znak města Holešov

Životní situace - Váš pomocník při jednání s úřadem

Nacházíte se zde: Město Holešov » Životní situace

Vyhledávání životních situací,

Detail životní situace: Dopravní nehoda se škodou nad 100 000 Kč

3. Pojmenování životní situace
Dopravní nehoda se škodou nad 100 000 Kč
4. Základní informace k životní situaci

 Dopravní nehoda je událost v provozu na pozemních komunikacích (například havárie nebo srážka), která se stala nebo byla započata na pozemní komunikaci a pří níž došlo k usmrcení nebo zranění osoby nebo ke škodě na majetku v přímé souvislosti s provozem vozidla v pohybu.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

 V této věci je oprávněn jednat účastník nehody.

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

 Dojde-li při dopravní nehodě k usmrcení nebo zranění osoby nebo k hmotné škodě převyšující zřejmě na některém ze zúčastněných vozidel včetně přepravovaných věcí nebo na jiných věcech částku 100 000 Kč, jsou účastníci dopravní nehody povinni:

·       neprodleně ohlásit dopravní nehodu policistovi,
·       zdržet se jednání, které by bylo na újmu řádného vyšetření dopravní nehody, zejména přemístění vozidel; musí-li se však situace vzniklá dopravní nehodou změnit, zejména je-li to nutné k vyproštění nebo ošetření zraněné osoby nebo k obnovení provozu na pozemních komunikacích, především provozu vozidel hromadné dopravy osob, vyznačit situaci a stopy,
·       setrvat na místě dopravní nehody až do příchodu policisty nebo se na toto místo neprodleně vrátit po poskytnutí nebo přivolání pomoci nebo ohlášení dopravní nehody.
Výše uvedené povinnosti platí i v případě, kdy při dopravní nehodě:
·       dojde ke hmotné škodě na majetku třetí osoby, s výjimkou škody na vozidle, jehož řidič má účast na dopravní nehodě nebo škody na věci přepravované v tomto vozidle,
·       dojde k poškození nebo zničení součásti nebo příslušenství pozemní komunikace podle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, nebo
·       účastníci dopravní nehody nemohou sami bez vynaložení nepřiměřeného úsilí zabezpečit obnovení plynulosti provozu na pozemních komunikacích.
7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

 Řidič, který měl účast na dopravní nehodě, je povinen:

·       neprodleně zastavit vozidlo,
·       zdržet se požití alkoholického nápoje a jiných návykových látek po nehodě po dobu, do kdy by to bylo na újmu zjištění, zda před jízdou nebo během jízdy požil alkoholický nápoj nebo návykovou látku, vždy však do doby příjezdu policisty,
·       učinit opatření k zabránění vzniku škody osobám nebo věcem, pokud tato hrozí v důsledku dopravní nehody, a
·       spolupracovat při zjišťování skutkového stavu.
Účastníci dopravní nehody jsou povinni:
·       učinit vhodná opatření, aby nebyla ohrožena bezpečnost provozu na pozemních komunikacích v místě dopravní nehody; vyžadují-li to okolnosti, jsou oprávněni zastavovat jiná vozidla,
·       oznámit nehodu policii; došlo-li k zranění, poskytnout podle svých schopností první pomoc a k zraněné osobě přivolat zdravotnickou záchrannou službu,
·       označit místo dopravní nehody,
·       umožnit obnovení provozu na pozemních komunikacích, zejména provozu vozidel hromadné dopravy osob,
·       neprodleně ohlásit policii poškození pozemní komunikace, obecně prospěšného zařízení nebo životního prostředí, pokud k němu při dopravní nehodě došlo,

prokázat si na požádání navzájem svou totožnost a sdělit údaje o vozidle, které mělo účast na dopravní nehodě

8. Na které instituci životní situaci řešit

 Tuto situaci můžete řešit přímo na místě nehody nebo na těchto úřadech:
Policie ČR.

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

 Na místě nehody, s účastníky dopravní nehody, s Policií ČR.

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

 Řidič musí mít při řízení u sebe:

·       řidičský průkaz,
·       osvědčení o registraci vozidla,
·       doklad prokazující pojištění odpovědnosti za škodu,
·       průkaz profesní způsobilosti řidiče pro příslušnou skupinu nebo podskupinu, jde-li o řidiče podle § 6 odst. 9 a 10 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
·       doklad o zdravotní způsobilosti, pokud jde o řidiče podle § 87 odst.3 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

 Záznam o dopravní nehodě je k dispozici na jednotlivých pojišťovnách.

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

 Nejsou stanoveny.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

 Lhůty nejsou stanoveny.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

 Policie ČR, poškozený, případný svědek.

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

 Další činnosti nejsou stanoveny.

16. Elektronická služba, kterou lze využít

 Tuto situaci není možné řešit zasláním elektronickou poštou.

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

 Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů.

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

 Můžete podat odvolání případně odpor u příslušného správního orgánu ve stanovené lhůtě.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

 Může vám být uložena pokuta a zákaz činnosti podle § 22 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

 Stránky Ministerstva dopravy

24. Související životní situace a návody, jak je řešit

Dopravní nehoda se škodou do 100 000 Kč (Dopravní nehody)

 

28. Popis byl naposledy aktualizován
17.2.2010
29. Datum konce platnosti popisu
Konec platnosti návodu není stanoven.