů, lze použít i žádost uveřejněnou na internetových stránkách Ministerstva vnitra.
Tiskopisy žádostí o vydání občanských průkazů jsou k dispozici na všech obecních úřadech obcí s rozšířenou působností a matričních úřadech.

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Správní poplatek za vydání nového občanského průkazu za průkaz poškozený, zničený, ztracený, odcizený nebo za průkaz obsahující neoprávněně provedené zápisy činí 100 Kč.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Občanský průkaz se strojově čitelnou zónou bude vydán do 30 dnů od předložení všech dokladů potřebných pro jeho vydání příslušnému obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností, případně do 30 dnů ode dne, kdy žádost byla příslušnému obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností postoupena.
Občanský průkaz s dobou platnosti 1 měsíc se vydává ihned.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Další účastníci postupu nejsou stanoveni.

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Občan je povinen převzít občanský průkaz osobně.

16. Elektronická služba, kterou lze využít

Tuto situaci není možné řešit zasláním žádosti elektronickou poštou.

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zákon č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů
Vyhláška č. 642/2004 Sb., kterou se provádí zákon o občanských průkazech a zákon o cestovních dokladech, ve znění pozdějších předpisů

18. Jaké jsou související předpisy

Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Opravné prostředky jsou řešeny v souladu se správním řádem.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Nesplněním povinností uvedených v zákoně o občanských průkazech se občan dopouští přestupku.
Přestupky jsou nově upraveny v § 16a zákona o občanských průkazech.
Podle tohoto ustanovení se občan dopustí přestupku tím, že:

 • poruší povinnost mít občanský průkaz podle § 2 odst. 3 zákona,
 • poruší povinnost chránit občanský průkaz před ztrátou, odcizením, poškozením, zničením nebo zneužitím,
 • nepožádá o vydání nového občanského průkazu v případech uvedených v § 14 odst. 1 písm. c) zákona, tj. do 15 pracovních dnů:
 • o    po dni, ve kterém došlo ke skončení platnosti občanského průkazu (po uplynutí doby v něm vyznačené, po ohlášení ztráty, odcizení, poškození nebo zničení občanského průkazu),
 • o    po obdržení oddacího listu nebo dokladu o partnerství,
 • o    po nabytí právní moci rozhodnutí soudu o rozvodu manželství nebo po nabytí právní moci rozhodnutí soudu o zrušení partnerství,
 • o    po nabytí právní moci rozhodnutí soudu o neexistenci manželství nebo po nabytí právní moci rozhodnutí soudu o tom, že partnerství nevzniklo,
 • o    po nabytí právní moci rozhodnutí soudu o prohlášení manželství za neplatné nebo po nabytí právní moci rozhodnutí soudu o tom, že partnerství je neplatné,
 • o    po obdržení úmrtního listu manžela nebo partnera,
 • o    po nabytí právní moci rozhodnutí soudu o prohlášení manžela nebo partnera za mrtvého,
 • o    po nabytí právní moci rozhodnutí, kterým bylo změněno jméno, případně jména, příjmení, nebo bylo přiděleno nové rodné číslo,
 • o    po dni, kdy byla ohlášena změna místa trvalého pobytu nebo kdy nabylo právní moci rozhodnutí o zrušení údaje o místu trvalého pobytu,
 • o    po nabytí právní moci rozhodnutí soudu, kterým byla občanovi omezena způsobilost k právním úkonům,
 • o    po nabytí právní moci rozhodnutí soudu, kterým byl občanovi uložen trest zákazu pobytu,
 • ani po opakované výzvě nepřevezme osobně občanský průkaz, 
 • neprodleně neohlásí poškození, zničení, ztrátu, odcizení nebo zneužití občanského průkazu (tyto údaje se hlásí obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností nebo matričnímu úřadu, nikoli Ministerstvu vnitra; odcizení občanského průkazu lze ohlásit Policii České republiky), 
 • poruší zákaz provádět zápisy, změny nebo opravy v občanském průkazu, v potvrzení o občanském průkazu, v potvrzení o změně místa trvalého pobytu nebo v potvrzení o změně údajů zapisovaných do občanského průkazu, 
 • ani po opakované výzvě nedoloží údaje uváděné v žádosti o vydání občanského průkazu, 
 • v zákonem stanovené lhůtě nesplní povinnost provést výměnu svého občanského průkazu bez strojově čitelných údajů, 
 • úmyslně zničí, poškodí, odcizí nebo zneužije občanský průkaz nebo potvrzení o občanském průkazu, 
 • poskytne nebo přijme občanský průkaz jako zástavu nebo odebere občanský průkaz při vstupu do objektu nebo na pozemek, 
 • pořídí kopii občanského průkazu a neprokáže souhlas občana, 
 • nepožádá o vydání prvního občanského průkazu do 30 dnů ode dne, kdy dosáhl věku 15 let.

