znak města Holešov

Životní situace - Váš pomocník při jednání s úřadem

Nacházíte se zde: Město Holešov » Životní situace

Vyhledávání životních situací,

Detail životní situace: Výměna řidičského průkazu

1. Identifikační číslo
9
2. Kód
3. Pojmenování životní situace
Výměna řidičského průkazu
4. Základní informace k životní situaci

Výměna stávajících řidičských průkazů za řidičský průkaz odpovídající vzoru Evropských společenství (dále jen „ES“) je stanovena § 134 odst. 2 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Řidičské průkazy vydané:
a)     od 1. 7. 1964 do 31. 12. 1993 jsou jejich držitelé povinni vyměnit do 31. 12. 2007,
b)     od 1. 1. 1994 do 31. 12. 2000 jsou jejich držitelé povinni vyměnit do 31. 12. 2010,
c)     od 1. 1. 2001 do 30. 4. 2004 jsou jejich držitelé povinni vyměnit do 31. 12. 2013.
Nově vydávaný řidičský průkaz podle vzoru ES je dokument typu plastové polykarbonátové karty o velikosti 54 x 86 mm.
Vydává se na dobu nejvýše 10 let z důvodu životnosti a čitelnosti plastové karty anebo na dobu kratší z důvodu např. omezení zdravotní způsobilosti řidiče.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Držitel platného řidičského průkazu.

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Držitel řidičského oprávnění  je povinen převzít řidičský průkaz osobně nebo prostřednictvím zmocněné osoby na základě ověřené plné moci. Držitel  řidičského oprávnění je povinen  zároveň s převzetím  řidičského průkazu odevzdat neplatný řidičský průkaz. Držitel řidičského oprávnění  nesmí mít víc než jeden platný řidičský průkaz.

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

Žádost je možné podat osobně nebo v zastoupení na základě plné moci v souladu s § 31 a následně občanského zákoníku (plná moc nemusí být ověřená) se všemi ostatními přílohami, včetně dokladu totožnosti žadatele na příslušném pracovišti obecního úřadu obce s rozšířenou působností.

8. Na které instituci životní situaci řešit

Na příslušném pracovišti obecního úřadu obce s rozšířenou působností dle místa trvalého pobytu žadatele.

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

S pracovníky evidence řidičů příslušného obecního úřadu obce s rozšířenou působností.

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

Na úřadu se předkládá:
• vyplněná žádost o vydání řidičského průkazu, 
• platný doklad totožnosti (občanský průkaz, pas),
• jedna fotografie o rozměrech 35 x 45 mm,
řidičský průkaz, kterému končí platnost.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Vzor žádosti o vydání řidičského průkazu (s návodem na vyplnění) si můžete prohlédnout na internetových stránkách Ministerstva dopravy; originál žádosti lze vyzvednout na kterémkoliv obecním úřadu obce s rozšířenou působností.

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Za výměnu řidičského průkazu ve smyslu § 134 odst. 2 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, se správní poplatek nevybírá. Správní poplatek se vybere pouze v případě, že by výměna řidičského průkazu byla spojena se změnou osobních údajů.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Vaše žádost bude vyřízena do 20 dnů od podání žádosti. Je možné žádost vyřídit i ve lhůtě kratší, tj. do 5 pracovních dnů, po zaplacení poplatku 500,-Kč.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Další účastníci postupu nejsou stanoveni

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Řidičský průkaz lze převzít osobně nebo prostřednictvím zmocněnce, který se prokáže úředně ověřenou plnou mocí.

16. Elektronická služba, kterou lze využít

Tuto situaci není možné řešit zasláním žádosti elektronickou poštou.

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů.

18. Jaké jsou související předpisy

Vyhláška č. 31/2001 Sb., o řidičských průkazech a o registru řidičů, ve znění pozdějších předpisů.

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Opravné prostředky nejsou stanoveny.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Příslušný úřad má možnost udělit žadateli sankci podle zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů a to ve formě pokuty.

21. Nejčastější dotazy
22. Další informace

Kde získáte bližší informace: Ministerstvo dopravy, příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností- MěÚ Holešov, odbor dopravně správních agend, registr řidičů, Masarykova 628, Holešov, dv.č.101. Úřední hodiny: Po-Pá: 7:15 -11:00 a Po,St: 12:00 – 17:00

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

Ministerstvo dopravy ČR – silniční doprava
- Řidičské průkazy

24. Související životní situace a návody, jak je řešit

Odevzdání řidičského průkazu nebo mezinárodního řidičského průkazu (Řidičský průkaz)
Ztráta, odcizení, poškození nebo zničení řidičského průkazu (Řidičský průkaz)
Změna údajů v řidičském průkazu nebo mezinárodním řidičském průkazu (Řidičský průkaz)
Žádost o výpis z evidenční karty řidiče (Evidenční karta řidiče)
Vydání řidičského průkazu na základě řidičského průkazu vydaného cizím státem (Řidičský průkaz)
Vydání řidičského průkazu (Řidičský průkaz)
Vydání mezinárodního řidičského průkazu (Řidičský průkaz)
Ztráta, odcizení, poškození nebo zničení mezinárodního řidičského průkazu (Řidičský průkaz).

25. Za správnost popisu odpovídá útvar

MěÚ Holešov, odbor dopravně správních agend

26. Kontaktní osoba
Jaroslava Valášková
27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni
11.3.2010
28. Popis byl naposledy aktualizován
11.3.2010
29. Datum konce platnosti popisu
Konec platnosti návodu není stanoven.
30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace