znak města Holešov

Životní situace - Váš pomocník při jednání s úřadem

Nacházíte se zde: Město Holešov » Životní situace

Vyhledávání životních situací,

Detail životní situace: Výchovné problémy a trestná činnost nezletilých dětí (do 15 let) a mladistvých (od 15 do 18 let)

1. Identifikační číslo
2. Kód
3. Pojmenování životní situace
Výchovné problémy a trestná činnost nezletilých dětí (do 15 let) a mladistvých (od 15 do 18 let)
4. Základní informace k životní situaci

Děti do 15 let nebo mladiství od 15 do 18 let zanedbávají povinnou školní docházku, utíkají z domova, požívají alkohol nebo návykové látky, živí se prostitucí, spáchali trestný čin nebo, jde-li o děti mladší 15 let, spáchaly čin, který by jinak byl trestným činem, páchají přestupky nebo jinak ohrožují občanské soužití.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Rodič nebo jiná osoba odpovědná za výchovu dítěte má právo při výkonu svých práv a povinností požádat o pomoc orgán sociálně právní ochrany. Každý je oprávněn upozornit orgán sociálně právní ochrany na výchovné problémy. Toto upozornění lze učinit jakoukoliv formou, tj. telefonicky, písemně, osobně či e-mailem, rovněž anonymní upozornění jsou prošetřována.

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Trvalé bydliště nezletilého dítěte nebo mladistvého, jehož životní situace se má řešit na území ORP Holešov. Zvláštní podmínky nejsou stanoveny, každé oznámení je prošetřeno.

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

Sdělit skutečnosti, které s případem souvisí na oddělení sociálně právní ochrany dětí, Odbor sociálních věcí a zdravotnictví, Městský úřad Holešov, případně kontaktovat kurátora pro mládež. Řízení může zahájit orgán soc. právní ochrany i z vlastního podnětu.

8. Na které instituci životní situaci řešit

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví, Městský úřad Holešov, Tovární 1407.

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Mgr. Jiří Nesázel, kurátor pro mladistvé, dveře č. 209, Odbor sociálních věcí a zdravotnictví, Městský úřad Holešov, Tovární 1407, Holešov. Nejlépe v úřední dny pondělí a středa, po předchozí telefonické domluvě lze dohodnout i jiný termín.

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

Platný občanský průkaz, při první návštěvě rodný list dítěte.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Nejsou žádné formuláře.

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Nejsou stanoveny.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Neprodleně, bez zbytečného odkladu.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Rodinní příslušníci, terapeutická zařízení, střediska výchovné péče, výchovná zařízení, Policie ČR, zdravotnická a školská zařízení atd.

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Spolupráce při řešení konkrétní situace.

16. Elektronická služba, kterou lze využít

email - podatelna@holesov.cz   www.holesov.cz

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje
 • Zákon č. 94/1963 Sb., o rodině, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů 
18. Jaké jsou související předpisy
 • Zákon č.1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších předpisů
 • usnesení předsednictva ČNR č. 2/1993 Sb., o vyhlášení Listiny základních práv a svobod jako součásti ústavního pořádku ČR, ve znění pozdějších předpisů
 • sdělení č. 104/1991 Sb., o Úmluvě o právech dítěte
 • Zákon č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 99/1963 Sb., Občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 40/2009 Sb., Trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 218/2003 Sb., o soudnictví ve věcech mládeže, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů
19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Proti správnímu rozhodnutí se podává odvolání ke Krajskému úřadu Zlínského kraje prostřednictvím příslušného úřadu. 

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Sankce dle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, trestního zákona nebo přestupkového zákona.

21. Nejčastější dotazy
22. Další informace

Výchovné problémy dětí a mládeže je možno řešit i ambulantně ve Středisku výchovné péče, Husovo nám. 229, Kroměříž, tel. 573 333333, e-mail: svp.km@volny.cz, www.svp-km.cz. Dále v Diagnostickém ústavu pro mládež, středisko výchovné péče a školní jídelna, Brno, Veslařská 246, nebo v odloučeném pracovišti SVP Domek Zlín, Česká 4789, Zlín, tel. 577 242786-7, e-mail: svpdomek@svpdomek.cz.

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě
24. Související životní situace a návody, jak je řešit
25. Za správnost popisu odpovídá útvar

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Městského úřadu Holešov

26. Kontaktní osoba
Mgr. Jiří Nesázel - kurátor pro nezletilé a mladistvé, tel. 573 521763, e-mail - jiri.nesazel@holesov.cz
27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni
18.5.2010
28. Popis byl naposledy aktualizován
18.5.2010
29. Datum konce platnosti popisu
změnou zákonných předpisů
30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace