znak města Holešov

Životní situace - Váš pomocník při jednání s úřadem

Nacházíte se zde: Město Holešov » Životní situace

Vyhledávání životních situací,

Detail životní situace: Dopravní nehoda se škodou do 100 000 Kč (včetně 100 000 Kč)

3. Pojmenování životní situace
Dopravní nehoda se škodou do 100 000 Kč (včetně 100 000 Kč)
4. Základní informace k životní situaci

 Dopravní nehoda je událost v provozu na pozemních komunikacích, například havárie nebo srážka, která se stala nebo byla započata na pozemní komunikaci a při níž dojde k usmrcení nebo zranění osoby nebo ke škodě na majetku v přímé souvislosti s provozem vozidla v pohybu.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

 Účastník dopravní nehody.

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

 Nedojde-li při dopravní nehodě k usmrcení nebo zranění osoby nebo k hmotné škodě převyšující zřejmě na některém ze zúčastněných vozidel včetně přepravovaných věcí částku 100 000 Kč, jsou účastníci dopravní nehody povinni ohlásit dopravní nehodu policii jen v následujících případech:

·       dojde-li ke hmotné škodě na majetku třetí osoby, s výjimkou škody na vozidle, jehož řidič má účast na dopravní nehodě nebo škody na věci přepravované v tomto vozidle,
·       dojde-li k poškození nebo zničení součásti nebo příslušenství pozemní komunikace podle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů,
·       účastníci dopravní nehody nemohou sami bez vynaložení nepřiměřeného úsilí zabezpečit obnovení plynulosti provozu na pozemních komunikacích.
7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

 Řidič, který měl účast na dopravní nehodě, je povinen:

·       neprodleně zastavit vozidlo,
·       zdržet se požití alkoholického nápoje a jiných návykových látek po nehodě po dobu, do kdy by to bylo na újmu zjištění, zda před jízdou nebo během jízdy požil alkoholický nápoj nebo návykovou látku, vždy však do doby příjezdu policisty v případě, že jsou účastníci nehody povinni ohlásit nehodu policistovi,
·       učinit opatření k zabránění vzniku škody osobám nebo věcem, pokud tato hrozí v důsledku dopravní nehody, a
·       spolupracovat při zjišťování skutkového stavu.
Účastníci dopravní nehody jsou povinni:
·       učinit vhodná opatření, aby nebyla ohrožena bezpečnost provozu na pozemních komunikacích v místě dopravní nehody; vyžadují-li to okolnosti jsou oprávněni zastavovat jiná vozidla,
·       oznámit, ve stanovených případech, nehodu policii; došlo-li k zranění, poskytnout podle svých schopností první pomoc a k zraněné osobě přivolat zdravotnickou záchrannou službu,
·       označit místo dopravní nehody,
·       umožnit obnovení provozu na pozemních komunikacích, zejména provozu vozidel hromadné dopravy osob,
·       neprodleně ohlásit policii poškození pozemní komunikace, obecně prospěšného zařízení nebo životního prostředí, pokud k němu při dopravní nehodě došlo,
·       prokázat si na požádání navzájem svou totožnost a sdělit údaje o vozidle, které mělo účast na dopravní nehodě.
·       v případech, kdy nevznikne povinnost oznámit dopravní nehodu policii, sepsat společnýzáznam o dopravní nehodě, který podepíší a neprodleně předají pojistiteli; tento záznam musí obsahovat identifikaci místa a času dopravní nehody, jejích  účastníků a vozidel, její příčiny, průběhu a následků.
8. Na které instituci životní situaci řešit

 Nevznikne-li povinnost oznámit dopravní nehodu policii, jste oprávněni řešit situaci sami přímo na místě dopravní nehody.

Dále je možné obrátit se na:
·       pojišťovny, u kterých jsou účastníci nehody pojištěni.
10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

 Řidič u sebe musí mít:

·       řidičský průkaz,
·       osvědčení o registraci vozidla,
·       doklad prokazující pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla,
·       doklad o zdravotní způsobilosti, jde-li o řidiče podle § 87 odst. 3 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
·       průkaz profesní způsobilosti řidiče pro příslušnou skupinu nebo podskupinu, jde-li o řidiče podle § 6 odst. 9 a 10 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

 V současné době neexistuje žádný závazně platný právní předpis, který by nařizoval povinnost vozit předlohu záznamu o dopravní nehodě ve vozidle a forma této předlohy není rovněž v současné době stanovena.

I přes výše uvedené však lze doporučit tzv. Evropský záznam o dopravní nehodě (euroformulář),který současně doporučujeme všem řidičům vozit v autě s sebou a který je dispozici v pojišťovnách nebo na internetových stránkách Ministerstva dopravy.
Tento formulář je navržen tak, aby v kritické situaci po dopravní nehodě vedl její účastníky k tomu, aby neopomněli v záznamu uvést důležité skutečnosti stanovené zákonem:
·       identifikaci místa a času dopravní nehody,
·       identifikaci účastníků dopravní nehody a jejich vozidel,
·       příčiny vzniku dopravní nehody,
·       průběh dopravní nehody a její následky.
12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

 Správní ani jiné poplatky nejsou stanoveny.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

 Tato situace se řeší většinou přímo na místě nehody.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

 Dalšími účastníky jsou:

·       poškozený,
·       případný svědek,
·       v některých případech Policie ČR.
15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

 

16. Elektronická služba, kterou lze využít

 Tuto situaci není možné řešit zasláním elektronickou poštou.

28. Popis byl naposledy aktualizován
17.2.2010
29. Datum konce platnosti popisu
Konec platnosti návodu není stanoven.