znak města Holešov

Životní situace - Váš pomocník při jednání s úřadem

Nacházíte se zde: Město Holešov » Životní situace

Vyhledávání životních situací,

Detail životní situace: Přidělení registrační značky vozidla a vydání technického průkazu vozidla v případě jejich ztráty, poškození, odcizení.

1. Identifikační číslo
11
2. Kód
3. Pojmenování životní situace
Přidělení registrační značky vozidla a vydání technického průkazu vozidla v případě jejich ztráty, poškození, odcizení.
4. Základní informace k životní situaci

 Životní situace se týká registrace vozidla a jeho provozování, případně nakládání s ním.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

 Oprávněnou osobou k jednání je obecně fyzická nebo právnická osoba zapsaná v registru vozidel jako provozovatel nebo vlastník vozidla. Jednat může i osoba zmocněná písemně provozovatelem nebo vlastníkem vozidla.

Fyzická osoba – provozovatel, vlastník vozidla nebo zmocněnec, v případě právnické osoby osoba (např. jednatel) oprávněna jednat jménem právnické osoby(společnosti).
6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

 V případě ztráty, poškození, odcizení registrační značky nebo technického průkazu je nutno získat náhradu u příslušného úřadu, který vede registr vozidel.

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

 Žádost o náhradu s odůvodněním (například z důvodu ztráty) podejte na příslušný úřad.

8. Na které instituci životní situaci řešit

 Obecní úřad obce s rozšířenou působností – MěÚ Holešov

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

 Musíte se obrátit na obecní úřad obce s rozšířenou působností příslušný podle trvalého bydliště, místa podnikání nebo sídla provozovatele motorového nebo přípojného vozidla.

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

 Na úřadě musíte předložit:platný doklad totožnosti, originál nebo ověřenou kopii živnostenského oprávnění nebo výpisu z obchodního rejstříku ne staršího 3 měsíců(v případě firemních vozidel), ohlášení věci na policii na předepsaném formuláři (v případě odcizení registrační známky nebo technického průkazu), poškozené, případně zbylé tabulky registrační značky, osvědčení o registraci vozidla a technický průkaz, jsou-li k dispozici, případně předložení listiny osvědčující oprávnění jednat jménem jiné osoby.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

 Žádost o zápis změn údajů a oznámení o ztrátě/odcizení. Obojí je k dispozici na všech příslušných úřadech.

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

 Správní poplatky jsou stanoveny dle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích. Poplatky se platí hotově na pokladně. Ztráta, odcizení, zničení registračních značek: 400,- ztráta, odcizení, zničení technického průkazu nebo osvědčení o registraci: 100,-

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

 Zpravidla se věc vyřizuje na počkání, ale v komplikovanějších případech se postupuje dle správního řádu, kde je obvyklá lhůta vyřízení stanovena do 30 dnů.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

 Policie ČR obecní policie

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

 Další činnosti nejsou stanoveny.

16. Elektronická služba, kterou lze využít

 Tuto situaci není možné řešit zasláním žádosti elektronickou poštou.

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, v platném znění (poslední novela 226/2006 Sb.)

18. Jaké jsou související předpisy

 243/2001 Sb., o registraci vozidel
500/2004 Sb., o správním řízení (správní řád)

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

 Opravné prostředky se uplatňují na příslušném úřadě dle správního řádu.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

 Sankce mohou být uloženy dle zákona o přestupcích.

21. Nejčastější dotazy

 Musí se při žádosti v dané věci předkládat doklad o pojištění vozidla?

Ne, doklad o pojištění se nemusí předložit.

 
Kdo, při vydávání nové značky vylepuje nálepky platné technické kontroly a emisí?
 
Nálepky platné technické kontroly a emisí se vylepují na příslušném městském úřadě. 

22. Další informace

 Obraťte se na Vám místně příslušný úřad - Městský úřad Holešov, odbor dopravně správních agend, registr vozidel, Masarykova 628, Holešov, dv.č. 106. Úřední hodiny: Po, St 7:15-11:00, 12:00-17:00, tel.: 573 521 301, 573 521 302.

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

Stránky Ministerstva dopravy
Stránky Ministerstva vnitra

24. Související životní situace a návody, jak je řešit
25. Za správnost popisu odpovídá útvar

 MěÚ Holešov, odbor dopravně správních agend

26. Kontaktní osoba
Radka Uherková
27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni
11.3.2010
28. Popis byl naposledy aktualizován
11.4.2010
29. Datum konce platnosti popisu
Konec platnosti návodu není stanoven.
30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace