znak města Holešov

Životní situace - Váš pomocník při jednání s úřadem

Nacházíte se zde: Město Holešov » Životní situace

Vyhledávání životních situací,

Detail životní situace: Vyhlašování nejúspěšnějších sportovců města

3. Pojmenování životní situace
Vyhlašování nejúspěšnějších sportovců města
4. Základní informace k životní situaci

Jedná se o vyhlašování nejúspěšnějších sportovců z řad občanů města Holešova, a to na základě dosažených sportovních výsledků v předchozím kalendářním roce. Návrh na ocenění může podat každá fyzická a právnická osoba, která zašle nominační formulář na adresu Městský úřad Holešov, odbor školství a kultury, Masarykova 628, 769 01 Holešov. Počet návrhů na ocenění v jednotlivých kategoriích není omezen, každý návrh na ocenění musí být podán na samostatném formuláři. Údaje uvedené ve formuláři musí být ověřitelné (např. u představitelů klubu nebo oddílu, na internetu apod.). Návrhy na ocenění musí být podány do konce února roku, ve kterém bude vyhlašování probíhat, a to za sportovní úspěchy v předchozím kalendářním roce. Vyhlašovaných kategorií je pět (věk k 31. 12. hodnoceného roku) – sportovní naděje (do 15 let), jednotlivci za sportovní úspěchy do 20 let věku včetně, jednotlivci za sportovní úspěchy od 20 let, sportovní kolektiv, trenér či organizační pracovník.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Každá fyzická a právnická osoba.

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Základní podmínky jsou uvedeny v bodu 5 článku II. Do hodnocení budou zařazeni:

-          v kategorii sportovních nadějí a jednotlivců členové těch oddílů a klubů, které působí na území města Holešova,
-          za výrazné sportovní úspěchy i ostatní sportovci, kteří mají trvalé bydliště v Holešově,
-          v kategorii sportovní kolektiv, kolektivy, které reprezentují sportovní kluby působící na území města Holešova
Žádost o dotaci je nutné podat do konce února příslušného roku, ve kterém má být dotace poskytnuta.
7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

Písemnou žádostí ve stanoveném termínu, tedy do konce února příslušného roku. Závazný formulář je k dispozici zde:

8. Na které instituci životní situaci řešit

Městský úřad Holešov, odbor tajemníka, úsek školství, kultury a památkové péče.

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

Vyplněný formulář.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Závazný formulář je k dispozici zde:

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Správní ani jiné poplatky nejsou stanoveny.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Podání žádostí musí být na Městském úřadě Holešov do konce února každého roku. Slavnostní vyhlášení nejúspěšnějších sportovců města Holešova se koná nejpozději do konce měsíce června.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Další účastníci nejsou stanoveni.

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Další činnosti nejsou požadovány.

16. Elektronická služba, kterou lze využít

Podání (i žádost) lze zaslat v elektronické podobě podepsané zaručeným elektronickým podpisem. Současně musí být uveden poskytovatel certifikačních služeb, který jeho certifikát vydal a vede jeho evidenci, nebo certifikát připojit k podání - podatelna@holesov.cz

Fyzická osoba, podnikající fyzická osoba a právnická osoba může provádět úkon, má-li zpřístupněnu svou datovou schránku a umožňuje-li to povaha tohoto úkonu, prostřednictvím datové schránky. Město Holešov má datovou schránku – x8qbfvu
28. Popis byl naposledy aktualizován
9. 1. 2014
29. Datum konce platnosti popisu
Konec platnosti návodu není stanoven.