Za přestupek na úseku občanských průkazů může být uložena pokuta do výše 10 000 Kč; za přestupek uvedený pod první odrážkou do výše 15 000 Kč.

21. Nejčastější dotazy

Které nepovinné údaje se zapisují do občanského průkazu se strojově čitelnými údaji?
Na vaši žádost lze do občanského průkazu zapsat:

 • označení absolventa vyšší odborné školy, akademický titul, stavovské označení, jiný titul absolventa vysoké školy, označení "docent" nebo "profesor" a vědecká hodnost,
 • jméno, příjmení a rodné číslo manžela, popř. partnera (pozn.: do občanského průkazu se zapisuje vedle rodinného stavu i registrované partnerství); v případě, že nemá přiděleno rodné číslo, uvádí se datum narození,
 • jméno, příjmení a rodné číslo dítěte do nabytí zletilosti; v případě, že nemá přiděleno rodné číslo, uvádí se datum narození.

Upozornění: Nelze-li všechny požadované nepovinné údaje zapsat z důvodu nedostatku místa na občanském průkazu, určí občan, které z nich se zapíší.S čím se lze obrátit na obecní úřady obcí s rozšířenou působností a matriční úřady?
Tyto úřady:

 • přijímají žádosti o vydání občanského průkazu (kterýkoli obecní úřad obce s rozšířenou působností nebo matriční úřad),
 • předávají občanům nové občanské průkazy,
 • přijímají občanské průkazy do úschovy po dobu dlouhodobého pobytu občana v zahraničí (příslušné podle místa trvalého pobytu občana),
 • přijímají občanské průkazy po osobách zemřelých (nejbližší obecní úřad obce s rozšířenou působností nebo matriční úřad),
 • přijímají občanské průkazy občanů, kteří byli zbaveni způsobilosti k právním úkonům (příslušné podle místa trvalého pobytu občana),
 • přijímají občanské průkazy občanů, kteří ukončili trvalý pobyt na území České republiky nebo pozbyli státní občanství (příslušné podle místa trvalého pobytu),
 • přijímají nalezené občanské průkazy (kterýkoli obecní úřad obce s rozšířenou působností nebo matriční úřad),
 • přijímají hlášení o ztrátě, odcizení, poškození, zničení a zneužití občanského průkazu (kterýkoli obecní úřad obce s rozšířenou působností nebo matriční úřad).

Upozornění: Odcizení občanského průkazu je možno ohlásit též Policii České republiky.
Občanský průkaz je zakázáno ponechávat a přijímat jako zástavu a odebírat jej při vstupu do objektů nebo na pozemky.
 

22. Další informace

Můžete se obrátit na obecní úřady obcí s rozšířenou působností.

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

Ministerstvo vnitra

 • Osobní doklady
 • Neplatné doklady
 • Ochrana osobních údajů  (jak postupovat, pokud fyzická osoba zjistí nebo se domnívá, že Ministerstvo vnitra, jako správce osobních údajů, nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů nekorektně)
   
24. Související životní situace a návody, jak je řešit

Hlášení trvalého pobytu (Občanské průkazy)
Vydání osvědčení a potvrzení o státním občanství České republiky (Státní občanství)
Narození, uzavření manželství, vznik registrovaného partnerství nebo úmrtí státních občanů ČR v cizině (Matriky)
 

25. Za správnost popisu odpovídá útvar

Odbor dopravní a správní MěÚ Holešov

26. Kontaktní osoba
Kateřina Marcinová
27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni
24. 07. 2009
28. Popis byl naposledy aktualizován
25.4.2013
29. Datum konce platnosti popisu
Konec platnosti návodu není stanoven.
30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace