znak města Holešov

Životní situace - Váš pomocník při jednání s úřadem

Nacházíte se zde: Město Holešov » Životní situace

Vyhledávání životních situací,

Detail životní situace: Zvláštní označení vozidla praktického lékaře ve službě č. O 5

1. Identifikační číslo
18
2. Kód
3. Pojmenování životní situace
Zvláštní označení vozidla praktického lékaře ve službě č. O 5
4. Základní informace k životní situaci

Na základě zákona č. 361/2000 Sb.o provozu na pozemních komunikacích jsou praktičtí lékaři pro dospělé i praktičtí lékaři pro děti a dorost oprávněni používat zvláštní označení vozidla praktického lékaře ve službě O5, na podkladě kterého nemusí v jednotlivých případech, kde to charakter jejich služby vyžaduje a je to naléhavě nutné, po dobu nezbytně nutnou dodržovat zákaz stání a dále se na tato vozidla vztahuje platnost výjimky plynoucí z dodatkové tabulky E12"jen zásobování", "mimo zásobování", resp. "jen dopravní obsluha" a " mimo dopravní obsluhu".

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Oprávněn jednat je osobně praktický lékař pro dospělé, praktický lékař pro děti a dorost provozující nestátní zdravotnické zařízení, nebo zaměstnanec jak státního zdrav. zařízení tak nestátního zdrav. zařízení, které však vykonává činnost praktického lékaře pro dospělé nebo praktického lékaře pro děti a dorost. O vydání označení č. O5 rozhoduje na základě žádosti obecní úřad s rozšířenou působností příslušný podle místa trvalého pobytu žadatele.

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Pro získání označení O5 je nutno žadatelem doložit:
1. žadatel, který je praktickým lékařem provozujícím nestátní zdrav. zařízení musí k žádosti o vydání označení vozidla přiložit - průkaz totožnosti, rozhodnutí o registraci nestátního zdrav. zařízení a doklad o tom, že a) registruje pojištěnce - smlouvu s VZP nebo pokud nemá smlouvu s VZP, smlouvu s jinou zdrav. pojišťovnou; nebo b) zajišťuje lékařskou službu provní pomoci či se na jejím zajištění podílí - potvrzení organizátora lékařské služby první pomoci
2. žadatel, který vykonává činnost praktického lékaře jako zaměstnanec státního zdrav. zařízení musí k žádosti o vydání označení vozidla přiložit - průkaz totožnosti, potvrzení, že je zaměstnancem státního zdrav. zařízení, vykonávájícím činnost praktického lékaře,potvrzení, že je odborně způsobilý k výkonu činnosti praktického lékaře - doklad o atestaci;
3. žadatel, který vykonává činnost praktického lékaře jako zaměstnanec nestátního zdrav. zařízení musí k žádosti o vydání označení vozidla přiložit - průkaz totožnosti, potvrzení, že je zaměstnancem nestátního zdrav. zařízení, vykonávájícím činnost praktického lékaře, potvrzení, že je odborně způsobilý k výkonu činnosti praktického lékaře - doklad o atestaci, rozhodnutí o registraci nestátního zdrav. zařízení, jehož je zaměstnancem, doklad o tom, že nestátní zdrav. zařízení jehož je žadatel zaměstnancem a) registruje pojištěnce - smlouvu s VZP nebo pokud nemá smlouvu s VZP, smlouvu s jinou zdrav. pojišťovnou, nebo b) zajišťuje lékařskou službu první pomoci či se na jejím zajištění podílí - potvrzení organizátora lékařské služby první pomoci
Každému žadateli, který splní podmínky pro vydání označení č. O5 může být vydáno pouze jedno označení i v případě, že provozuje dvě nebo více zdravotnických zařízení.

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

Je nutná osobní návštěva z důvodu ověření totožnosti žadatele; není možno pověřit nikoho plnou mocí; žádost je nutno vyplnit přímo na místě.

8. Na které instituci životní situaci řešit

Pro žadatele - praktické lékaře s trvalým pobytem na území města Holešova vydává MěÚ Holešov, odbor dopravně správních agend, Tovární 1407, Holešov.

