znak města Holešov

Životní situace - Váš pomocník při jednání s úřadem

Nacházíte se zde: Město Holešov » Životní situace

Vyhledávání životních situací,

Detail životní situace: Uzavření manželství zástupcem

3. Pojmenování životní situace
Uzavření manželství zástupcem
4. Základní informace k životní situaci

Manželství se uzavírá svobodným a úplným souhlasným prohlášením muže a ženy o tom, že spolu vstupují do manželství.

Z důležitých důvodů může obecní úřad obce s rozšířenou působností nebo krajský úřad příslušný podle místa trvalého pobytu snoubence (popř. podle místa posledního trvalého pobytu) povolit, aby prohlášení snoubence o tom, že vstupuje do manželství, učinil jeho zástupce.
 
Pokud žádný ze snoubenců trvalý pobyt na území České republiky nikdy neměl ani nemá, je příslušný k rozhodnutí o uzavření manželství zástupcem Magistrát hlavního města Prahy.
5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

O uzavření manželství zástupcem mohou požádat snoubenci a zplnomocněný zástupce jednoho ze snoubenců.

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Zástupcem snoubence může být pouze zletilá fyzická osoba:

 • která není zbavena způsobilosti k právním úkonům,
 • jejíž způsobilost k právním úkonům není omezena a
 • která je stejného pohlaví jako snoubenec, kterého zastupuje.

Zastoupit se dá jen jeden ze snoubenců.

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

Podáním písemné žádosti o povolení uzavřít manželství zástupcem na příslušný úřad.

8. Na které instituci životní situaci řešit

Žádost o povolení uzavřít manželství zástupcem je třeba podat na obecní úřad obce s rozšířenou působností nebo krajský úřad příslušný podle místa trvalého pobytu snoubence (popř. podle místa posledního trvalého pobytu jednoho ze snoubenců).

Pokud žádný ze snoubenců trvalý pobyt na území České republiky nikdy neměl ani nemá, pak je třeba obrátit se přímo se žádostí o povolení uzavřít manželství zástupcem na Magistrát hlavního města Prahy.

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Městský úřad Holešov
odbor dopravní a správní
Masarykova 628
769 01   Holešov

Kontaktní osoba: Jarmila Medková
Telefon: 573 521 355
 
Úřední hodiny:
Pondělí a Středa 7:15 - 11:00 a 12:00 – 17:00 hod.
Úterý, Čtvrtek 7:15 - 11:00
Pátek: na základě předchozí dohody
10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

K žádosti o povolení uzavřít manželství zástupcem přiloží snoubenci doklady, které jsou přikládány k uzavření manželství, a písemnou plnou moc.

Písemná plná moc obsahuje:
 • úředně ověřený podpis zmocnitele,
 • jméno, popřípadě jména, příjmení, popřípadě rodné příjmení, datum a místo narození, rodná čísla a místo trvalého pobytu snoubenců a zástupce,
 • prohlášení o příjmení snoubenců a jejich společných dětí, v mužském a ženském tvaru,
 • prohlášení, že zmocniteli nejsou známy okolnosti vylučující uzavření manželství a že je mu znám zdravotní stav druhého snoubence a dále že zvážil úpravu budoucích majetkových vztahů, uspořádání budoucího bydlení a hmotné zajištění rodiny po uzavření manželství.
Po nabytí právní moci rozhodnutí o povolení uzavřít manželství zástupcem se při uzavření manželství postupuje dle informací uvedených v životní situaci: "Uzavření manželství - formou občanského nebo církevního sňatku", s tím, že se kromě předepsaných dokladů k uzavření manželství předloží také:
 • pravomocné rozhodnutí o povolení uzavřít manželství zástupcem,
 • plná moc,
 • potvrzení o tom, že bude manželství uzavřené zástupcem v domovském státě cizince uznáno za platné (pokud je snoubenec cizinec) a
 • průkaz totožnosti zástupce.
Pokud má být uzavírán církevní sňatek, je třeba si předem obstarat osvědčení o splnění všech požadavků zákona o rodině pro uzavření platného manželství; bez tohoto osvědčení nelze církevní sňatek uzavřít.
 
Osvědčení vydává matriční úřad, v jehož správním obvodu bude manželství uzavřeno.
 
K vydání osvědčení se předkládají stejné doklady jako při uzavření manželství.
11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Plná moc nemá předepsaný formulář, je stanoven pouze její obsah (viz bod 10).

"Dotazník k uzavření manželství" je k dispozici na kterémkoli matričním úřadu nebo na internetových stránkách Ministerstva vnitra.
12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Za uzavření manželství zástupcem nejsou správní poplatky stanoveny.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Obecní úřad obce s rozšířenou působností (krajský úřad) je povinen rozhodnout o povolení uzavřít manželství zástupcem do 30 dnů, ve zvlášť složitých případech nejdéle do 60 dnů.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Pokud snoubenec (popř. snoubenci) nemluví nebo nerozumí česky, nebo je snoubenec (popř. snoubenci) neslyšící nebo němý, je při prohlášení o uzavření manželství nutná přítomnost tlumočníka.

Účast tlumočníka zajišťuje jeden ze snoubenců na vlastní náklady.
 
Bez přítomnosti tlumočníka nelze prohlášení o uzavření manželství v těchto případech učinit.
 
Nejde-li o tlumočníka jmenovaného ministrem spravedlnosti nebo předsedou krajského soudu, musí tlumočník složit slib do rukou matrikáře.
15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Po uzavření manželství je třeba, na základě vydaného oddacího listu, požádat o vydání nového občanského průkazu, případně cestovního pasu.

16. Elektronická služba, kterou lze využít

Tuto situaci nelze řešit elektronicky.

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zákon č. 94/1963 Sb., o rodině, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 97/1963 Sb., o mezinárodním právu soukromém a procesním, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Vyhláška č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Proti rozhodnutí o zamítnutí povolení uzavřít manželství zástupcem je možné podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení prostřednictvím úřadu, který napadené rozhodnutí vydal.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Sankce nejsou stanoveny.

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

Ministerstvo vnitra
- Manželství
- Matriky
- Co je matriční úřad?

24. Související životní situace a návody, jak je řešit

Uzavření manželství - formou občanského nebo církevního sňatku (Manželství - cizinec)
Uzavření manželství - formou občanského sňatku (Manželství - cizinec)
Uzavření manželství - formou církevního sňatku (Manželství - cizinec)
Uzavření manželství státního občana České republiky nebo bezdomovce (osoby bez státního občanství) v cizině (Manželství - cizinec)
Uzavření manželství státního občana České republiky s cizincem na území České republiky (Manželství - cizinec)
Uzavření manželství v případě přímého ohrožení života (Manželství)
Vydání vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství (Manželství - cizinec)
Registrované partnerství (Matriky)
Vydávání matričních dokladů - rodný, oddací a úmrtní list (Matriky)
Nahlížení do matričních knih (Matriky)
Potvrzení o údajích zapsaných v matriční knize (Matriky)
Narození, uzavření manželství, vznik registrovaného partnerství nebo úmrtí státních občanů ČR v cizině (Matriky)
Vidimace a legalizace (Matriky)

28. Popis byl naposledy aktualizován
19.4.2013
29. Datum konce platnosti popisu
Konec platnosti návodu není stanoven.