znak města Holešov

Životní situace - Váš pomocník při jednání s úřadem

Nacházíte se zde: Město Holešov » Životní situace

Vyhledávání životních situací,

Detail životní situace: Ztráta, odcizení, poškození nebo zničení řidičského průkazu nebo mezinárodního řidičského průkazu.

1. Identifikační číslo
8
2. Kód
MD02
3. Pojmenování životní situace
Ztráta, odcizení, poškození nebo zničení řidičského průkazu nebo mezinárodního řidičského průkazu.
4. Základní informace k životní situaci

Držitel řidičského oprávnění při ztrátě, odcizení, poškození nebo zničení svého řidičského průkazu nebo mezinárodního řidičského průkazu je povinen tuto skutečnost neprodleně oznámit příslušnému obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Držitel řidičského  oprávnění

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Oznámit  ztrátu, odcizení, poškození nebo zničení řidičského průkazu. Příslušný obecní  úřad vydá držiteli  řidičského oprávnění  potvrzení o  oznámení  ztráty, odcizení, poškození nebo zničení řidičského průkazu. Toto potvrzení  o oznámení ztráty, odcizení … platí 30 dní ode dne  jeho vydání a opravňuje  k řízení motorových vozidel na území České republiky.

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

Oznámit  tuto skutečnost příslušnému obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností, v jehož obvodu máte trvalý pobyt. Ztrátu a zejména odcizení průkazu doporučujeme ohlásit také Policii České republiky.

8. Na které instituci životní situaci řešit

Obecní úřad obce s rozšířenou působností

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

S pracovníky příslušných obecních úřadů obcí s rozšířenou působností v daných úředních hodinách.

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

• Platný doklad  totožnosti (občanský průkaz, popř. cestovní pas společně s potvrzením o občanském průkazu, které je vydáno v případě ztráty nebo odcizení občanského průkazu),
• jednu fotografii
• popř. poškozený řidičský průkaz.
Na úřadě si vypíšete žádost  o  vydání řidičského průkazu.    
V případě odcizení průkazu předložte příslušnému obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností také oznámení o odcizení, které vám bylo vydáno na oddělení Policie ČR, kde jste tuto skutečnost ohlásili.
I když není nutné tuto skutečnost policii hlásit, tak vám tento postup přesto doporučujeme.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

" Žádost o vydání řidičského průkazu" a " Žádost o vydání mezinárodního řidičského průkazu" jsou k dispozici na všech příslušných obecních úřadech obcí s rozšířenou působností nebo k prohlédnutí na internetových stránkách Ministerstva dopravy (tiskopis žádosti o vydání řidičského průkazu je opatřen též návodem na vyplnění).

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Správní poplatek činí 50 Kč, v případě žádosti o expresní vydání ŘP činí správní poplatek 500 Kč, úhradu provádíte v pokladně příslušného obecního úřadu.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Bezodkladně po oznámení ztráty odcizení, poškození nebo zničení ŘP vám vydá příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností „Potvrzení o oznámení ztráty, odcizení, poškození nebo zničení řidičského průkazu“.
Vydané potvrzení nepodléhá správnímu poplatku a platí 30 dnů ode dne jeho vydání; po tuto dobu nahrazuje ŘP, ale pouze pro provoz na území ČR.
Nový ŘP vám bude vydán ve lhůtě do 20 kalendářních dnů ode dne podání žádosti, při expresní žádosti do 5 pracovních dnů.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Další účastníci postupu nejsou stanoveni.

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Další činnosti nejsou stanoveny.

16. Elektronická služba, kterou lze využít

Tuto situaci není možné řešit zasláním žádosti elektronickou poštou.

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů.

18. Jaké jsou související předpisy

Vyhláška č. 31/2001 Sb., o řidičských průkazech a o registru řidičů, ve znění pozdějších předpisů.

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Opravné prostředky nejsou stanoveny.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

V případě nedodržení předepsaných povinností vám může být uložena pokuta dle zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.

21. Nejčastější dotazy
22. Další informace

Kde získáte bližší informace: Ministerstvo dopravy, příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností- MěÚ Holešov, odbor dopravně správních agend, registr řidičů, Masarykova 628, Holešov, dv.č.101. Úřední hodiny: Po-Pá: 7:15 -11:00 a Po,St: 12:00 – 17:00

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

Stránky Ministerstva dopravy

24. Související životní situace a návody, jak je řešit

Odevzdání řidičského průkazu nebo mezinárodního řidičského průkazu
(Řidičský průkaz)
Změna údajů v řidičském průkazu nebo mezinárodním řidičském průkazu
(Řidičský průkaz)
Žádost o výpis z evidenční karty řidiče
(Evidenční karta řidiče)
Vydání řidičského průkazu na základě řidičského průkazu vydaného cizím státem
Vydání řidičského průkazu
(Řidičský průkaz)
Vydání mezinárodního řidičského průkazu
(Řidičský průkaz)
Výměna řidičského průkazu
Ztráta, odcizení, poškození nebo zničení mezinárodního řidičského průkazu
(Řidičský průkaz)

25. Za správnost popisu odpovídá útvar

MěÚ Holešov, odbor dopravně správních agend

26. Kontaktní osoba
Jaroslava Valášková
27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni
11.3.2010
28. Popis byl naposledy aktualizován
11.3.2010
29. Datum konce platnosti popisu
Konec platnosti návodu není stanoven.
30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace