znak města Holešov

Životní situace - Váš pomocník při jednání s úřadem

Nacházíte se zde: Město Holešov » Životní situace

Vyhledávání životních situací,

Detail životní situace: Ztráta nebo odcizení cestovních dokladů v zahraničí

3. Pojmenování životní situace
Ztráta nebo odcizení cestovních dokladů v zahraničí
4. Základní informace k životní situaci

Při ztrátě nebo odcizení cestovního dokladu se žádá o vydání nového cestovního dokladu.

 
5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Občan starší 15 let
Do doby zletilosti, tj. do 18 let, musí k žádosti o vydání cestovního dokladu připojit písemný souhlas zákonného zástupce s jeho ověřeným podpisem nebo tento souhlas učiní zákonný zástupce na zastupitelském úřadu do formuláře žádosti o vydání cestovního dokladu. Souhlas zákonného zástupce se nevyžaduje, pokud je jeho opatření spojeno s překážkou těžko překonatelnou.

Zákonný zástupce občana mladšího 15 let
 
Zplnomocněný zástupce občana, pokud je občan oprávněn podat žádost; to neplatí, jedná-li se o cestovní pas se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat s biometrickými údaji.
 
Kdo může doklad převzít:
 
Při převzetí cestovního dokladu se vyžaduje osobní přítomnost občana, jemuž se cestovní doklad vydává, nebo zákonného zástupce. Převzetí cestovního dokladu zplnomocněným zástupcem je vyloučeno.
 
Cestovní průkaz lze ve výjimečných případech stanovených zákonem zaslat oprávněné osobě na doručenku do vlastních rukou.
6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Občan České republiky nahlásí ztrátu nebo odcizení cestovního dokladu v zahraničí místní policii a požádá, aby mu o tom vydala potvrzení. Následně ztrátu oznámí zastupitelskému úřadu České republiky (dále též "ZÚ ČR").

Žádost o vydání nového cestovního dokladu může podat na ZÚ ČR v místě pobytu. V případě, že naléhavě potřebuje cestovní doklad, požádá ZÚ ČR o vystavení cestovního průkazu (náhradního cestovního dokladu); ten vydává ZÚ ČR v co možná nejkratší době, jakmile jsou splněny podmínky stanovené pro jeho vydání.
 
Cestovní průkaz je cestovním dokladem k jednotlivé cestě s územní a časovou platností omezenou účelem cesty, zejména k umožnění návratu do České republiky.
 
Občan České republiky může na ZÚ ČR podat též žádost o vydání cestovního pasu, která je zasílána k vyřízení do České republiky. Lhůta pro vydání cestovního pasu s biometrickými údaji, je-li žádost podána na ZÚ ČR, činí 120 dnů; u pasu bez strojově čitelných údajů a bez biometrických údajů činí 60 dnů.
7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

Obraťte se na ZÚ ČR se žádostí o informaci.

Podle konkrétní situace a stupně naléhavosti potřeby cestovního dokladu podáte buď žádost o vydání cestovního průkazu nebo žádost o vydání cestovního pasu.
 
8. Na které instituci životní situaci řešit

Obraťte se na zastupitelský úřad České republiky v zemi pobytu.

 
10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

Za účelem vydání cestovního průkazu (náhradního cestovního dokladu) musí občan České republiky:

  • předložit 2 identické fotografie obdélníkového tvaru o rozměru 35 mm x 45 mm s hladkým povrchem (přesné požadavky na kvalitu fotografie sdělí ZÚ ČR) a
  • čitelně a úplně vyplnit originální formulář žádosti o vydání cestovního průkazu, který obdrží na ZÚ ČR.
Dále je občan povinen předložit doklad totožnosti (má-li jej), není-li z něho zřejmé státní občanství České republiky, pak i doklad o státním občanství České republiky (má-li jej).
Totožnost pro účely vystavení cestovního průkazu může být potvrzena i jiným občanem, který je držitelem platného cestovního dokladu České republiky, popř. může být ověřena jiným způsobem.

Informace o dokladech požadovaných za účelem vydání cestovního pasu naleznete v životní situaci "Vydání cestovního dokladu, zapsání dítěte do cestovního dokladu rodiče na zastupitelském úřadu České republiky v zahraničí

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
Žádost o vydání cestovního pasu nebo o vydání cestovního průkazu můžete podat pouze na originálním tiskopisu, který je k dispozici na všech ZÚ ČR.

 

Žádost o vydání cestovního pasu s biometrickými údaji se vyplňuje na ZÚ ČR elektronicky v počítačovém systému.
12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Za vydání biometrického cestovního pasu platí na ZÚ ČR:

  • občané starší 15 let - 1 200 Kč,
  • občané mladší 15 let - 400 Kč.
Za vydání cestovního pasu bez strojově čitelných údajů a bez nosiče dat s biometrickými údaji (tzv. pas blesk) platí na ZÚ ČR:
  • občané starší 15 let - 1 600 Kč,
  • občané mladší 15 let - 1 100 Kč.
Za vydání cestovního průkazu platí občané (bez ohledu na věk) 400 Kč.
 
Poplatek se vybírá v měně státu, v němž má ZÚ ČR své sídlo, příp. v náhradní, volně směnitelné měně, a to po provedení přepočtu české měny na cizí měnu podle směnných kursů devizového trhu vyhlášených Českou národní bankou k prvnímu dni měsíce.
 
V případě, že o to poplatník požádá, přijme ZÚ ČR úhradu poplatků v české měně.
 
13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení
Lhůta pro vyřízení žádosti o vydání cestovního pasu se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat s biometrickými údaji, je-li žádost podána na ZÚ ČR, činí 120 dnů; u pasu bez strojově čitelných údajů a bez biometrických údajů činí 60 dnů.

 

Cestovní průkaz vydává ZÚ ČR v co možná nejkratší době, jakmile jsou splněny podmínky stanovené pro jeho vydání.
14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace
Další účastníci postupu nejsou stanoveni.
15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Další činnosti nejsou stanoveny.

 
16. Elektronická služba, kterou lze využít

Tuto situaci není možné řešit zasláním žádosti elektronickou poštou.

28. Popis byl naposledy aktualizován
25.4.2013
29. Datum konce platnosti popisu
Konec platnosti návodu není stanoven.