znak města Holešov

Životní situace - Váš pomocník při jednání s úřadem

Nacházíte se zde: Město Holešov » Životní situace

Vyhledávání životních situací,

Detail životní situace: Restaurování kulturní památky

3. Pojmenování životní situace
Restaurování kulturní památky
4. Základní informace k životní situaci

Zamýšlí-li vlastník kulturní památky (nemovité i movité) provést restaurování kulturní památky, je povinen si předem vyžádat závazné stanovisko.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Vlastník kulturní památky (nebo jeho zástupce – je nutno doložit plnou moc).

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Před provedením restaurování podá vlastník žádost o závazné stanovisko. Restaurování musí provádět restaurátor s příslušnou licencí Ministerstva kultury ČR.

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

Písemnou žádostí. Doporučujeme formulář, který je ke stažení zde:

8. Na které instituci životní situaci řešit

Městský úřad Holešov, odbor tajemníka, úsek školství, kultury a památkové péče
- pro nemovité kulturní památky nacházející se na území správního obvodu Městského úřadu Holešov
- pro movité kulturní památky, pokud jejich vlastník má sídlo na území správního obvodu Městského úřadu Holešov.

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

Žádost o restaurování musí obsahovat:
a) název, umístění (přesná adresa, parcelní číslo) a popis kulturní památky včetně rejstříkového čísla Ústředního seznamu,
b) popis současného stavu památky s uvedením závad a příčin porušení, příp. fotodokumentace stavu,
c) navrhovaný způsob restaurátorského zásahu,
d) jméno a adresa restaurátora
d) investora (organizace nebo občan),
f) předpokládaný výsledek zásahu včetně požadavků na prezentaci
     
      Dále musí žadatel předložit
a) doklad o vlastnictví
b) u právnické osoby – kopii osvědčení o právní subjektivitě, oprávnění jednat za právnickou osobu
c) v případě zastupování vlastníka – předložit oprávnění (plná moc)
d) žádá-li jeden z vlastníků – souhlas a plnou moc ostatních spoluvlastníků
e) restaurátorský záměr, vypracovaný restaurátorem, který je držitelem licence Ministerstva kultury pro danou oblast restaurování.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Není předepsaný jednotný formulář, ale doporučujeme formulář, který je ke stažení zde:

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Správní ani jiné poplatky nejsou stanoveny.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Lhůty jsou řešeny v souladu se správním řádem, tedy 30 dnů, ve složitých případech 60 dnů.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Další účastníci postupu nejsou stanoveni.

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Další činnosti nejsou požadovány.

16. Elektronická služba, kterou lze využít

Podání (i žádost) lze zaslat v elektronické podobě podepsané zaručeným elektronickým podpisem. Současně musí být uveden poskytovatel certifikačních služeb, který jeho certifikát vydal a vede jeho evidenci, nebo certifikát připojit k podání - podatelna@holesov.cz 

Fyzická osoba, podnikající fyzická osoba a právnická osoba může provádět úkon, má-li zpřístupněnu svou datovou schránku a umožňuje-li to povaha tohoto úkonu, prostřednictvím datové schránky. Město Holešov má datovou schránku – x8qbfvu
28. Popis byl naposledy aktualizován
9. 1. 2014
29. Datum konce platnosti popisu
Konec platnosti návodu není stanoven.