znak města Holešov

Životní situace - Váš pomocník při jednání s úřadem

Nacházíte se zde: Město Holešov » Životní situace

Vyhledávání životních situací,

Detail životní situace: Nahlížení do matričních knih

3. Pojmenování životní situace
Nahlížení do matričních knih
4. Základní informace k životní situaci

Do matričních knih se zapisuje narození, uzavření manželství a úmrtí fyzických osob, ke kterým došlo v České republice, a narození, uzavření manželství a úmrtí státních občanů České republiky, ke kterým došlo v cizině; dále se do matričních knih zapisují další skutečnosti, jimiž se tyto zápisy mění a doplňují.

Z provedených zápisů se vydávají matriční doklady (rodný, oddací a úmrtní list), které obsahují údaje o skutečnostech zapsaných v matriční knize podle stavu ke dni jeho vydání.
 
Oprávněná osoba se může nahlédnutím do matriční knihy seznámit se všemi údaji zapsanými v matriční knize (tj. včetně dodatečných záznamů a oprav).
5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Matriční úřad nahlédnutí povolí:

  • fyzické osobě, které se zápis týká, nebo členům její rodiny (manželovi, rodičům, dětem, prarodičům, vnukům a pravnukům), jejím sourozencům a zplnomocněným zástupcům, 
  • pro úřední potřebu státních orgánů nebo výkon přenesené působnosti orgánů územních samosprávných celků, 
  • statutárním orgánům církví nebo duchovním jimi zmocněným, jde-li o matriční knihy vedené těmito církvemi do 31. 12. 1949, 
  • fyzické osobě, která prokáže, že je to nezbytné pro uplatnění jejích práv před orgány státu nebo před orgány územních samosprávných celků.
V případě osvojení mohou nahlédnout do zápisu pouze osvojitelé a po dosažení zletilosti i osvojenec.
6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Nahlížet do matričních knih a činit výpisy z nich lze pouze za přítomnosti matrikáře.

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

Podáním žádosti u příslušného matričního úřadu.

8. Na které instituci životní situaci řešit

Navštivte matriční úřad, který vede matriční knihu, do níž chcete nahlédnout.

 
V případě pochybností, který matriční úřad vede matriční knihu, do níž chcete nahlédnout, se lze (s žádostí o informaci) obrátit na kterýkoli matriční úřad nebo krajský úřad.
10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

Na matričním úřadu je třeba předložit:

  • žádost o povolení nahlédnout do matriční knihy, 
  • průkaz totožnosti,
  • doklady, kterými žadatel prokáže, že se zápis týká jeho nebo členů jeho rodiny, případně jeho sourozenců,
  • doklad, kterým fyzická osoba prokáže, že je to nezbytné pro uplatnění jejích práv před orgány státu nebo před orgány územních samosprávných celků.
Pokud žádost vyřizuje zplnomocněný zástupce, je třeba předložit také plnou moc.
11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Předepsané formuláře nejsou stanoveny.

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Za nahlédnutí do matriční knihy je vybírán správní poplatek ve výši 20 Kč - za každou matriční událost (v hotovosti).

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Lhůta pro vyřízení je do 30 dnů.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Další účastníci postupu nejsou stanoveni.

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Další činnosti nejsou stanoveny.

16. Elektronická služba, kterou lze využít

Tuto situaci není možné řešit zasláním žádosti elektronickou poštou.

28. Popis byl naposledy aktualizován
16.4.2013
29. Datum konce platnosti popisu
Konec platnosti návodu není stanoven.