znak města Holešov

Životní situace - Váš pomocník při jednání s úřadem

Nacházíte se zde: Město Holešov » Životní situace

Vyhledávání životních situací,

Detail životní situace: Shromažďování občanů

1. Identifikační číslo
2. Kód
3. Pojmenování životní situace
Shromažďování občanů
4. Základní informace k životní situaci

Shromažďovací právo je jedním ze základních práv a svobod. Shromáždění občanů většinou slouží k využívání svobody projevu a dalších ústavních práv a svobod, výměně informací a názorů a k účasti na řešení veřejných a jiných záležitostí vyjádřením postojů a stanovisek. Veřejným shromážděním se rozumí zejména schůze, pouliční průvody a manifestace konané na veřejných místech. Konání shromáždění podléhá oznamovací povinnosti.

Shromáždění lze konat:
 • bylo-li shromáždění řádně oznámeno oprávněnou osobou a
 • nebylo-li příslušným úřadem vyvěšeno na úřední desce tohoto úřadu písemné vyhotovení rozhodnutí o zákazu konání shromáždění.
Rozhodnutí o zákazu musí být vyvěšeno do 3 dnů od okamžiku přijetí platného oznámení. Shromáždění nelze konat v okruhu 100 m od budov zákonodárného sboru a Ústavního soudu, nebo od míst, kde tyto sbory nebo soud jednají.
 
5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Shromáždění může svolat občan České republiky starší 18 let nebo právnická osoba (osoba oprávněná jednat jménem právnické osoby) se sídlem na území České republiky, nebo skupina osob (svolavatel).

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Splnění všech požadovaných náležitostí.

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

Oznámení o shromáždění podejte písemně nebo osobně.

8. Na které instituci životní situaci řešit

Městský/obecní úřad v jehož územním obvodu se má shromáždění konat.
Obce s pověřeným obecním úřadem, přesahuje-li místo konání shromáždění územní obvod obecního úřadu.
Krajské úřady, pokud místo konání shromáždění přesahuje správní obvod pověřeného obecního úřadu.
Ministerstvo vnitra, pokud místo konání shromáždění přesahuje hranice kraje.
Úřad musí oznámení obdržet alespoň 5 dnů před dnem jeho konání (v odůvodněných případech může úřad přijmout oznámení i ve lhůtě kratší). K oznámení, které svolavatel podá dříve než 6 měsíců přede dnem konání shromáždění, se nepřihlíží.

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Městský úřad Holešov
odbor Správní a vnitřních věcí
Masarykova 628
769 01   Holešov

Kontaktní osoba: Irena Ďuláková
Telefon: 573 521 359
 
 
Úřední hodiny:

Pondělí a Středa 7:30 - 11:00 a 12:00 – 17:00 hod.
Úterý, Čtvrtek, Pátek: na základě předchozí dohody

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

Oznámení musí obsahovat:

 • účel shromáždění, den a místo jeho konání a dobu zahájení,
 • předpokládanou dobu ukončení (jde-li o shromáždění na veřejném prostranství),
 • předpokládaný počet účastníků,
 • opatření, která svolavatel provede, aby se shromáždění konalo v souladu se zákonem (zejména potřebný počet pořadatelů starších 18 let a způsob jejich označení),
 • jde-li o pouliční průvod, uvádí se výchozí místo, trasa a místo ukončení,
 • jméno, příjmení, rodné číslo a trvalý pobyt svolavatele (u právnické osoby její název, sídlo a také jména, příjmení a trvalý pobyt toho, kdo je zmocněn v této věci jednat jejím jménem),
 • jméno, příjmení a trvalý pobyt toho, kdo je zmocněn jednat v zastoupení svolavatele,
 • má-li se shromáždění konat pod širým nebem mimo veřejná prostranství, je svolavatel povinen k oznámení přiložit souhlas toho, kdo je vlastníkem, případně uživatelem pozemku.
11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Předepsané formuláře nejsou stanoveny.

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Správní ani jiné poplatky nejsou stanoveny.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Shromáždění je nutno oznámit nejpozději pět dnů před konáním shromáždění.
O zákazu shromáždění nebo době jeho ukončení rozhodne příslušný správní úřad bezodkladně, nejpozději však do 3 dnů od okamžiku, kdy obdržel platné oznámení. Není-li v této lhůtě vyvěšeno na úřední desce příslušného úřadu písemné vyhotovení rozhodnutí o zákazu shromáždění, lze shromáždění konat. 

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Další účastníci postupu nejsou stanoveni.

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

- Úřad může s ohledem na místní podmínky nebo veřejný pořádek svolavateli navrhnout, aby se shromáždění konalo na jiném místě nebo v jinou dobu.

- Úřad může svolavateli uložit, aby shromáždění konané ve večerních hodinách bylo ukončeno tak, aby nedošlo k nepřiměřenému rušení nočního klidu.

