znak města Holešov

Životní situace - Váš pomocník při jednání s úřadem

Nacházíte se zde: Město Holešov » Životní situace

Vyhledávání životních situací,

Detail životní situace: Žádost o zápis zemědělského podnikatele

3. Pojmenování životní situace
Žádost o zápis zemědělského podnikatele
4. Základní informace k životní situaci

Zemědělským podnikatelem je fyzická nebo právnická osoba, která hodlá provozovat zemědělskou výrobu jako soustavnou a samostatnou činnost vlastním jménem, na vlastní odpovědnost, za účelem dosažení zisku a za podmínek stanovených zákonem o zemědělství.
 

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Fyzická osoba, která splňuje podmínky k zápisu do evidence zemědělského podnikatele nebo osoba zmocněná

Statutární orgán právnické osoby nebo její členové, vedoucí organizační složky zahraniční právnické osoby, případně osoby zmocněné.  Před vznikem české právnické osoby jednají zakladatelé popř. orgány nebo osoby oprávněné podat návrh na zápis do OR. 
 

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Fyzická osoba musí dosáhnout věku 18 let,
má způsobilost k právním úkonům,
má trvalý pobyt na území České republiky, nejedná-li se o občana České republiky nebo o občana členského státu Evropské unie.
Základní znalost jazyka českého musí prokázat v případě, že není občanem České republiky nebo občanem členského státu Evropské unie.

Právnická osoba musí být zřízena nebo založena 
 
 

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

Fyzická nebo právnická osoba, která hodlá podnikat v zemědělství je povinna se zaevidovat u příslušného obecního úřadu obce s rozšířenou působností, v jehož územní působnosti se nachází místo trvalého pobytu zemědělského podnikatele, jde-li o fyzickou osobu, nebo sídlo zemědělského podnikatele, jde-li o právnickou osobu.
 
 

8. Na které instituci životní situaci řešit

Má-li zemědělský podnikatel trvalý pobyt, sídlo, případně místo podnikání na území obcí:

Bořenovice, Holešov, Horní Lapač, Jankovice, Kostelec u Holešova, Kurovice, Lechotice, Ludslavice, Martinice, Míškovice, Němčice, Pacetluky, Prusinovice, Přílepy, Roštění, Rymice, Třebětice, Zahnašovice a Žeranovice, je věcně a místně příslušný  Městský úřad Holešov.
 

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

Žádost o zápis do evidence zemědělského podnikatele vyplněnou předem nebo  na místě

Fyzická osoba doloží platný doklad totožnosti, z něhož je patrná adresa trvalého pobytu.

Právnická osoba doloží doklad o tom, že byla zřízena nebo založena, pokud se nezapisuje do obchodního či obdobného rejstříku nebo pokud ještě zápis nebyl proveden, anebo doklad o tom, že právnická osoba je zapsána do obchodního či obdobného rejstříku.
 

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Žádost o zápis do evidence zemědělského podnikatele se podává v písemné formě  na předtištěném formuláři.

Formulář lze získat na:
odboru Obecní živnostenský úřad Městského úřadu Holešov;
na internetových stránkách Ministerstva zemědělství na adrese http://eagri.cz/public/eagri/farmar/EZP/formulare-k-podani/


Formulář ke stažení:
žádost o zápis do evidence zemědělského podnikatele – fyzická osoba -zde
žádost o zápis do evidence zemědělského podnikatele – právnická osoba- zde
 

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Správní poplatek za zápis zemědělského podnikatele do evidence činí 1000 Kč

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Splnil-li žadatel všechny podmínky stanovené zákonem, vydá odbor Obecní živnostenský úřad do 30 dnů od podání žádosti osvědčení o zápisu do evidence zemědělského podnikatele.
 

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Nejsou stanoveni.

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány
16. Elektronická služba, kterou lze využít

Elektronická podání opatřená zaručeným elektronickým podpisem lze učinit na adrese elektronické podatelny: mesto@holesov.cz.
Datová schránka: x8qbfvu
 

28. Popis byl naposledy aktualizován
28. 4. 2010
29. Datum konce platnosti popisu
doba neurčitá