znak města Holešov

Životní situace - Váš pomocník při jednání s úřadem

Nacházíte se zde: Město Holešov » Životní situace

Vyhledávání životních situací,

Detail životní situace: Dotace na tělocvičny (Fond kultury, sportu a vzdělávání)

1. Identifikační číslo
2. Kód
3. Pojmenování životní situace
Dotace na tělocvičny (Fond kultury, sportu a vzdělávání)
4. Základní informace k životní situaci

Dotace je určena pro právnické osoby (občanská sdružení, spolky, příspěvkové organizace...), které realizují své aktivity v tělocvičnách 1. Základní školy Holešov, 2. Základní školy Holešov, 3. Základní školy Holešov a Střediska volného času, příspěvková organizace.

Dotace může být přidělena jednak na tzv. tréninky (aktivity v tělocvičnách) – podmínkou je splnění skutečnosti, že v dané nájemní době budou tvořit minimálně dvě třetiny všech aktivních účastníků osoby z Holešova a do věku 18 let.

Dotace může být přidělena jednak na tzv. mistráky (utkání družstev v dlouhodobých soutěžích řízených příslušnými sportovními svazy) – podmínkou je, že právnická osoba má sídlo na území města Holešova.  Pro družstva dospělých jsou na rozdíl od družstev mládeže stanoveny další podmínky, a to účast jejich mládežnických družstev v dlouhodobých soutěžích.
 

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Oprávněný zástupce právnické osoby.

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Základní podmínky jsou uvedeny v bodu 4.

Žádost musí mít předepsané přílohy dle článku 1 Obecných pravidel pro poskytování a vyúčtování dotace z Fondu (tyto přílohy stačí doložit v každém kalendářním roce pouze jednou, a to u první podané žádosti žadatele anebo nejpozději do konce měsíce února.) Obecná pravidla pro poskytování a vyúčtování dotace jsou k dispozici zde (pdf - 116 kB).

Žadatel musí také požádat školskou příspěvkovou organizaci, u níž je v nájmu, o zařazení do výkazu, který tato školská příspěvková organizace zpracovává.

Pravidla pro poskytování finanční dotace z rozpočtu města Holešova na nájem tělocvičen především pro děti a mládež jsou k dispozici zde (pdf - 55 kB).

Statut Fondu kultury, sportu a vzdělávání je k dispozici zde (pdf - 75 kB).

Termín podání žádostí u obou typů dotací je konec kalendářního měsíce, za který se o dotaci žádá poprvé (při žádosti o dotaci za leden, je nutné podat žádost do konce měsíce ledna). Žádost platí jeden kalendářní rok.
 
Žádost může být podána v listinné anebo elektronické podobě (Městský úřad Holešov, Masarykova 628, 769 17 Holešov, podatelna Městského úřadu Holešov, podatelna@holesov.cz – nutností je podepsání uznávaným elektronickým podpisem, datová schránka města Holešova – x8qbfvu).
 
7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

Písemnou žádostí ve stanoveném termínu. Závazný formulář je k dispozici zde (pdf - 16 kB), anebo zde (doc - 24 kB).

8. Na které instituci životní situaci řešit

Městský úřad Holešov, odbor tajemníka, úsek školství, kultury a památkové péče.

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Mgr. Petr Chvátal, vedoucí úseku školství, kultury a památkové péče odboru tajemníka Městského úřadu Holešov, Masarykova 628, 769 17 Holešov, 2. poschodí vlevo, číslo dveří 308, tel.: 573 521 600, mail: petr.chvatal@holesov.cz

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

Vyplněný předepsaný formulář (žádost), prostou kopii dokladu o zřízení účtu a listiny o ustavení (volbě, jmenování) současného statutárního orgánu. Dále čestné prohlášení týkající se úpadku, likvidace, insolvenčního řízení, soudního sporu s městem či jeho organizacemi, daňových nedoplatků, sociálního zabezpečení, zdravotního pojištění, podpory de minimis...

Povinnosti jsou přesně stanoveny v článku 1 odstavcích 2 a 3 Obecných pravidel pro poskytování a vyúčtování dotace z Fondu. Obecná pravidla jsou k dispozici zde (pdf - 116 kB).

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Závazný formulář (žádost) je k dispozici zde (pdf - 16 kB), anebo zde (doc - 24 kB).

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Správní ani jiné poplatky nejsou stanoveny.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Pro žádající právnické osoby do konce kalendářního měsíce, za který o dotaci žádají poprvé. Pro školské příspěvkové organizace, které mají v nájmu žádající právnické osoby, do 6. dne následujícího kalendářního měsíce za předcházející kalendářní měsíc. Pro odbor školství a kultury Městského úřadu Holešov do 12. dne následujícího kalendářního měsíce za předcházející kalendářní měsíc.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Další účastníci nejsou stanoveni.

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Další činnosti nejsou požadovány.

16. Elektronická služba, kterou lze využít

Elektronická podoba žádosti se zašle buď na elektronickou adresu podatelny: podatelna@holesov.cz – nutností je podepsání uznávaným elektronickým podpisem; anebo se podá prostřednictvím zpřístupněné datové schránky žadatele do datové schránky města Holešova: x8qbfvu – není nutné podepsání uznávaným elektronickým podpisem.

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění.

Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění.
18. Jaké jsou související předpisy

Související předpisy nejsou stanoveny.

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Opravné prostředky nejsou stanoveny.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Vrácení části nebo celé dotace a možnost nečerpání dotace v dalších letech.

21. Nejčastější dotazy

Mohu dotaci čerpat na nájem sokolovny?

Ne, dotaci na nájem sokolovny čerpat nelze, protože dotace je určena pouze na tělocvičny u školských příspěvkových organizací, které zřizuje město Holešov.

Mohu dotaci čerpat na nájem tělocvičny u školy v Martinicích?

Ne, dotaci na nájem tělocvičny u základní školy v Martinicích čerpat nelze, protože podmínkou k čerpání této dotace je, že školskou příspěvkovou organizaci zřizuje město Holešov. Školu v Martinicích však zřizuje obec Martinice.

22. Další informace

 

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

 

24. Související životní situace a návody, jak je řešit

Dotace v rámci Akce milion.

Dotace na mládežnická družstva.

Dotace mimořádné.

25. Za správnost popisu odpovídá útvar

Odbor tajemníka, úsek školství, kultury a památkové péče Městského úřadu Holešov. 

26. Kontaktní osoba
Mgr. Petr Chvátal, vedoucí úseku školství, kultury a památkové péče odboru tajemníka Městského úřadu Holešov, Masarykova 628, 769 17 Holešov, 2. poschodí vlevo, číslo dveří 308, tel.: 573 521 600, mail: petr.chvatal@holesov.cz
27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni
1. 1. 2013.
28. Popis byl naposledy aktualizován
3. 1. 2014.
29. Datum konce platnosti popisu
Konec platnosti návodu není stanoven.
30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace