znak města Holešov

Životní situace - Váš pomocník při jednání s úřadem

Nacházíte se zde: Město Holešov » Životní situace

Vyhledávání životních situací,

Detail životní situace: Nález, odevzdání občanského průkazu

1. Identifikační číslo
116
2. Kód
3. Pojmenování životní situace
Nález, odevzdání občanského průkazu
4. Základní informace k životní situaci
 1. Každý, kdo nalezne cizí občanský průkaz, potvrzení o občanském průkazu, potvrzení o změně místa trvalého pobytu nebo potvrzení o změněn údajů zapisovaných do občanského průkazu, je povinen je odevzdat neprodleně  kterémukoliv obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností nebo matričnímu úřadu anebo policii ČR.
 2. Každý, kdo má v držení občanský průkaz  zemřelého občana nebo občana prohlášeného za mrtvého, je povinen jej odevzdat bezodkladně nejbližšímu obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností nebo matričnímu úřadu.
 3.  Opatrovník je povinen odevzdat občanský průkaz občana, který byl rozhodnutím soudu zbaven způsobilosti k právním úkonům, do 15-ti dnů ode dne, kdy usnesení soudu o jeho jmenování nabylo právní moci, obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností, který občanský průkaz vydal, nebo matričnímu úřadu podle místa trvalého pobytu občana.
5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Občan, který nalezne cizí občanský průkaz; opatrovník.

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Splnění všech závazných podmínek stanovených platnými právními předpisy na úseku občanských průkazů.

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

Odevzdáním nalezeného cizího občanského průkazu.

8. Na které instituci životní situaci řešit

Při odevzdání nalezeného cizího občanského průkazu se obraťte na obecní úřad obce s rozšířenou působností příslušný podle místa vašeho trvalého pobytu, v Praze na úřad městské části Prahy 1 až 22, v Brně, Ostravě a Plzni na magistrát, popř. na kterýkoliv obecní úřad obce s rozšířenou působností mimo místo trvalého pobytu nebo na matriční úřad podle místa trvalého pobytu.

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Městský úřad Holešov
Odbor dopravní a správní
Masarykova 628
769 01   Holešov

Kontaktní osoba: Kateřina Marcinová
Telefon: 573 521 352
 
Úřední hodiny:
Pondělí a Středa 7:15 - 11:00 a 12:00 – 17:00 hod.
Úterý, Čtvrtek 7:15 - 11:00
Pátek: na základě předchozí dohody
10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

Na úřadě předložte:

 • nalezený cizí občanský průkaz,
 • vlastní občanský průkaz nebo cestovní pas.
11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Formulář se nevypisuje.

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Správní poplatek není stanoven.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Občan - nálezce je povinen odevzdat nalezený cizí občanský průkaz neprodleně.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Další účastníci postupu nejsou stanoveni.

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Nejsou stanoveny.

16. Elektronická služba, kterou lze využít

Tuto situaci není možné řešit zasláním žádosti elektronickou poštou.

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zákon č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů
Vyhláška č. 642/2004 Sb., kterou se provádí zákon o občanských průkazech a zákon o cestovních dokladech, ve znění pozdějších předpisů

18. Jaké jsou související předpisy

Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Opravné prostředky jsou řešeny v souladu se správním řádem.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

V případě nedodržení povinností může byt uložena sankce:

 • dle § 46 odst.1 zák. č.200/1990 Sb. o přestupcích.

(V blokovém řízení do výše 1.000,- Kč; ve správním řízení do výše 30.000,- Kč.)

 • dle § 16a odst. 1 písm. c) zák. č. 328/1999 Sb. o občanských průkazech

(V blokovém řízení do výše 1.000,- Kč; ve správním řízení do výše 10.000,- Kč.)
 

21. Nejčastější dotazy

S čím se lze obrátit na obecní úřady obcí s rozšířenou působností a matriční úřady?
Tyto úřady:

 • přijímají žádosti o vydání občanského průkazu (kterýkoli obecní úřad obce s rozšířenou působností nebo matriční úřad),
 • předávají občanům nové občanské průkazy,
 • přijímají občanské průkazy do úschovy po dobu dlouhodobého pobytu občana v zahraničí (příslušné podle místa trvalého pobytu občana),
 • přijímají občanské průkazy po osobách zemřelých (nejbližší obecní úřad obce s rozšířenou působností nebo matriční úřad),
 • přijímají občanské průkazy občanů, kteří byli zbaveni způsobilosti k právním úkonům (příslušné podle místa trvalého pobytu občana),
 • přijímají občanské průkazy občanů, kteří ukončili trvalý pobyt na území České republiky nebo pozbyli státní občanství (příslušné podle místa trvalého pobytu),
 • přijímají nalezené občanské průkazy (kterýkoli obecní úřad obce s rozšířenou působností nebo matriční úřad),
 • přijímají hlášení o ztrátě, odcizení, poškození, zničení a zneužití občanského průkazu (kterýkoli obecní úřad obce s rozšířenou působností nebo matriční úřad).

Upozornění: Odcizení a nález občanského průkazu je možno ohlásit též Policii České republiky.
Občanský průkaz je zakázáno ponechávat a přijímat jako zástavu a odebírat jej při vstupu do objektů nebo na pozemky.

22. Další informace

Můžete se obrátit na obecní úřady obcí s rozšířenou působností.

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

Ministerstvo vnitra

 • Osobní doklady
 • Neplatné doklady
 • Ochrana osobních údajů  (jak postupovat, pokud fyzická osoba zjistí nebo se domnívá, že Ministerstvo vnitra, jako správce osobních údajů, nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů nekorektně)
24. Související životní situace a návody, jak je řešit

Narození, uzavření manželství, vznik registrovaného partnerství nebo úmrtí státních občanů ČR v cizině (Matriky)

25. Za správnost popisu odpovídá útvar

Odbor dopravní a správní MěÚ Holešov

26. Kontaktní osoba
Kateřina Marcinová
27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni
24. 07. 2009
28. Popis byl naposledy aktualizován
16.4.2013
29. Datum konce platnosti popisu
Konec platnosti návodu není stanoven.
30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace