znak města Holešov

Životní situace - Váš pomocník při jednání s úřadem

Nacházíte se zde: Město Holešov » Životní situace

Vyhledávání životních situací,

Detail životní situace: Obnova objektu v městské památkové zóně

3. Pojmenování životní situace
Obnova objektu v městské památkové zóně
4. Základní informace k životní situaci

Vlastník (správce, uživatel) nemovitosti, která není kulturní památkou, ale je v památkové rezervaci, v památkové zóně nebo v ochranném pásmu nemovité kulturní památky, nemovité národní kulturní památky, památkové rezervace, nebo památkové zóny, je povinen k zamýšlené stavbě, změně stavby, terénním úpravám, umístění nebo odstranění zařízení, odstranění stavby, úpravě dřevin nebo udržovacím pracím na této nemovitosti si předem vyžádat závazné stanovisko obecního úřadu obce s rozšířenou působností.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Vlastník, správce nebo uživatel nemovitosti (nebo jejich zástupce – je nutno doložit plnou moc).

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Před provedením prací popsaných v bodu 4 podá vlastník žádost o závazné stanovisko.

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

Písemnou žádostí. Doporučujeme formulář, který je ke stažení zde:

8. Na které instituci životní situaci řešit

Městský úřad Holešov, odbor tajemníka, úsek školství, kultury a památkové péče pro nemovitosti nacházející se na území správního obvodu Městského úřadu Holešov.

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

Žadatel je povinen uvést následující údaje:
a) umístění (přesná adresa, parcelní číslo) nemovitosti,
b) popis současného stavu s uvedením závad příp. fotodokumentace stavu
c) předpokládaný rozsah obnovy či úprav,
d) investora obnovy (organizace nebo občan),

            Dále musí žadatel předložit
a) doklad o vlastnictví (výpis z katastru nemovitostí, příp. kopie katastrální mapy)
b) u právnické osoby – kopii osvědčení o právní subjektivitě, oprávnění jednat za právnickou osobu
c) v případě zastupování oprávněné osoby – předložit oprávnění (plná moc)
d) žádá-li jeden z několika spoluvlastníků – souhlas a plnou moc ostatních spoluvlastníků

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Není předepsaný jednotný formulář, ale doporučujeme formulář, který je ke stažení zde:

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Správní ani jiné poplatky nejsou stanoveny.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Lhůty jsou řešeny v souladu se správním řádem, tedy 30 dnů, ve složitých případech 60 dnů.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Další účastníci postupu nejsou stanoveni.

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Další činnosti nejsou požadovány.

16. Elektronická služba, kterou lze využít

Podání (i žádost) lze zaslat v elektronické podobě podepsané zaručeným elektronickým podpisem. Současně musí být uveden poskytovatel certifikačních služeb, který jeho certifikát vydal a vede jeho evidenci, nebo certifikát připojit k podání - podatelna@holesov.cz 

Fyzická osoba, podnikající fyzická osoba a právnická osoba může provádět úkon, má-li zpřístupněnu svou datovou schránku a umožňuje-li to povaha tohoto úkonu, prostřednictvím datové schránky. Město Holešov má datovou schránku – x8qbfvu
28. Popis byl naposledy aktualizován
6. 1. 2014
29. Datum konce platnosti popisu
Konec platnosti návodu není stanoven.