znak města Holešov

Životní situace - Váš pomocník při jednání s úřadem

Nacházíte se zde: Město Holešov » Životní situace

Vyhledávání životních situací,

Detail životní situace: Dotace v rámci Akce milion.

3. Pojmenování životní situace
Dotace v rámci Akce milion.
4. Základní informace k životní situaci

Dotace je určena pro fyzické osoby, podnikající fyzické osoby a právnické osoby se sídlem na území i mimo území města Holešova, avšak vyvíjející činnost na území města Holešova. Tato činnost se rozumí v oblasti kulturní, sportovní, společenské a vzdělávací.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Statutární orgán právnické osoby, fyzická osoba, podnikající fyzická osoba.

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Základní podmínky jsou uvedeny v bodu 4.

Žádost musí mít předepsané přílohy dle článku 1 Obecných pravidel pro poskytování a vyúčtování dotace z Fondu (tyto přílohy stačí doložit v každém kalendářním roce pouze jednou, a to u první podané žádosti žadatele anebo nejpozději do konce měsíce února.) Obecná pravidla pro poskytování a vyúčtování dotace jsou k dispozici zde (pdf - 116 kB).

Pravidla pro poskytování finanční dotace z rozpočtu města Holešova na činnost a aktivity v oblasti sportovní, kulturní a společenské, tzv. "Akce milion" jsou k dispozici zde (pdf - 56 kB).

Statut Fondu kultury, sportu a vzdělávání je k dispozici zde (pdf - 75 kB).

Termín podání žádostí je konec kalendářního měsíce února. Žádost platí jeden kalendářní rok.
 
Žádost může být podána v listinné anebo elektronické podobě (Městský úřad Holešov, Masarykova 628, 769 17 Holešov, podatelna Městského úřadu Holešov, podatelna@holesov.cz – nutností je podepsání uznávaným elektronickým podpisem, datová schránka města Holešova – x8qbfvu).
7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

Písemnou žádostí ve stanoveném termínu. Závazný formulář je k dispozici zde (pdf - 97 kB), anebo zde (xls - 27 kB).

8. Na které instituci životní situaci řešit

Městský úřad Holešov, odbor tajemníka, úsek školství, kultury a památkové péče.

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

Vyplněný předepsaný formulář (žádost), prostou kopii dokladu o zřízení účtu a listiny o ustavení (volbě, jmenování) současného statutárního orgánu. Dále čestné prohlášení týkající se úpadku, likvidace, insolvenčního řízení, soudního sporu s městem či jeho organizacemi, daňových nedoplatků, sociálního zabezpečení, zdravotního pojištění, podpory de minimis...

Povinnosti jsou přesně stanoveny v článku 1 odstavcích 2 a 3 Obecných pravidel pro poskytování a vyúčtování dotace z Fondu. Obecná pravidla jsou k dispozici zde (pdf - 116 kB).

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Závazný formulář (žádost) je k dispozici zde žádost pdf - 97 kB, anebo zde žádost xls - 27 kB).

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Správní ani jiné poplatky nejsou stanoveny.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Žádost je nutné podat do konce měsíce února. Od uzavření smlouvy o poskytnutí dotace je dotace poskytnuta nejdéle do 30 dnů.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Další účastníci nejsou stanoveni.

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Další činnosti nejsou požadovány.

16. Elektronická služba, kterou lze využít

Elektronická podoba žádosti se zašle buď na elektronickou adresu podatelny: podatelna@holesov.cz – nutností je podepsání uznávaným elektronickým podpisem; anebo se podá prostřednictvím zpřístupněné datové schránky žadatele do datové schránky města Holešova: x8qbfvu – není nutné podepsání uznávaným elektronickým podpisem.

28. Popis byl naposledy aktualizován
3. 1. 2014
29. Datum konce platnosti popisu
Konec platnosti návodu není stanoven.