znak města Holešov

Životní situace - Váš pomocník při jednání s úřadem

Nacházíte se zde: Město Holešov » Životní situace

Vyhledávání životních situací,

Detail životní situace: Vydání vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství

1. Identifikační číslo
81
2. Kód
3. Pojmenování životní situace
Vydání vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství
4. Základní informace k životní situaci

Vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství vydává matriční úřad na žádost státního občana České republiky nebo osoby bez státního občanství s trvalým pobytem na území České republiky (bezdomovce); předkládá se při uzavření manželství na zastupitelském úřadu České republiky v cizině.

Předložení vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství může na snoubenci požadovat orgán cizího státu jako doklad pro uzavření manželství nebo jako podklad pro vydání dokladů k uzavření manželství svého státního občana

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství se vydává na žádost:

 • státního občana České republiky, 
 • bezdomovce, nebo 
 • jimi zplnomocněné fyzické osoby.
6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Splnění všech požadovaných náležitostí.

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

Osobním podáním písemné žádosti o vydání vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství.

 
8. Na které instituci životní situaci řešit

Žádost o vydání vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství lze podat na matriční úřad příslušný dle místa trvalého pobytu, popřípadě dle posledního trvalého pobytu na území České republiky před odchodem do ciziny.

 
Pokud žadatel na území České republiky trvalý pobyt nikdy neměl, pak je třeba žádost podat na Úřad městské části Praha 1.
9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Městský úřad Holešov
odbor dopravní a správní
Masarykova 628
769 01   Holešov

Kontaktní osoba: Jarmila Medková
Telefon: 573 521 355
 
Úřední hodiny:
Pondělí a Středa 7:15 - 11:00 a 12:00 – 17:00 hod.
Úterý, Čtvrtek 7:15 - 11:00
Pátek: na základě předchozí dohody
10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

K žádosti o vydání vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství žadatel předkládá:

 • občanský průkaz, cestovní pas nebo povolení k pobytu pro cizince, 
 • rodný list, 
 • výpis z evidence obyvatel o místu trvalého pobytu, 
 • výpis z evidence obyvatel o osobním stavu, 
 • úřední doklad o bydlišti a o osobním stavu, vydaný orgánem cizího státu, zdržuje-li se žadatel trvale v cizině, 
 • případný pravomocný rozsudek o rozvodu předchozího manželství nebo úmrtní list zemřelého manžela, popřípadě úředně ověřený výpis z knihy registrovaného partnerství o tom, že partnerství bylo zrušeno rozhodnutím soudu, nebo úmrtní list zemřelého partnera,
 • úřední doklad o správné podobě užívaného příjmení, není-li tato skutečnost patrna z předložených matričních dokladů,
 • jde-li o osobu nezletilou starší 16 let - rozhodnutí soudu o povolení uzavřít manželství opatřené doložkou o právní moci,
 • jde-li o osobu, jejíž způsobilost k právním úkonům je rozhodnutím soudu omezena, nebo fyzickou osobu stiženou duševní poruchou, která by měla za následek omezení způsobilosti k právním úkonům - rozhodnutí soudu o povolení uzavřít manželství opatřené doložkou o právní moci.
Žádá-li o vydání vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství zplnomocněný zástupce státního občana České republiky nebo bezdomovce, předkládá:
 • písemnou plnou moc žadatele k obstarání vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství,
 • písemnou žádost o vydání vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství a
 • shora uvedené doklady.
Vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství se vydává na předepsaném tiskopisu a platí 6 měsíců ode dne jeho vydání.
 
11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Pro písemnou žádost o vydání vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství nejsou předepsané formuláře stanoveny.

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Správní poplatek za vydání vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství činí 500 Kč - hradí se v hotovosti.

 
13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Tato situace je řešena bezodkladně.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Další účastníci postupu nejsou stanoveni.

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Má-li být vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství použito před orgánem cizího státu, který požaduje vyšší ověření vydaného dokladu, je třeba jej tímto ověřením opatřit.

Podrobné informace o opatření ověření sdělí na požádání matriční úřad, který vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství vydal.
16. Elektronická služba, kterou lze využít

Tuto situaci není možné řešit zasláním žádosti elektronickou poštou.

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Vyhláška č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 94/1963 Sb., o rodině, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 97/1963 Sb., o mezinárodním právu soukromém a procesním, ve znění pozdějších předpisů

18. Jaké jsou související předpisy

Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Proti rozhodnutí o zamítnutí vydání vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství je možné podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení.

Odvolání se podává prostřednictvím toho úřadu, který rozhodnutí vydal.
20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Sankce nejsou stanoveny.

21. Nejčastější dotazy

 

22. Další informace

Můžete se obrátit na:

 • matriční úřady nebo
 • Ministerstvo vnitra - odbor všeobecné správy, oddělení státního občanství a matrik
  náměstí Hrdinů 3
  140 21 Praha 4
  tel.: 974 817 427, 974 817 430 nebo 974 817 431
úřední hodiny:
  • pondělí a středa: 8:00 - 17:00 hod.
23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

Ministerstvo vnitra
- Manželství
- Matriky
- Co je matriční úřad?

 
24. Související životní situace a návody, jak je řešit

Uzavření manželství státního občana České republiky nebo bezdomovce (osoby bez státního občanství) v cizině (Manželství - cizinec)
Uzavření manželství - formou občanského nebo církevního sňatku (Manželství - cizinec)
Uzavření manželství - formou občanského sňatku (Manželství - cizinec)
Uzavření manželství - formou církevního sňatku (Manželství - cizinec)
Uzavření manželství zástupcem (Manželství - cizinec)
Uzavření manželství státního občana České republiky s cizincem na území České republiky (Manželství - cizinec)
Uzavření manželství v případě přímého ohrožení života (Manželství)
Registrované partnerství (Matriky)
Vydávání matričních dokladů - rodný, oddací a úmrtní list (Matriky)
Nahlížení do matričních knih (Matriky)
Potvrzení o údajích zapsaných v matriční knize (Matriky)
Narození, uzavření manželství, vznik registrovaného partnerství nebo úmrtí státních občanů ČR v cizině (Matriky)
Vidimace a legalizace (Matriky)

 
25. Za správnost popisu odpovídá útvar

Odbor dopravní a správní MěÚ Holešov 

26. Kontaktní osoba
Jarmila Medková
27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni
20. 8. 2008
28. Popis byl naposledy aktualizován
23.4.2013
29. Datum konce platnosti popisu
Konec platnosti návodu není stanoven.
30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace