znak města Holešov

Životní situace - Váš pomocník při jednání s úřadem

Nacházíte se zde: Město Holešov » Životní situace

Vyhledávání životních situací,

Detail životní situace: Dotace v rámci podpory obnovy kulturních památek prostřednictvím ORP

3. Pojmenování životní situace
Dotace v rámci podpory obnovy kulturních památek prostřednictvím ORP
4. Základní informace k životní situaci

Vlastník kulturní památky může požádat o poskytnutí dotace - příspěvku na její obnovu (opravy, údržbu s výjimkou modernizace, úpravy veřejných prostranství a pořízení projektové dokumentace a stavebně-historického a restaurátorského průzkumu) místně příslušnou obec s rozšířenou působností. Minimální výše dotace je 50 tis. Kč, minimální podíl vlastníka je 10% z celkových nákladů, na dotaci není právní nárok. Dotaci nelze poskytnout, jestliže na stejnou kulturní památku  byla ve stejném roce poskytnuta jiná dotace – příspěvek z ostatních programů Ministerstva kultury v oblasti památkové péče. Dotace nebude poskytnuta obnova kulturní památky, jejíž špatný technický stav byl způsoben jejím vlastníkem, který úmyslně zanedbal její pravidelnou údržbu. Objem prostředků – kvótu na tuto dotaci dostává obec s rozšířenou působností každoročně přidělen od Ministerstva kultury.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Vlastník kulturní památky.

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Obec s rozšířenou působností zveřejňuje na webových stránkách (www.holesov.cz)  nejpozději do poloviny února každého roku celkovou výši kvóty a termín pro podání žádostí o poskytnutí dotace – příspěvku a dále termín pro podání kompletních žádostí (obvykle do 15. března každého roku). Vlastník kulturní památky podá ve stanoveném termínu kompletní, přílohami vybavenou žádost.

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

Písemnou žádostí na předepsaném formuláři s přílohami, uveřejňovaným každoročně na webových stránkách  Ministerstva kultury a to:
http://www.mkcr.cz/cz/kulturni-dedictvi/pamatkovy-fond/dotacni-programy/podpora-obnovy-kulturnich-pamatek-prostrednictvim-obci-s-rozsirenou-pusobnosti-2432/

8. Na které instituci životní situaci řešit

Městský úřad Holešov, odbor tajemníka, úsek školství, kultury a památkové péče pro nemovitosti nacházející se na území správního obvodu Městského úřadu Holešov.

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

Žadatel je povinen předložit vyplněnou žádost a k ní přiložit  následující doklady:
a) doklad osvědčující vlastnické právo ke kulturní památce, tj. výpis z katastru nemovitostí nebo jeho úředně ověřená kopie a kopie snímku katastrální mapy, popř. geometrického plánu s vyznačením předmětného objektu, které nejsou starší než 6 měsíců;
b) doklad osvědčující legální existenci dle typu žadatele – úředně ověřená kopie výpisu z obchodního rejstříku nebo kopie dokladu o legální existenci žadatele, je-li právnickou osobou nezapisovanou do obchodního rejstříku (např. zřizovací listina nebo stanovy občanského sdružení s registrací Ministerstvem vnitra); toto neplatí pro fyzické osoby;
c) kopie aktuálního dokladu o zřízení bankovního účtu žadatele;
d) kopie závazného stanoviska vydaného podle § 14 zákona č. 20/1987 Sb. k obnově kulturní památky, na níž má být příspěvek poskytnut;
e) kopie dokladu příslušného stavebního úřadu, pokud jej vyžaduje zákon č. 183/2006 Sb. – stavební povolení, sdělení k ohlášení stavebních prací, popř. nařízení udržovacích nebo zabezpečovacích prací vydané příslušným stavebním úřadem
f) kopie podepsané smlouvy o dílo se specifikací druhu a rozsahu prací, na něž má být podle žádosti příspěvek poskytnut, s termínem provedení prací a s uvedením sjednané roční ceny těchto prací;
g) kopie položkového rozpočtu akce obnovy kulturní památky;
h) fotodokumentace současného technického stavu kulturní památky nebo jejích částí podle druhu a rozsahu prací, ke kterým se váže žádost o příspěvek.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Formulář žádosti je uveden na webových stránkách Ministerstva kultury (pro každý kalendářní rok je jiný) a to:
http://www.mkcr.cz/cz/kulturni-dedictvi/pamatkovy-fond/dotacni-programy/podpora-obnovy-kulturnich-pamatek-prostrednictvim-obci-s-rozsirenou-pusobnosti-2432/

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Správní ani jiné poplatky nejsou stanoveny.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Lhůty nejsou stanoveny, rozhodnutí o vyřízení žádostí zveřejňuje Ministerstvo kultury obvykle do 3 měsíců od termínu pro podání žádostí. 

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Další účastníci postupu nejsou stanoveni.

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Další činnosti nejsou požadovány.

16. Elektronická služba, kterou lze využít

Podání (i žádost) lze zaslat v elektronické podobě podepsané zaručeným elektronickým podpisem. Současně musí být uveden poskytovatel certifikačních služeb, který jeho certifikát vydal a vede jeho evidenci, nebo certifikát připojit k podání - podatelna@holesov.cz

Fyzická osoba, podnikající fyzická osoba a právnická osoba může provádět úkon, má-li zpřístupněnu svou datovou schránku a umožňuje-li to povaha tohoto úkonu, prostřednictvím datové schránky. Město Holešov má datovou schránku – x8qbfvu
28. Popis byl naposledy aktualizován
9.1.2014
29. Datum konce platnosti popisu
Konec platnosti návodu není stanoven.