znak města Holešov

Životní situace - Váš pomocník při jednání s úřadem

Nacházíte se zde: Město Holešov » Životní situace

Vyhledávání životních situací,

Detail životní situace: Žádost o zrušení živnostenského oprávnění

3. Pojmenování životní situace
Žádost o zrušení živnostenského oprávnění
4. Základní informace k životní situaci

Každá fyzická nebo právnická osoba, která již dále nehodlá provozovat živnost, může požádat o zrušení živnostenského oprávnění.
 

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Osoba, která hodlá přerušit provozování živnosti nebo osoba zmocněná.

Za právnickou osobu jedná statutární orgán, jeho člen nebo osoba zmocněná.
 

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Podání žádosti o zrušení živnostenského oprávnění obecnímu živnostenskému úřadu, které musí být učiněno oprávněnou osobou.
 

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

Žádost se podává v písemné formě, zpravidla na změnovém listě. Lze jej učinit u jakéhokoliv obecního živnostenského úřadu - centrálního registračního místa (dále jen "CRM") osobně, poštou, elektronicky (se zaručeným elektronickým podpisem), vlastní datovou schránkou, odesláním vyplněného podání na Elektronickou podatelnu ŽR pomocí aplikace JRF - ke stažení - zde - nebo v zastoupení na základě plné moci.

Žádost lze podat rovněž prostřednictvím kontaktního místa veřejné správy (Czech POINT).
 

8. Na které instituci životní situaci řešit

Žádost lze podat u jakéhokoliv Obecního živnostenského úřadu - centrálního registračního místa
 

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Městský úřad Holešov
odbor Obecní živnostenský úřad
Masarykova 628
769 01   Holešov

tel.na registraci 573 521 653, 573 521 654

Úřední hodiny:
Pondělí a středa 8:00 - 11:00 a 12:00 – 17:00 hod.
Úterý, čtvrtek, pátek: v rozsahu pracovní doby

Podatelna:
tel. 573 521 111
mesto@holesov.cz
http//www.holesov.cz
Datová schránka: x8qbfvu


 

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

Platný doklad totožnosti osoby oprávněné podat žádost na zrušení živnostenského oprávnění

 

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Žádost o zrušení živnostenského oprávnění sepíše pracovník živnostenského úřadu nebo se podává na změnovém listě. Prostřednictvím kterého živnostenského úřadu lze na učinit podání finančnímu úřadu, správě sociálního zabezpečení, zdravotní pojišťovně a úřadu práce.

Formulář lze získat na:
jakémkoliv obecním živnostenském úřadu,
internetových stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu http://www.mpo.cz/dokument68557.html
adrese http://www.rzp.cz/elpod.html, odkud se posílá na Elektronickou podatelnu ŽR pomocí aplikace JRF

Formulář ke stažení včetně příloh a návodů:
jednotný registrační formulář - zde
 

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Úkon je osvobozen od správního poplatku.
 

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Za předpokladu, že žádost o zrušení živnostenského oprávnění má všechny zákonem stanovené náležitosti, rozhodne živnostenský úřad bez zbytečných průtahů, nejpozději do 30 dnů ode dne doručení žádosti, ve zvlášť složitých případech do 60 dnů.
 

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Nejsou stanoveni

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Další činnosti nejsou z hlediska živnostenského zákona po podnikateli požadovány.

 

16. Elektronická služba, kterou lze využít

Elektronická podání opatřená zaručeným elektronickým podpisem lze zaslat na adresu centrální podatelny: město@holesov.cz
Datová schránka: x8qbfvu
Na adrese http://www.rzp.cz/elpod.html, odkud se posílá na Elektronickou podatelnu ŽR pomocí aplikace JRF - změnového listu
 

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů

 

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Proti rozhodnutí obecního živnostenského úřadu, lze podat odvolání. Odvolání se podává ke krajskému živnostenskému úřadu prostřednictvím obecního živnostenského úřadu, který rozhodnutí vydal. Odvolání musí být podáno ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí.

Odvolacím orgánem odboru Obecní živnostenský úřad Městského úřadu Holešov je Krajský úřad Zlínského kraje, odbor právní a Krajský živnostenský úřad.
 

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Nejsou

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě
24. Související životní situace a návody, jak je řešit
28. Popis byl naposledy aktualizován
22. 6. 2011
29. Datum konce platnosti popisu
Doba neurčitá