Větší investice kryté rozpočtem města

Po loňském roce, kdy město investovalo do nového dopravního terminálu, mostu do zámku, revitalizace parku, masných krámů, vybudovalo novou kruhovou křižovatku a opravilo některé komunikace a několik objektů, bude rok 2019 pro město a investice možná trochu útlumový. Jde ale o přirozený vývoj, kdy je potřeba opět připravit další velké investice a zajistit projektové dokumentace, které si žádají taktéž nemalé částky, zajistit veškerá povolení, vybrat dodavatele a v neposlední řadě také zajistit financování.

 

Město ale bude nadále pokračovat ve snaze o jednoznačnou rekonstrukci infrastruktury.

„Předpokládáme, že proběhne hlavní etapa rekonstrukce náměstí sv. Anny i s masnými krámy – to znamená obnova dlažby v prostranství objektu masných krámů, vybudování nových podzemních kontejnerů v oblast náměstí sv. Anny, rekonstrukce kanalizace na náměstí sv. Anny a celková „zádlažba“ náměstí,“ jmenuje starosta města Rudolf Seifert. Jedná se o náročnou stavbu, při které bude nutná spolupráce s a.s. VaK Kroměříž, se společností, která zajišťuje získání finanční podpory pro pořízení a vybudování podzemních kontejnerů a vozidla na vyvážení, apod.

 

Druhou podobně významnou a podobně hodnotnou stavbou a investicí v letošním roce bude zateplení a oprava „staré“ budovy Mateřské školy Sluníčko (ulice Havlíčkova). „Stavební práce byly již zahájeny a staveniště dodavatelská firma převzala a stavba bude zahájena zemními pracemi,“ uvádí Seifert. Ze strany školky je potřeba zajistit provizorní provoz a také následný prázdninový provoz ve spolupráci s ostatními městskými školkami.

 

„Město ve spolupráci se společností MGM zahájilo přípravu k vyřešení parkování u krytého bazénu. Připravuje se několik variant i v souvislosti potřebou vybudování parkovacích ploch pro sídliště U Letiště, probíhají další opravy a doplňování veřejného světlení a kamerového systému. Město v ulici Zlínská – na cyklostezce k nádraží - vybudovalo nové VO a tím zahájilo osvětlení této využívané cyklotrasy,“ pokračuje ve jmenování větších investic Seifert.

 

Velmi významná a nemalá investice je také celková rekonstrukce šaten a klubovny i dalšího zázemí na stadionu Míru. Tato investice probíhá nyní a tak, aby již na jarní sezonu byl stadion připraven pro využívání sportovci i s veškerým zázemím. Tomuto tématu se více věnujeme v další tiskové zprávě.

 

Předpokládá se i zahájení výstavby vodovodu v Količíně. U této stavby velmi záleží na získání finančních prostředků z programů Ministerstva zemědělství – jehož dotace byla městu potvrzena. Problematika řešení zásobování pitnou vodou je v Količíně velmi aktuální.

 

Mezi menší investice můžeme počítat přípravu budování bazénu ve Všetulích, výstavbu nového kolumbária a opravu ploch kolem obřadní síně na hřbitově, opravy komunikací a chodníků, vybudování chodníku v Dobroticích (od lípy po benzinovou pumpu) a další.

 

„Také předpokládáme vybudování dětského hřiště (zřejmě tentokrát v místní části Žopy) a workoutového nebo skateboardingového hřiště apod.,“ doplňuje starosta.

 

V rámci přípravy investičních akcí ve městě, probíhají velmi intenzivně přípravné práce na zahájení opravy ulic Plačkov, Grohova, Očadlíkova, Samostatnost, a to i s parkováním. Práce by mohly být zahájeny ještě letos v místech, kde je nejméně problémů s pozemky.

 

Protože je třeba myslet kontinuálně na další investice, v současné době se za nemalé finanční prostředky připravuje projektová dokumentace na celkovou rekonstrukci plaveckého bazénu a fitness centra v Tovární ulici. Areál si vyžaduje opravy a také úpravy směřující k vytvoření moderního areálu pro sportovní vyžití a relaxaci. Současné využití by mělo ale zůstat i se zachováním rehabilitačního centra.

 

Podobně probíhá projektování obnovy a modernizace budovy kina Svět, na schválení čeká studie na obnovu zámecké zahrady - části obory (bažantnice) - a předzámčí, která bude sloužit pro získávání finančních prostředků na revitalizaci uvedeného území, rekonstruovat se bude také ulice Přerovská i směrem na Tučapy a Bořenovice s vybudováním kruhové křižovatky. Dále se připravují další stavby jako například zateplení budovy CpS a odstranění balkonů. Zateplení hasičského domu aj. Jedná se také o možnostech a podmínkách na vytvoření kruhové křižovatky ve Všetulích „u cukrovaru“. I zde se zahajují práce na dokumentaci pro územní řízení.

 

Potřeby města jsou velmi rozsáhlé a i přes základní rozpočet ve výši asi 260 milionů korun je třeba zajistit nejprve základní funkce a úkoly města, a až potom je možné realizovat investiční akce. „Když se podíváme na rozpočet pro letošní rok, velké částky si vyžaduje zajištění provozu městských příspěvkových organizací (ZŠ, MŠ, SVČ, CPS, MKS se zámkem apod.). Jen do této oblasti směřuje přes dvaačtyřicet milionů korun. Další nemalé náklady jsou spojeny s provozem městského úřadu, s odpadovým hospodářstvím a údržbou zeleně a komunikací, se zimní údržbou, s požární ochranou a provozem městské policie i s činností zastupitelských orgánů a osadních výborů či investic v místních částech,“ podotýká starosta.

 

 

Hana Helsnerová

 

Hodnocení článku: rating starrating starrating starrating starrating star