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

MěÚ Holešov, odbor dopravně správních agend, Tovární 1407, Holešov; pracovník: Ing.Radek Doležel, dv.č.118, tel.573521850

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

žádost a dále:
1. žadatel, který je praktickým lékařem provozujícím nestátní zdrav. zařízení musí k žádosti o vydání označení vozidla přiložit - průkaz totožnosti, rozhodnutí o registraci nestátního zdrav. zařízení a doklad o tom, že a) registruje pojištěnce - smlouvu s VZP nebo pokud nemá smlouvu s VZOP, smlouvu s jinou zdrav. pojišťovnou; nebo b) zajišťuje lékařskou službu první pomoci či se na jejím zajištění podílí - potvrzení organizátora lékařské služby první pomoci
2. žadatel, který vykonává činnost praktického lékaře jako zaměstnanec státního zdrav. zařízení musí k žádosti o vydání označení vozidla přiložit - průkaz totožnosti, potvrzení, že je zaměstnancem státního zdrav. zařízení, vykonáváajícím činnost praktického lékaře,potvrzení, že je odborně způsobilý k výkonu činnosti praktického lékaře - doklad o atestaci;
3. žadatel, který vykonává činnost praktického lékaře jako zaměstnanec nestátního zdrav. zařízení musí k žádosti o vydání označení vozidla přiložit - průkaz totožnosti, potvrzení, že je zaměstnancem nestátního zdrav. zařízení, vykonávájícím činnost praktického lékaře, potvrzení, že je odborně způsobilý k výkonu činnosti praktického lékaře - doklad o atestaci, rozhodnutí o registraci nestátního zdrav. zařízení, jehož je zaměstnancem, doklad o tom, že nestátní zdrav. zařízení jehož je žadatel zaměstnancem a) registruje pojištěnce - smlouvu s VZP nebo pokud nemá smlouvu s VZP, smlouvu s jinou zdrav. pojišŤovnou, nebo b) zajišťuje lékařskou službu první pomoci či se na jejím zajištění podílí - potvrzení organizátora lékařské služby první pomoci
Každému žadateli, který splní podmínky pro vydání označení č. O5 může být vydáno pouze jedno označení i v případě, že provozuje dvě nebo více zdravotnických zařízení.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

žádost je možno vyplnit přímo na místě

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

žádné

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

nejsou stanoveny, bezodkladně, příp. co nejkratší

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

žádní

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

žádné

16. Elektronická služba, kterou lze využít

nutno vyřídit osobně, dotazy je možné psát na : radek.dolezel@holesov.cz;

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

Označení č. O5 je upraveno v § 67 odst. 1 zákona č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, a dále vyhláškou č. 193/2006 Sb.
Metodika č. 2/2006 Ministerstva dopravy určuje postup obecních úřadů a obcí s rozšířenou působností při vydávání zvláštních označení vozidel

18. Jaké jsou související předpisy
19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

žádné

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

v případě zjištění, že držitel označení č. O5 přestal splňovat podmínky pro vydání označení O5 a toto označení neodevzdal, rozhodne obecní úřad obce s rozšířenou působností o jeho odnětí ve správním řízení.

21. Nejčastější dotazy
22. Další informace

 Obraťte se na Vám místně příslušný úřad – Městský úřad Holešov, odbor dopravně správních agend, Masarykova 608, Holešov, dv.č. 104. Úřední hodiny: Po, St: 7:15-11:00, 12:00-17:00, Út,Čt: 7:15-11:00 a 12:00-15:00, Pá: 7:15-11:00

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě
24. Související životní situace a návody, jak je řešit
25. Za správnost popisu odpovídá útvar

MěÚ Holešov, odbor dopravně správních agend

26. Kontaktní osoba
Ing.Radek Doležel
27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni
01. 09. 2006
28. Popis byl naposledy aktualizován
18.2.2010
29. Datum konce platnosti popisu
Bez omezení
30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace