znak města Holešov

Životní situace - Váš pomocník při jednání s úřadem

Nacházíte se zde: Město Holešov » Životní situace

Vyhledávání životních situací,

Detail životní situace: Dovoz nového osobního vozidla se schválením typu z jiného členského státu Evropské unie.

1. Identifikační číslo
15
2. Kód
3. Pojmenování životní situace
Dovoz nového osobního vozidla se schválením typu z jiného členského státu Evropské unie.
4. Základní informace k životní situaci

Uvedená situace nastává v případě registrace nového osobního vozidla určeného pro provoz na pozemních komunikacích, které je z jiného členského státu Evropské unie dováženo do České republiky.Jedná se o nejčastější případ dovozu silničních vozidel, a proto je následující informace zaměřena pouze na tato vozidla a nepopisuje jiné možnosti dovozu a následné registrace vozidel. Obdobně je možné využít uvedené pokyny při dovozu nových motocyklů se schválením typu.

Nové vozidlo je nově vyrobené vozidlo, které dosud nebylo žádným způsobem provozováno v České republice ani v jiném státě, ani nebylo používáno ke zkušebním či předváděcím účelům. Naproti tomu vozidlo, které již bylo zaregistrováno v jiném členském státě, a současně mu byly vystaveny registrační dokumenty podle směrnice Rady 1999/37/ES (technický průkaz a osvědčení o registraci silničního motorového vozidla), se považuje za vozidlo provozované v jiném členském státě. Toto vozidlo není z hlediska platné právní úpravy nové (nezáleží na množství najetých kilometrů nebo stáří daného vozidla).
Rozlišení mezi novým a provozovaným vozidlem je zásadní pro další postup při registraci vozidla v ČR. V případě nového vozidla je registrace v České republice jednodušší než v případě vozidel provozovaných.
5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Žádost o registraci vozidla podává vlastník vozidla nebo provozovatel se souhlasem vlastníka vozidla.

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

V případě zakoupení nového vozidla v jiném členském státě a jeho následné registrace v České republice je zapotřebí, aby žadatel o registraci požadoval po prodejci vozidla vydání platného, tj. neznehodnoceného prohlášení o shodě (dále jen  „C.O.C. list“ - certificate of conformity [1]), které je výrobce vozidla povinen vystavit a které musí doprovázet každé vozidlo, a to na základě směrnice 70/156/ES.

Pro přihlášení vozidla k registraci je žadatel povinen podat přihlášku k registraci a současně k ní přiložit požadované dokumenty (bod 10.), kterými je mimo jiné platný C.O.C. list, na základě jehož předložení příslušný úřad provede první registraci daného vozidla v souladu se zákonným postupem. Žadateli o registraci jsou poté vydány příslušné dokumenty k vozidlu (technický průkaz silničního motorového vozidla a osvědčení o registraci silničního motorového vozidla) a tabulky s registrační značkou.
V případě nových vozidel není vyžadována pro účely registrace evidenční kontrola [2], a proto není nutná fyzická přítomnost vozidla při registraci.
Žadatel tak např. může ponechat zakoupené vozidlo před jeho registrací neprovozované na území státu, kde vozidlo zakoupil, zaregistrovat jej postupem uvedeným výše v České republice a po vydaní dokumentů o vozidle a přidělání tabulek s registrační značkou na toto vozidlo jej začít právoplatně provozovat.
Dalším možným postupem je situace, kdy podle vnitrostátní právní úpravy jiného členského státu je možné provést registraci vozidla, aniž dojde k vydání předmětných registračních dokumentů a zároveň není znehodnocen C.O.C. list, který tak zůstane platným pro účely první registraci vozidla v České republice, a to dle postupu výše uvedeného. Na tuto možnost je nicméně zapotřebí se  informovat u příslušným úřadů v jiném členském státě.
 Zde je nutné upozornit na situaci, kdy již byl na základě předloženého C.O.C. listu vystaven  technický průkaz a vozidlo bylo zaregistrováno, tedy byly vystaveny standardní registrační doklady a to i v případě, že vozidlo mohlo být v jiném členském státě např. registrováno pouze na převozní značky. C.O.C. list byl touto registrací v jiném členském státě znehodnocen a nelze tedy požadovat jeho první registraci v České republice. Dle zákona č. 56/2001 Sb. ani dle komunitární úpravy (směrnice Rady 70/156/ES) se již nejedná o nové vozidlo, ale o vozidlo provozované (bod 04).
 

[1] C.O.C. list je dokumentem určeným k první registraci vozidla, přičemž po této první registraci je znehodnocen, a to zejména příslušným záznamem do něj o provedené první registraci. Na základě platného C.O.C. listu je povinností členského státu zaregistrovat předmětné vozidlo jako nové. Pokud tedy žadatel o registraci požaduje první registraci předmětného vozidla je nezbytné, aby předložil neznehodnocený C.O.C. list.
[2] evidenční kontrola je nezbytná u již registrovaných a provozovaných vozidel pro porovnání údajů uvedených v registračních dokumentech, kterými jsou technický průkaz silničního motorového vozidla a osvědčení o registraci silničního motorového vozidla se skutečnými údaji a stavem vozidla
7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

Je nutné podat přihlášku silničního motorového vozidla k registraci do registru silničních vozidel.

8. Na které instituci životní situaci řešit

Přihláška do registru silničních vozidel se podává na místně příslušném obecním úřadu obce s rozšířenou působností.

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Tato životní situace řeší na místně příslušném obecním úřadu obce s rozšířenou působností v okamžiku, kdy je k individuálně dovezenému novému vozidlu podána přihláška k registraci.

Povinnost přihlásit k registraci osobní vozidlo má každý, kdo jej hodlá provozovat na území ČR, s výjimkou osob, jejichž pobyt na území ČR netrvá déle než 185 kalendářních dnů v příslušném kalendářním roce.
10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

K přihlášce silničního nového motorového vozidla k registraci žadatel vždy přiloží:

·       C. O. C.  list (viz bod 06.)
·       doklad o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla,
·       potvrzení o zaplacení daně z přidané hodnoty v případě pořízení nového dopravního prostředku z jiného členského státu Evropské unie.
Ve specifických  případech je nutné doložit dále:
·       souhlas vlastníka k zaregistrování silničního motorového vozidla na jiného provozovatele,
·       doklad o zástavním právu váznoucím na silničním motorovém vozidle, bylo-li zřízeno,
doklad o povolení k pobytu nebo o udělení azylu na území České republiky, není-li provozovatel silničního motorového vozidla státním občanem České republiky
11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Formuláře pro registraci vozidla jsou k dispozici na místně příslušných obecních úřadech obcí s rozšířenou působností, případě na jejich internetových stránkách.(žádosti vytištěné z internetu nelze použít, klient musí žádost na úřadě vyplnit znovu)

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Správní poplatek za zápis do registru motorového vozidla s nejméně čtyřmi koly činí 800,- Kč. Je třeba jej zaplatit při podání přihlášky nebo později, vždy však před provedením registrace.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Obecní úřad obce s rozšířenou působností rozhodne nejpozději ve lhůtě do 30 dnů ode dne doručení písemné žádosti doložené předepsanými doklady.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Kromě žadatele je účastníkem této životní situace

·       obecní úřad obce s rozšířenou působností
15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Další činnosti nejsou stanoveny.

16. Elektronická služba, kterou lze využít

Tuto situaci nelze řešit elektronicky.

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zákon č. 56/2001 Sb. o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška č. 341/2002 Sb. o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
18. Jaké jsou související předpisy

Zákon č. 500/2004 Sb. správní řád, ve znění pozdějších předpisů

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Odvolání lze podat ve lhůtě 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí, a to u obecního úřadu obce s rozšířenou působností, který rozhodnutí vydal.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

V případě nedodržení registrační povinnosti nelze vozidlo na pozemních komunikacích provozovat.

Pokud vlastník nebo provozovatel nepřihlásí k registraci silniční motorové vozidlo, které hodlá provozovat na území ČR za podmínek stanovených zákonem 56/2001Sb., dopouští se správního deliktu ve smyslu zákona 56/2001Sb.
21. Nejčastější dotazy
22. Další informace

Můžete se obrátit na příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností – MěÚ Holešov, odbor dopravně správních agend, Masarykova 628, Holešov, dv.č.105. Úřední hodiny: Út, Čt -7:15 – 11:00

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

Ministerstvo dopravy

24. Související životní situace a návody, jak je řešit
25. Za správnost popisu odpovídá útvar

MěÚ Holešov, odbor dopravně správních agend

26. Kontaktní osoba
Marie Krátká
27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni
17.3.2009.
28. Popis byl naposledy aktualizován
17.2.2010
29. Datum konce platnosti popisu
Konec platnosti návodu není stanoven.
30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace