znak města Holešov

Životní situace - Váš pomocník při jednání s úřadem

Nacházíte se zde: Město Holešov » Životní situace

Vyhledávání životních situací,

Detail životní situace: Oznámení přerušení provozování zemědělské výroby a změny v evidenci zemědělského podnikatele

3. Pojmenování životní situace
Oznámení přerušení provozování zemědělské výroby a změny v evidenci zemědělského podnikatele
4. Základní informace k životní situaci

Zemědělský podnikatel (ZP), který hodlá přerušit provozování zemědělské výroby na dobu delší než 6 měsíců, je povinen tuto skutečnost písemně oznámit příslušnému obecnímu úřadu. Provozování zemědělské výroby je přerušeno na období uvedené v oznámení, nejdříve však dnem doručení oznámení o přerušení provozování zemědělské výroby obecnímu úřadu nebo pozdějším dnem uvedeným v oznámení.

Bude-li chtít podnikatel pokračovat v provozování zemědělské výroby před termínem uvedeným v oznámení, sdělí to příslušnému obecnímu úřadu.

Změny údajů zapisovaných do evidence je ZP povinen oznámit do 15 dnů ode dne, kdy k nim došlo.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Subjektem přerušení nebo změny je v případě:

fyzické osoby podnikatele sám podnikatel, popř. osoba jednající na základě plné moci,
právnické osoby sama právnická osoba, která jedná prostřednictvím statutárního orgánu, popř. osoby jednající na základě plné moci.
 

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Provozování zemědělské výroby je přerušeno dnem doručení oznámení o přerušení příslušnému obecnímu úřadu nebo pozdějším dnem uvedeným v oznámení.
 

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

Oznámení se podává v písemné formě na tiskopise pro oznámení změn. Toto oznámení lze učinit u příslušného obecního úřadu a to osobně, poštou, elektronicky (se zaručeným elektronickým podpisem), prostřednictvím vlastní datové schránky, nebo v zastoupení (na základě plné moci).
 

8. Na které instituci životní situaci řešit

Má-li zemědělský podnikatel trvalý pobyt, sídlo, případně místo podnikání na území obcí:
Bořenovice, Holešov, Horní Lapač, Jankovice, Kostelec u Holešova, Kurovice, Lechotice, Ludslavice, Martinice, Míškovice, Němčice, Pacetluky, Prusinovice, Přílepy, Roštění, Rymice, Třebětice, Zahnašovice a Žeranovice, je věcně a místně příslušný   odbor Obecní živnostenský úřad Městského úřadu Holešov.
 

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Je-li k vyřízení věcně a místně příslušný Městský úřad Holešov, žádost vyřídí:

odbor Obecní živnostenský úřad,
Masarykova 628, 769 01 Holešov,
dveře č. 319,
paní Miroslava Janoštiaková, tel. 573 521 653

Úřední hodiny:
pondělí a středa 8:00 – 11:00 a 12:00 - 17:00 hod.
úterý, čtvrtek, pátek: v rozsahu pracovní doby

Podatelna:
tel: 573 521 111
mesto@holesov.cz
http//www.holesov.cz
datová schránka: x8qbfvu 

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

Oznámení o přerušení provozování zemědělské výroby nebo oznámení změn (vyplněné předem, případně vyplněné na místě),

platný doklad totožnosti

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Oznámení změn a doplnění se podává v písemné formě  na předtištěném formuláři.

Formulář lze získat na:
odboru Obecní živnostenský úřad Městského úřadu Holešov;
na internetových stránkách Ministerstva zemědělství na adrese
http://eagri.cz/public/eagri/farmar/EZP/formulare-k-podani/

Formulář ke stažení:
Oznámení změn a doplnění - zde -
 

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Oznámení o přerušení provozování zemědělské výroby (případně oznámení o pokračování provozování zemědělské výroby) není zpoplatněno;
správní poplatek za změnu zápisu ZP v evidenci činí Kč 500,-
správní poplatek za změnu zápisu identifikačních údajů ZP v evidenci činí Kč 100,-
 

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Je-li oznámení o přerušení provozování zemědělské výroby nebo oznámení změn podáno v souladu se zákonem o zemědělství, odbor Obecní živnostenský úřad tuto skutečnost bez zbytečných průtahů zapíše do evidence a informuje o tom ZP nebo vydá změnové osvědčení
 

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Nejsou stanoveni

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány
16. Elektronická služba, kterou lze využít

Elektronická podání opatřená zaručeným elektronickým podpisem lze zaslat na adresu centrální podatelny: mesto@holesov.cz
Datová schránka: x8qbfvu
 

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů
 

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Písemně vyjádřený nesouhlas s vydaným vyrozuměním o zápisu přerušení provozování zemědělské výroby s uvedením důvodu tohoto nesouhlasu.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Nesplnění zákonem stanovené oznamovací povinnosti je posuzováno jako jiný správní delikt, jehož následkem je uložení pokuty.
 

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

Zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů

24. Související životní situace a návody, jak je řešit
28. Popis byl naposledy aktualizován
22. 6. 2011
29. Datum konce platnosti popisu
doba neurčitá