znak města Holešov

Životní situace - Váš pomocník při jednání s úřadem

Nacházíte se zde: Město Holešov » Životní situace

Vyhledávání životních situací,

Detail životní situace: Vydávání jiných cestovních dokladů na základě mezinárodní smlouvy; změny a doplnění údajů v cestovních dokladech

3. Pojmenování životní situace
Vydávání jiných cestovních dokladů na základě mezinárodní smlouvy; změny a doplnění údajů v cestovních dokladech
4. Základní informace k životní situaci

Na základě mezinárodní smlouvy se vydávají jiné cestovní doklady. Podmínky pro jejich vydání stanoví (kromě zákona o cestovních dokladech) příslušná mezinárodní smlouva; např. pro cestování dětí v rámci malého pohraničního styku s Polskou republikou lze používat cestovní přílohu. 

Ve vydaných cestovních pasech rodičů lze provést změny údajů o zapsaném dítěti, resp. občanovi mladším 10 let (zpravidla se jedná o změnu příjmení zapsaného dítěte).
 
Doplnění údajů o dítěti do cestovního průkazu nebo změnu údajů o dítěti zapsaném v cestovním průkazu provádí zastupitelský úřad České republiky v zahraničí.
 
Ve vydaném cestovním dokladu lze na žádost občana doplnit údaje o titulu nebo vědecké hodnosti (lze doplnit označení absolventa vyšší odborné školy, akademický titul, označení "docent" nebo "profesor" nebo vědeckou hodnost).
 
Další změnou údajů v cestovním dokladu, kterou lze provést, je prodloužení doby platnosti některých cestovních dokladů na základě mezinárodní smlouvy a cestovního průkazu, u kterého dobu platnosti prodlužuje zastupitelský úřad.
 
5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Žádost o provedení změn nebo o doplnění údajů v cestovním dokladu mohou podat osoby, které jsou oprávněny podat žádost o vydání cestovního pasu.

Žádost o vydání jiného cestovního dokladu na základě mezinárodní smlouvy k plnění úkolů v zahraničí může za občana podat pověřený zástupce právnické osoby zřízené státem.
 
6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Splnění všech požadovaných náležitostí.

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

Návštěvou a podáním žádosti u příslušného úřadu.

 
8. Na které instituci životní situaci řešit

Žádost o provedení změn nebo o doplnění údajů do cestovního pasu se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat s biometrickými údaji se podává u obecního úřadu obce s rozšířenou působností, v hlavním městě Praze u úřadu městské části Praha 1 až 22, v Brně, Ostravě a Plzni u magistrátu, v jejichž správním obvodu je občan přihlášen k trvalému pobytu; jedná-li se o cestovní pas, který neobsahuje biometrické údaje, lze tuto žádost podat u těchto úřadů mimo místo trvalého pobytu občana nebo u kteréhokoliv matričního úřadu.

Žádost o vydání jiného cestovního dokladu na základě mezinárodní smlouvy se podává u kteréhokoliv obecního úřadu obce s rozšířenou působností, v hlavním městě Praze u úřadu městské části Praha 1 až 22, v Brně, Ostravě a Plzni u magistrátu, nebo u kteréhokoliv matričního úřadu.
 
9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Městský úřad Holešov
odbor dopravní a správní
Masarykova 628
769 01   Holešov

Kontaktní osoba: Petra Dočkalová, DiS.
Telefon: 573 521 351
 
Úřední hodiny:
 
Pondělí a Středa 7:15 - 11:00 a 12:00 – 17:00 hod.
Úterý, Čtvrtek 7:15 - 11:00
Pátek: na základě předchozí dohody
10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

K žádosti je třeba předložit:

  • doklady prokazující údaje zapisované do jiného cestovního dokladu (např. platný občanský průkaz),
  • doklady prokazující oprávněnost k podání žádosti, pokud žádost o vydání jiného cestovního dokladu na základě mezinárodní smlouvy podává za občana pověřený zástupce právnické osoby zřízené státem, a odůvodnění, pokud ho daná mezinárodní smlouva vyžaduje,
  • jde-li o zapsání označení absolventa vyšší odborné školy, akademického titulu, označení "docent" nebo "profesor" nebo vědecké hodnosti, doklad prokazující jejich udělení (např. diplom),
  • doklad o změně údajů o dítěti zapsaném v cestovním dokladu rodiče (např. doklad o změně jeho příjmení),
  • platný cestovní doklad, v němž má být provedena změna nebo doplnění údajů
11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Předkládá se vyplněná žádost na předepsaném tiskopisu.

Vzory tiskopisů naleznete na internetových stránkách Ministerstva vnitra.
 
12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Zpoplatňuje se pouze:

  • vydání hraničního průkazu - 100 Kč,
  • zapsání titulu nebo vědecké hodnosti - 50 Kč,
  • změna údajů v cestovním dokladu - 50 Kč (za každou změnu).
13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Lhůty jsou řešeny v souladu se správním řádem (bezodkladně nebo do 30 dnů).

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

 

 

 

 

Další účastníci postupu nejsou stanoveni
15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Další činnosti nejsou stanoveny.

 
16. Elektronická služba, kterou lze využít

Tuto situaci není možné řešit zasláním žádosti elektronickou poštou.

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zákon č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech, ve znění pozdějších předpisů

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Cestovní doklady se vydávají ve správním řízení vedeném podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád. Proti rozhodnutím ve věcech cestovních dokladů (např. proti rozhodnutí odepření vydání cestovního dokladu) lze podat odvolání k úřadu, který napadené rozhodnutí vydal. Těmito úřady jsou obecní úřady obcí s rozšířenou působností, v hlavním městě Praze úřady městské části Praha 1 až 22, v Brně, Ostravě a Plzni magistrát. O odvolání rozhoduje příslušný krajský úřad, v hlavním městě Praze magistrát.

Správní řízení ve věcech cestovních dokladů ukončené pravomocným rozhodnutím se na žádost účastníka řízení obnoví, jestliže vyšly najevo dříve neznámé skutečnosti nebo důkazy, které existovaly v době původního řízení a které účastník řízení nemohl v původním řízení uplatnit. Nové řízení provede správní orgán, který byl příslušný v původním řízení v prvním stupni. Odvolací správní orgán je příslušný tehdy, jestliže řízení bylo obnoveno z důvodů, které se týkaly výlučně odvolacího řízení.

V přezkumném řízení správní orgány z moci úřední přezkoumají pravomocné rozhodnutí ve věcech cestovních dokladů v případě, kdy lze pochybovat o tom, že rozhodnutí je v souladu s právními předpisy. Účastník řízení může dát podnět k provedení přezkumného řízení. Přezkumné řízení zahájí z moci úřední správní orgán nadřízený správnímu orgánu, který rozhodnutí vydal, pokud dojde k závěru, že lze mít důvodně za to, že rozhodnutí bylo vydáno v rozporu s právními předpisy. Jestliže dal podnět k přezkumnému řízení účastník, může přezkumné řízení provést i správní orgán, který přezkoumávané rozhodnutí vydal, pokud plně vyhoví účastníku řízení.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Pokud občan nesplní povinnost nebo poruší zákaz stanovený zákonem o cestovních dokladech, může být takové jednání posouzeno jako přestupek. Přestupky na úseku cestovních dokladů jsou upraveny v § 34a zákona o cestovních dokladech.
Přestupkem může být například porušení povinnosti chránit cestovní doklad před ztrátou, poškozením, zničením nebo zneužitím, odevzdat neplatný cestovní doklad.
Za přestupek lze uložit pokutu do 10 000 Kč, jedná-li se o neoprávněné zpracovávání údajů v nosiči dat s biometrickými údaji do 1 000 000 Kč.

 
23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

Ministerstvo vnitra
- Cestovní doklady s biometrickými prvky
 

24. Související životní situace a návody, jak je řešit

Vydání cestovního dokladu
Ztráta nebo odcizení cestovních dokladů v zahraničí

28. Popis byl naposledy aktualizován
23.4.2013
29. Datum konce platnosti popisu
Konec platnosti návodu není stanoven.