znak města Holešov

Životní situace - Váš pomocník při jednání s úřadem

Nacházíte se zde: Město Holešov » Životní situace

Vyhledávání životních situací,

Detail životní situace: poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

3. Pojmenování životní situace
poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
4. Základní informace k životní situaci

Přihlášení k poplatku podává každý občan s trvalým pobytem v Holešově nebo vlastník rekreační stavby na území  města Holešova.

 

V případě, že je za domácnost poplatek odváděn společným zástupcem, uvede tento údaje o všech osobách, za které bude poplatek platit.

 

Vlastník rekreační stavby se do 15 dnů přihlásí k místnímu poplatku za komunální odpad. Přihlášení provede odevzdáním vyplněné přihlášky.

 

Odhlášení od poplatku - v případě prodeje rekreační stavby na území města Holešova oznámí a prokáže toto občan správci poplatku.

 

Úleva / osvobození od poplatku - občan, který splňuje podmínky obecně závazné vyhlášky pro úlevu / osvobození od poplatku, oznámí a průkazně doloží tuto skutečnost správci poplatku.

 

 

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Oprávnění v této věci jednat má svéprávná zletilá osoba. V případě, že jde o osobu nesvéprávnou, jedná za ni opatrovník, za nezletilou osobu jedná její zákonný zástupce.Občan může k jednání zplnomocnit jinou osobu (plná moc)

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Veškeré informace k poplatku lze nalézt v obecně závazné vyhlášce města Holešova č. 3/2012, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. Tato vyhláška navazuje na  zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 280/2009 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů.
Vyhláška č. 3/2012 (PDF - 206 kB)

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

Kontaktovat příslušného pracovníka finančního odboru.

8. Na které instituci životní situaci řešit

MÚ Holešov, Masarykova 628, 769 17 HOLEŠOV

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

Přihlášení k poplatku - průkaz totožnosti popř. potvrzení o změně místa trvalého pobytu, popř. výpis z KN u rekreačních objektů.
Odhlášení od poplatku - průkaz totožnosti popř. potvrzení o změně místa trvalého pobytu, úmrtní list.
Úleva / osvobození od poplatku - viz podmínky stanovené obecně závaznou vyhláškou.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

formulář pro přihlášení k povinnosti
formulář pro rekreační objekt
formulář pro zánik povinnosti

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Základní sazba místního poplatku za komunální odpad činí 696,-- Kč / rok. Poplatníkům (společným zástupcům) je k úhradě poplatku zaslána poštovní poukázka s uvedením variabilního symbolu (VS), vždy v dostatečném předstihu před datem splatnosti V případě, že občan (společný zástupce) poštovní poukázku z jakéhokoliv důvodu neobdrží, ať se obrátí přímo na správce poplatku.
Možnosti úhrady: bezhotovostním převodem platby na účet města č. účtu 190001624691/0100 (Komerční banka) s uvedením VS nebo poštovní poukázkou na poště nebo v pokladnách MěÚ Holešov.
Splatnost poplatku: Poplatek je splatný ve dvou stejných splátkách, vždy nejpozději do 30. června a do 31. prosince kalendářního roku.
 

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

do patnácti dnů ode dne, kdy mu povinnost platit tento poplatek vznikla:

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

 

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

 

16. Elektronická služba, kterou lze využít

WWW stránky města Holešova

28. Popis byl naposledy aktualizován
6.3.2013
29. Datum konce platnosti popisu