znak města Holešov

Životní situace - Váš pomocník při jednání s úřadem

Nacházíte se zde: Město Holešov » Životní situace

Vyhledávání životních situací,

Detail životní situace: Uzavření manželství - formou občanského nebo církevního sňatku

3. Pojmenování životní situace
Uzavření manželství - formou občanského nebo církevního sňatku
4. Základní informace k životní situaci

Uzavřít manželství na území České republiky lze formou občanského nebo církevního sňatku.

Manželství se uzavírá svobodným a úplným souhlasným prohlášením muže a ženy, kteří spolu chtějí uzavřít manželství (snoubenců), o tom, že spolu vstupují do manželství.
 
Prohlášení se činí veřejně a slavnostním způsobem v přítomnosti dvou svědků.
5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Snoubenci nebo zplnomocněný zástupce jednoho ze snoubenců.

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Snoubenci musí před uzavřením manželství předložit matričnímu úřadu potřebné předepsané doklady, jimiž prokazují právní způsobilost k uzavření manželství.

Rozsah předkládaných dokladů je upraven zákonem č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, tak, aby bylo možné spolehlivě prokázat, že jsou splněny všechny podmínky pro uzavření manželství stanovené tímto zákonem a zákonem č. 94/1963 Sb., o rodině, ve znění pozdějších předpisů.
 
Předkládané doklady musí mít náležitosti veřejných listin; jsou-li vystaveny orgány cizích států, musí být opatřeny potřebnými ověřeními, nestanoví-li mezinárodní smlouva jinak, a úředně přeloženy do českého jazyka (podrobné informace vám sdělí kterýkoli matriční úřad).
 
Manželství se uzavírá svobodným a úplným souhlasným prohlášením muže a ženy o tom, že spolu vstupují do manželství formou občanského nebo církevního sňatku.
 
Formou občanského sňatku lze uzavřít manželství před: 
 • starostou, místostarostou nebo pověřeným členem zastupitelstva obce, městské části hlavního města Prahy, městských obvodů nebo městských částí územně členěných statutárních měst, které jsou matričním úřadem, nebo 
 • starostou, místostarostou obce, městské části hlavního města Prahy, městských obvodů nebo městských částí územně členěných statutárních měst, které nejsou matričním úřadem, je-li alespoň jeden ze snoubenců přihlášen k trvalému pobytu v jeho správním obvodu, anebo 
 • primátorem, náměstkem primátora nebo pověřeným členem zastupitelstva hlavního města Prahy nebo statutárního města.
Formou církevního sňatku lze uzavřít manželství před osobou pověřenou oprávněnou církví nebo náboženskou společností.
7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

Nejprve byste si měli předběžně vybrat místo a termín k uzavření manželství.

8. Na které instituci životní situaci řešit

Po vybrání místa a termínu se obraťte na matriční úřad, do jehož správního obvodu vybraná lokalita k uzavření manželství spadá; u tohoto matričního úřadu nebo jeho prostřednictvím lze domluvit místo a termín uzavření manželství, má-li být manželství uzavřeno občanskou formou.

Činnosti úřadu:
10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

Doklady potřebné k uzavření manželství: 

 • platný doklad, kterým je možné prokázat totožnost, 
 • rodný list, 
 • doklad o státním občanství (lze prokázat občanským průkazem nebo cestovním dokladem), 
 • výpisy údajů z informačního systému evidence obyvatel o místě trvalého pobytu a o osobním stavu (lze prokázat občanským průkazem), 
 • případný úmrtní list zemřelého manžela, 
 • případný doklad o zániku předchozího manželství nebo partnerství, 
 • jde-li o osobu nezletilou starší 16 let - rozhodnutí soudu o povolení uzavřít manželství opatřené doložkou o právní moci,
 • jde-li o osobu, jejíž způsobilost k právním úkonům je rozhodnutím soudu omezena, nebo fyzickou osobu stiženou duševní poruchou, která by měla za následek omezení způsobilosti k právním úkonům - rozhodnutí soudu o povolení uzavřít manželství opatřené doložkou o právní moci.
Snoubenec, který je cizincem, předloží matričnímu úřadu (před uzavřením manželství) potvrzení vydané Policií České republiky o oprávněnosti pobytu na území České republiky - to neplatí, jde-li o občana Evropské unie, občana jiného smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru, nebo jeho rodinné příslušníky. Potvrzení nesmí být ke dni uzavření manželství starší 7 pracovních dnů.
 
