znak města Holešov

Životní situace - Váš pomocník při jednání s úřadem

Nacházíte se zde: Město Holešov » Životní situace

Vyhledávání životních situací,

Detail životní situace: Udělování ceny města Holešova - Osobnost města Holešova

3. Pojmenování životní situace
Udělování ceny města Holešova - Osobnost města Holešova
4. Základní informace k životní situaci

O udělení tohoto ocenění rozhoduje Zastupitelstvo města Holešova 1x ročně především v měsíci dubnu. Předává ji starosta či jím pověřený zástupce za účasti pozvaných hostů. Návrh na udělení Ceny může být podán opakovaně, pokud ocenění navrhované osobě již nebylo uděleno. Všechny údaje obsažené v podání jsou považovány za důvěrné – zák. č. 101/2000., o ochraně osobních údajů.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Podat žádost může každa fyzická či právnická osoba.

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Nositelem Ceny města Holešova – Osobnost města Holešova se může stát na základě podaného písemného návrhu osoba starší 40 let, která žije či žila v Holešově (popř. může být ocenění uděleno in memoriam) a která významným způsobem ovlivnila některé obory lidské činnosti a významně působila ve prospěch občanů města, šířila či šíří dobré jméno Holešova doma i ve světě. Nositelem ocenění nemůže být současný člen Zastupitelstva města Holešova a vedoucí zaměstnanci města.

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

Podání musí být písemné či elektronické adresované odboru školství a kultury (Městský úřad Holešov, odbor školství a kultury, Masarykova 628, 769 01 Holešov). Za správnost údajů odpovídá navrhovatel. Z podání musí být jasné, koho a proč na ocenění navrhuje, adresa pro doručování. Informace o nominované osobě by měly obsahovat: jméno, datum narození, trvalé bydliště, případně jinou adresu pro doručování, stručný životopis a popis jejího přínosu k rozvoji města Holešova. V každém roce může být cena města udělena nejvýš jedné navržené osobě. Údaje uvedené v návrhu musí být ověřitelné (např. u představitelů klubu nebo spolku, na internetu apod.). Podání návrhu musí být učiněno nejpozději do konce února aktuálního roku, k později podaným nominacím nebude přihlíženo.

8. Na které instituci životní situaci řešit

Městský úřad Holešov, odbor tajemníka, úsek školství, kultury a památkové péče.

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

Mimo návrh není předepsáno nic jiného.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Není zadán jednotný formulář (volná forma). Možný formulář k dispozici zde:

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Správní ani jiné poplatky nejsou stanoveny.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Podání návrhu musí být učiněno nejpozději do konce února aktuálního roku.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Další účastníci nejsou stanoveni.

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Další činnosti nejsou požadovány.

16. Elektronická služba, kterou lze využít

Podání (i žádost) lze zaslat v elektronické podobě podepsané zaručeným elektronickým podpisem. Současně musí být uveden poskytovatel certifikačních služeb, který jeho certifikát vydal a vede jeho evidenci, nebo certifikát připojit k podání - podatelna@holesov.cz

 
Fyzická osoba, podnikající fyzická osoba a právnická osoba může provádět úkon, má-li zpřístupněnu svou datovou schránku a umožňuje-li to povaha tohoto úkonu, prostřednictvím datové schránky. Město Holešov má datovou schránku – x8qbfvu
28. Popis byl naposledy aktualizován
9. 1. 2014
29. Datum konce platnosti popisu
Konec platnosti návodu není stanoven.