- Příslušný orgán může ze zákonem stanovených podmínek shromáždění zakázat (např. z důvodů rasového podtextu shromáždění, omezování práv občanů, porušování zákonů, ohrožení zdraví, nepřiměřeného omezení dopravy). O zákazu rozhodne příslušný orgán nejpozději do tří dnů od okamžiku, kdy obdržel platné oznámení. Rozhodnutí úřad vyvěsí na své úřední desce a vyhlásí místním rozhlasem nebo jiným obdobným způsobem.

- Příslušný orgán může ze zákonem stanovených podmínek shromáždění rozpustit (např. koná-li se zakázané shromáždění, nastaly-li v jeho průběhu okolnosti odůvodňující jeho zákaz, shromáždění nebylo oznámeno, účastníci páchají trestnou činnost). Za nepřítomnosti zástupce příslušného úřadu může shromáždění až na výjimky rozpustit i příslušník Policie ČR ve službě.

16. Elektronická služba, kterou lze využít

Tuto situaci není možné řešit zasláním žádosti elektronickou poštou.

 
17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

Ústavní zákon č. 23/1991 Sb., kterým se uvozuje Listina základních práv a svobod
Zákon č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím

18. Jaké jsou související předpisy

Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád
Zákon České národní rady č. 200/1990 Sb., o přestupcích
Zákon č. 150/2002 Sb., soudní řád správní
Zákon č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Proti rozhodnutí úřadu o zákazu shromáždění může svolavatel do 15 dnů od jeho vyvěšení na úřední desce podat opravný prostředek ke krajskému soudu, v jehož obvodu je sídlo úřadu, který rozhodnutí vydal. Rozhodnutí musí být přiloženo - písemné vyhotovení rozhodnutí vydá úřad svolavateli na žádost. Opravný prostředek nemá odkladný účinek. Soud rozhodne do tří dnů.
Proti rozpuštění shromáždění může svolavatel nebo účastník shromáždění podat do 15 dnů námitky ke krajskému soudu, v jehož obvodu je sídlo úřadu, který shromáždění rozpustil. Soud rozhodne, zda shromáždění bylo nebo nebylo rozpuštěno v souladu se zákonem.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Za přestupky proti právu shromažďovacímu lze uložit napomenutí nebo pokutu (podle konkrétního přestupku do 5 000 Kč, do 7 000 Kč a do 10 000 Kč), případně propadnutí věci.

Přestupku proti právu shromažďovacímu se dopustí:
 • ten, kdo svolává nebo pořádá shromáždění, aniž splnil oznamovací povinnost, nebo pořádá shromáždění, které bylo zakázáno,
 • svolavatel, nevydává-li přímo nebo s pomocí pořadatelů účastníkům pokyny k zajištění řádného průběhu shromažďování,
 • svolavatel, kterému se nepodařilo zjednat nápravu narušení pokojného průběhu shromáždění a který v této situaci nepožádá bez zbytečného odkladu o pomoc příslušný úřad nebo útvar Policie České republiky,
 • ten, kdo neuposlechne pořádkových opatření svolavatele anebo určených pořadatelů shromáždění nebo těmto osobám brání v plnění jejich povinností,
 • ten, kdo neoprávněně ztěžuje účastníkům shromáždění přístup na shromáždění nebo jim v tom brání,
 • účastník shromáždění, který má u sebe střelnou zbraň nebo výbušninu anebo jiné předměty, jimiž lze ublížit na zdraví, a lze-li z okolností nebo z jeho chování usuzovat, že mají být užity k násilí nebo pohrůžce násilím,
 • účastník shromáždění, který má obličej zakrytý způsobem ztěžujícím nebo znemožňujícím jeho identifikaci, je-li proti němu prováděn zákrok útvaru Policie ČR,
 • ten, kdo neoprávněně vnikne do shromáždění,
 • ten, kdo nepřístojným chováním brání účastníkům ve splnění účelu shromáždění,
 • ten, kdo brání účastníkům, aby se pokojně rozešli,
 • ten, kdo neoprávněně zabrání jinému v podstatném rozsahu ve výkonu práva shromažďovacího.
21. Nejčastější dotazy
22. Další informace

Můžete se obrátit na:

 • obecní úřady,
 • krajské úřady,

Ministerstvo vnitra - odbor všeobecné správy,
adresa pro písemný styk: náměstí Hrdinů 3, 140 21 Praha 4,
telefon (sekretariát): 974 816 496.

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

Ministerstvo vnitra

24. Související životní situace a návody, jak je řešit

Petice (Občanské aktivity)
Registrace občanského sdružení (Veřejně prospěšná činnost)
Registrace politické strany nebo politického hnutí (Občanské aktivity)

 
25. Za správnost popisu odpovídá útvar

Odbor správní a vnitřních věcí MěÚ Holešov 

26. Kontaktní osoba
Irena Ďuláková
27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni
19. 3. 2002
28. Popis byl naposledy aktualizován
6. 6. 2010
29. Datum konce platnosti popisu
Konec platnosti návodu není stanoven.
30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace