znak města Holešov

Životní situace - Váš pomocník při jednání s úřadem

Nacházíte se zde: Město Holešov » Životní situace

Vyhledávání životních situací,

Detail životní situace: Vydání osvědčení a potvrzení o státním občanství České republiky a zjišťování státního občanství České republiky

3. Pojmenování životní situace
Vydání osvědčení a potvrzení o státním občanství České republiky a zjišťování státního občanství České republiky
4. Základní informace k životní situaci

Osvědčení, případně potvrzení, o státním občanství České republiky, jsou listiny, kterými se prokazuje státní občanství České republiky. V osvědčení příslušný krajský úřad (v Praze úřad městské části, ve městech Brno, Plzeň, Ostrava magistráty těchto měst) konstatuje, že daná osoba je státním občanem České republiky. Potvrzení je vydáváno v případě, že bylo zjišťováno státní občanství České republiky a jsou v něm uvedeny výsledky provedeného šetření.

V osvědčení o státním občanství České republiky krajský úřad (v Praze úřad městské části, ve městech Brno, Plzeň, Ostrava magistráty těchto měst) uvede, že určitá osoba je státním občanem České republiky, v potvrzení o státním občanství České republiky uvede, na základě jakého ustanovení a k jakému datu státní občanství České republiky fyzická osoba nabyla, popřípadě pozbyla.

 

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

V této věci je oprávněna jednat:

  • fyzická osoba zletilá,
  • zákonný zástupce dítěte,
  • jiná osoba.
Žádost o vydání osvědčení či potvrzení o státním občanství České republiky může podat kterákoliv fyzická osoba, o jejíž státní občanství se jedná, a to nejdříve dnem, kdy nabyde zletilosti. Za dítě podává žádost jeho zákonný zástupce. Žádost může podat i jiná osoba, která prokáže právní zájem na zjištění státního občanství dotčené osoby, a to například z titulu blízkého příbuzenského poměru k osobě, jejíž občanství je zjišťováno.
 
O vydání osvědčení o státním občanství České republiky může požádat i fyzická osoba, která měla k 31. prosinci 1992 státní občanství České a Slovenské Federativní Republiky, a která v průběhu roku 1993 nabyla volbou státní občanství Slovenské republiky.
6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Splnění všech požadovaných náležitostí.

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

Podejte písemnou žádost na příslušný úřad.

8. Na které instituci životní situaci řešit

Žádost o vydání osvědčení či potvrzení o státním občanství České republiky podejte u krajského úřadu (v Praze u úřadu městské části, ve městech Brno, Plzeň, Ostrava u magistrátů těchto měst) nebo u matričního úřadu (tj. u obecního úřadu, městského úřadu, v územně členěných statutárních městech u úřadu městského obvodu nebo úřadu městské části, pro územní vojenské újezdy u újezdního úřadu, určeného podle zákona o matrikách, jménu a příjmení) příslušného podle místa trvalého, resp. posledního trvalého pobytu osoby, o jejíž státní občanství se jedná, na území ČR. Pokud dotyčná osoba na území ČR nikdy trvalý pobyt neměla, žádost se podává na Úřadu městské části Praha 1. Žádost lze podat prostřednictvím zastupitelského úřadu ČR v cizině.

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

Na úřadě předložte:

  • vyplněnou žádost o vydání osvědčení nebo potvrzení o státním občanství České republiky a předepsané tiskopisy,
  • doklad totožnosti, popř. i písemnou plnou moc osoby, o jejíž státní občanství se jedná,
  • matriční doklady - rodný list, oddací list (pokud žadatel uzavřel manželství), úmrtní list (je-li žádost podávána za osobu zemřelou),
  • předchozí doklady o státním občanství,
  • domovský list, má-li jej žadatel k dispozici,
  • případně další doklady, kterými lze prokázat státní občanství.
Doklady vystavené orgány cizího státu musí být opatřeny náležitým vyšším ověřením (superlegalizační doložkou nebo doložkou Apostille), nestanoví-li mezinárodní smlouva jinak, a úředním překladem do českého jazyka, jsou-li vystaveny v cizím jazyce.
11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Předepsaný tiskopis (dotazník k žádosti o zjištění státního občanství a vydání osvědčení), čestné prohlášení o státním občanství. Oba formuláře obdržíte u úřadu příslušného k podání žádosti.

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Výše poplatku za vydání osvědčení nebo potvrzení o státním občanství České republiky činí 100 Kč; platba se uskutečňuje v hotovosti při předání osvědčení nebo potvrzení. Vydání osvědčení nebo potvrzení o státním občanství pro účely vydání prvního občanského průkazu není zpoplatněno.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Lhůta pro vyřízení žádosti je maximálně 60 dní.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Další účastníci postupu nejsou stanoveni.

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Další činnosti nejsou stanoveny.

16. Elektronická služba, kterou lze využít

Případný dotaz můžete zaslat na e-mailovou adresu oddělení státního občanství a matrik odboru všeobecné správy Ministerstva vnitra: obcanmat@mvcr.cz nebo bezuchova@mvcr.cz.

28. Popis byl naposledy aktualizován
23.4.2013
29. Datum konce platnosti popisu
Konec platnosti návodu není stanoven.