V případě uzavření manželství církevní formou snoubenci (nebo jeden ze snoubenců) požádají o vydání osvědčení o splnění všech požadavků zákona o rodině pro uzavření manželství církevní formou; bez tohoto osvědčení nelze církevní sňatek uzavřít - manželství by nevzniklo.
Osvědčení vydává matriční úřad, v jehož správním obvodu bude manželství uzavřeno.
K vydání osvědčení se předkládají stejné doklady jako při uzavření manželství.
 
Z důležitých důvodů může být uzavřeno manželství zástupcem, a to na základě pravomocného rozhodnutí příslušného úřadu, plné moci a za předpokladu splnění dalších podmínek uvedených v § 9 zákona o rodině, ve znění pozdějších předpisů.
 
Pokud žádá o povolení uzavření manželství zástupcem cizinec, musí kromě plné moci předložit potvrzení o tom, že bude manželství v jeho domovském státě uznáno za platné.
 
Jsou-li k uzavření manželství předkládány cizozemské doklady, je třeba, aby měly náležitosti veřejné listiny, tj. musí být opatřeny potřebnými ověřeními, nestanoví-li mezinárodní smlouva jinak, a úředně přeloženy do českého jazyka.
 
Předkládané pravomocné cizí rozhodnutí o rozvodu manželství v případě, že je jedním z účastníků řízení státní občan České republiky, se uznává na území České republiky na základě rozhodnutí Nejvyššího soudu České republiky, nestanoví-li mezinárodní smlouva jinak (bližší informace vám sdělí kterýkoli matriční úřad).
11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Dotazník k uzavření manželství obdrží snoubenci na kterémkoli matričním úřadu - jeho první část vyplňují snoubenci ve spolupráci s matrikářem, druhou část vyplňuje matrikář.

Protokol o uzavření manželství vyplňuje matrikář ve spolupráci se snoubenci nebo snoubencem na základě veřejných listin a listin, které snoubenci předloží.
12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Poplatky:

 • Uzavření manželství mezi snoubenci, nemají-li trvalý pobyt na území České republiky - 3 000 Kč
 • Uzavření manželství mezi snoubenci, z nichž pouze 1 má trvalý pobyt na území České republiky - 2 000 Kč
 • Vydání povolení uzavřít manželství mimo stanovenou dobu nebo mimo úředně určenou místnost - 1 000 Kč
 • Vydání vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství - 500 Kč
V ostatních případech nejsou správní poplatky stanoveny.
 
Poplatky se platí před provedením úkonu - v hotovosti nebo složenkou.
13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Lhůty pro vyřízení nejsou stanoveny.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Tlumočník

Pokud snoubenec (popř. snoubenci) nemluví nebo nerozumí česky, nebo je snoubenec (popř. snoubenci) neslyšící nebo němý, je při prohlášení o uzavření manželství nutná přítomnost tlumočníka.
 
Účast tlumočníka zajišťuje jeden ze snoubenců na vlastní náklady.
 
Bez přítomnosti tlumočníka nelze prohlášení o uzavření manželství v těchto případech učinit.
 
Svědci
 
Prohlášení o uzavření manželství se činí veřejně a slavnostním způsobem v přítomnosti dvou svědků.
 
Po uzavření manželství se do knihy manželství a oddacího listu zapisují jména, příjmení a rodná čísla svědků;
jde-li o cizince, který nemá rodné číslo, datum a místo jeho narození.
 
Z uvedeného vyplývá, že se svědek při uzavření manželství prokazuje průkazem totožnosti, tzn. občanským průkazem nebo cestovním pasem.
15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Po uzavření manželství je manželům vydán oddací list.

16. Elektronická služba, kterou lze využít

Tuto situaci nelze řešit elektronicky.

28. Popis byl naposledy aktualizován
19.4.2013
29. Datum konce platnosti popisu
Konec platnosti návodu není stanoven.