znak města Holešov

Životní situace - Váš pomocník při jednání s úřadem

Nacházíte se zde: Město Holešov » Životní situace

Vyhledávání životních situací,

Detail životní situace: Vydání řidičského průkazu udělení řidičského oprávnění

3. Pojmenování životní situace
Vydání řidičského průkazu udělení řidičského oprávnění
4. Základní informace k životní situaci

Řidičský průkaz  se vydává osobě, které bylo uděleno  řidičského oprávnění  nebo tomu, kdo splní podmínky pro  jeho udělení.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Osoba, které bylo uděleno řidičské oprávnění.

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Podmínky udělení a držení řidičského oprávnění podle § 82 odst. 1 zákona č. 361/2000
Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů.
(1) Řidičské oprávnění  lze udělit pouze osobě, která:

a) dosáhla věku stanoveného tímto zákonem,
b) je zdravotně způsobilá k řízení motorových vozidel,
c) je odborně způsobilá k řízení motorových vozidel,
d) má na území České republiky trvalý nebo přechodný pobyt,
e) splnila další podmínky stanovené tímto zákonem,
f) není ve výkonu sankce nebo trestu zákazu činnosti spočívajícího v zákazu řízení motorových vozidel.

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

Písemnou žádost o vydání řidičského průkazu podejte osobně.

8. Na které instituci životní situaci řešit

Se žádostí se obraťte na obecní úřad obce s rozšířenou působností, příslušný podle místa Vašeho trvalého pobytu.

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

Na úřadě předložte: doklad o odborné způsobilosti (tj. doklad o úspěšném složení zkoušky po absolvování v autoškole),platný doklad totožnosti, posudek o zdravotní způsobilosti, jednu barevnou nebo černobílou průkazovou fotografii.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Formulář žádost o vydání řidičského průkazu je k dispozici na příslušném obecním úřadě obce s rozšířenou působností, nebo k prohlédnutí (s návodem na vyplnění) zde.

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Správní poplatek činí 50 Kč v hotovosti.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Vaše žádost bude vyřízena nejpozději do 20 dnů od podání.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Další účastníci postupu nejsou stanoveni.

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Řidičský průkaz musíte převzít osobně nebo prostřednictvím zmocněnce, který se prokáže úředně ověřenou plnou mocí.

16. Elektronická služba, kterou lze využít

Tuto situaci není možné řešit zasláním žádosti elektronickou poštou.

28. Popis byl naposledy aktualizován
11.3.2010
29. Datum konce platnosti popisu
Konec platnosti návodu není stanoven