znak města Holešov

Životní situace - Váš pomocník při jednání s úřadem

Nacházíte se zde: Město Holešov » Životní situace

Vyhledávání životních situací,

Detail životní situace: OBČAN A ŘÍZENÍ PODLE STAVEBNĚPRÁVNÍCH PŘEDPISŮ

3. Pojmenování životní situace
OBČAN A ŘÍZENÍ PODLE STAVEBNĚPRÁVNÍCH PŘEDPISŮ
4. Základní informace k životní situaci

Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění (dále jen „stavební zákon") a předpisy související upravují postupy a úkony občanů a správních orgánů v oblasti územního plánování, územního rozhodování a stavebního řádu.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

V těchto záležitostech je oprávněn jednat občan osobně nebo zástupcem na základě zákonného či smluvního zastoupení.

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

V otázce podmínek a postupů podle stavebního zákona lze odkázat na jednotlivá ustanovení stavebního zákona. Základní podmínkou k provedení úkonů k vyřešení životní situace u Městského úřadu Holešov, odboru územního plánování a stavebního řádu je, aby byly splněny podmínky jeho věcné a místní příslušnosti a aby záležitost spadala do jeho působnosti.

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

Pro získání základní vstupní informace o postupu řešení konkrétní životní situace z oblasti územního rozhodování a stavebního řádu lze použít následujícídokument adobe reader .pdf tabulku (Přehled staveb, terénních úprav, zařízení a udržovacích prací podle stavebního zákona).

Pro účely zahájení úkonů je ze strany občana nutné podat žádost na předepsaném formuláři, která

obsahuje náležitosti dle správního řádu a dále náležitosti stanovené stavebním zákonem a jeho prováděcími vyhláškami. K žádosti je nutné připojit všechny potřebné doklady a písemnosti, včetně

odpovídající dokumentace pro příslušnou stavební činnost. Seznam příloh je uveden v příslušných ustanoveních stavebního zákona a také u jednotlivých formulářů žádostí, přičemž formuláře jsou k dispozici ke stažení u bodu 11. (viz. níže). Pro bližší informace se můžete obrátit na pracovníky Městského úřadu Holešov, odboru územního plánování a stavebního řádu.

8. Na které instituci životní situaci řešit

Městský úřad Holešov, odbor územního plánování a stavebního řádu, Masarykova 628, Holešov, pracoviště Tovární 1407, Holešov, jehož správní obvod tvoří kromě území města Holešova včetně jeho místních částí Dodrotice, Količín, Tučapy a Žopy i území obcí Bořenovice, Horní Lapač, Janovice, Kostelec u Holešova, Kurovice, Lechotice, Ludslavice, Martinice, Míškovice, Němčice, Pacetluky, Prusinovice, Přílepy, Roštění, Rymice, Třebětice, Zahnašovice a Žeranovice.

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Osobní jednání je možné na Městském úřadě Holešov, odboru územního plánování a stavebního řádu, pracoviště Tovární 1407, Holešov, 3. podlaží v úřední dny, tj. v pondělí a ve středu, v 7.30 -11.00 a 12.00 -17.00 hod., příp. v úterý a ve čtvrtek v 7.00 -11.00 a 12.00 -15.00 hod. a v pátek v 7.00 -11.00 a 12.00 -13.30 hod. po předchozí telefonické dohodě.

Struktura odboru územního plánování a stavebního řádu je uvedena http://www.holesov.cz/mestsky-urad/odbor-uzemniho-planovani-a-stavebniho-radu

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

Rozsah předkládaných dokladů je u jednotlivých rozhodnutí či opatření dle stavebněprávních předpisů rozdílný, tj. konkrétní výčet potřebných dokladů určí stavební úřad v souladu s vyhláškami

v případě např. územního rozhodnutí, ohlášení, stavebního povolení atp.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Formuláře pro veškeré žádosti jsou k dispozici na Městském úřadě Holešov, odboru územního plánování a stavebního řádu nebo ke stažení:

http://www.holesov.cz/mestsky-urad/odbor-uzemniho-planovani-a-stavebniho-radu/formulare-odboru-uzemniho-planovani-a-stavebniho-radu

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Informace o tom, zda je konkrétní správní řízení zpoplatněno, lze získat na Městském úřadu Holešov, odboru územního plánování a stavebního řádu. Výši jednotlivých správních poplatků stanoví zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších právních předpisů. Sazebník správních poplatků naleznetedokument word .doc zde.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Lhůty pro provedení jednotlivých úkonů stanoví stavební zákon, příp. § 71 zákona č. 500/2004 Sb., o správním řízení (správní řád), v platném znění (dále jen „správní řád"). Obecně lze uvést lhůtu 30 dnů, k níž se připočítává doba dalších až 30 dnů z důvodů uvedených ve správním řádu, zejména je-li zapotřebí nařídit ústní jednání nebo místní šetření, doručovat veřejnou vyhláškou nebo jde-li o zvlášť složitý případ.

 

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Okruh účastníků u jednotlivých řízení stanoví stavební zákon popř. správní řád.

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Požadavky na žadatele jsou odlišné podle druhu úkonu a jsou stanoveny podle stavebního zákona popř. správního řádu.

 

16. Elektronická služba, kterou lze využít

e-podatelna pro podávání žádostí opatřených zaručeným elektronickým podpisem:

 

podatelna@holesov.cz pro získávání informací

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, a předpisy související.

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

V souladu s ustanovením § 192 stavebního zákona se na postupy a řízení podle stavebního zákona použijí ustanovení správního řádu, tj. zákona č. 500/2004 Sb., o správním řízení (správní řád), ve znění pozdějších právních předpisů. Řádným opravným prostředkem proti rozhodnutí stavebního úřadu je odvolání, které lze podat ve lhůtě 15 dnů od oznámení rozhodnutí, nestanoví-li zvláštní zákon něco jiného. Odvolacím orgánem je Krajský úřad Zlínského kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu, přičemž odvolání se podává u orgánu, který napadené rozhodnutí vydal, tj. u Městského úřadu Holešov, odboru územního plánování a stavebního řádu, Masarykova 628, 769 01 Holešov. Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Správní delikty na úseku stavebním stanoví § 178 a následující stavebního zákona. Správní delikty

jsou zde rozděleny na přestupky a správní delikty právnických osob a podnikajících fyzických osob. Stavební zákon v těchto ustanoveních stanoví rovněž sankce za jednotlivé správní delikty včetně horní hranice pokut, které lze za jejich spáchání uložit.

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, a předpisy související. Jediným oficiální zdrojem znění zákonů je znění vyhlášené ve Sbírce zákonů ČR.

24. Související životní situace a návody, jak je řešit
28. Popis byl naposledy aktualizován
28. 4. 2010.
29. Datum konce platnosti popisu
Nestanoveno.