znak města Holešov

Životní situace - Váš pomocník při jednání s úřadem

Nacházíte se zde: Město Holešov » Životní situace

Vyhledávání životních situací,

Detail životní situace: Žádost o výpis z živnostenského rejstříku (ŽR)

1. Identifikační číslo
2. Kód
3. Pojmenování životní situace
Žádost o výpis z živnostenského rejstříku (ŽR)
4. Základní informace k životní situaci

Výpis ze živnostenského rejstříku (dále jen ŽR) slouží jako úřední doklad, který obsahuje údaje zapsané v celostátním registru živnostenského podnikání, vztahující se na konkrétního podnikatele – fyzickou nebo právnickou osobu.
Na požádání živnostenský úřad z rejstříku vydává v listinné nebo elektronické podobě
a) výpis jako průkaz živnostenského podnikání
b) úplný výpis veřejný
c) úplný výpis neveřejný (obsahuje i rodné číslo a případně uložené sankce)
d) částečný výpis
e) potvrzení o zápisu respektive potvrzení o neexistenci zápisu v ŽR
 

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Fyzická osoba nebo osoba zmocněná
Za právnickou osobu jedná statutární orgán, jeho člen nebo osoba zmocněná.
Žádat o výpis z veřejné části živnostenského rejstříku může kdokoliv.

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Podmínkou je dostatečná identifikace subjektu, na který je výpis žádán.
 

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

Žádost o výpis ze ŽR lze podat v písemné formě u jakéhokoliv obecního živnostenského úřadu osobně, poštou, elektronicky (se zaručeným elektronickým podpisem), vlastní datovou schránkou.

Žádost o výpis z veřejné části ŽR lze podat rovněž prostřednictvím kontaktního místa veřejné správy (Czech POINT).
 

8. Na které instituci životní situaci řešit

Žádost o výpis lze podat u jakéhokoliv Obecního živnostenského úřadu
 

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Městský úřad Holešov
odbor Obecní živnostenský úřad
Masarykova 628
769 01   Holešov

tel. 573 521 655

Úřední hodiny:
Pondělí a středa 8:00 - 11:00 a 12:00 – 17:00 hod.
Úterý, čtvrtek, pátek: v rozsahu pracovní doby

Podatelna:
tel. 573 521 111
mesto@holesov.cz
http//www.holesov.cz
Datová schránka: x8qbfvu
 

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

Fyzická osoba:
platný doklad totožnosti
v případě žádosti o výpis z ŽR z neveřejné části musí žadatel, pokud nežádá výpis sám na sebe, prokázat právní zájem
jedná-li jménem žadatele zmocněnec, musí předložit plnou moc
Doklad o zaplacení správního poplatku

Právnická osoba:
Platný doklad totožnosti žadatele – statutárního orgánu společnosti
Doklad o zaplacení správního poplatku 
 

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Žádos o výpis z ŽR se podává v písemné formě

Formulář lze získat na jakémkoliv obecním živnostenském úřadu nebo lze žádost napsat volnou formou
 

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Správní poplatek činí:
20 Kč za každou i započatou stránku pokud výpis vydává živnostenský úřad
100 Kč za první a 50 Kč za každou další započatou stránku pokud výpis vydává kontaktní místo veřejné správy (Czech Point)

Poplatek je možno uhradit v hotovosti v místě sídla obecního živnostenského úřadu, poštovní poukázkou nebo bankovním převodem.
 

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Po zaplacení správního poplatku je výpis z ŽR vydán zpravidla na počkání, nejpozději do 30 dnů
 

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Nejsou stanoveni

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány
16. Elektronická služba, kterou lze využít

Elektronická podání opatřená zaručeným elektronickým podpisem lze zaslat na adresu centrální podatelny: město@holesov.cz
Datová schránka: x8qbfvu
 

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů

18. Jaké jsou související předpisy

zákon č. 570/1991 Sb., o živnostenských úřadech, ve znění pozdějších předpisů,
nařízení vlády č. 278/2008 o obsahových náplních jednotlivých živností
zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů,
zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů,
zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů,
zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů,
zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů,
zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů,
zákon č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, ve znění pozdějších předpisů,
zákon č. 280/2011 Sb., daňový řád,
zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů ,
zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů,
zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů,
zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů,
zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
a další právní předpisy technického charakteru, které souvisí s druhem provozované živnosti.
 

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Proti rozhodnutí odboru Obecní živnostenský úřad Městského úřadu Holešov lze podat odvolání. Odvolání se podává ke Krajskému úřadu Zlínského kraje, Odboru právní a Krajský živnostenský úřad. Odvolání musí být podáno ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí.
 

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

nejsou stanoveny

21. Nejčastější dotazy
22. Další informace
23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě
24. Související životní situace a návody, jak je řešit
25. Za správnost popisu odpovídá útvar

odbor Obecní živnostenský úřad

26. Kontaktní osoba
Ing. Jitka Martínková, tel. 573 521 650
27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni
1. 11. 2009
28. Popis byl naposledy aktualizován
13. 5. 2010
29. Datum konce platnosti popisu
doba neurčitá
30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace