Změny v realitním zprostředkování od 1.1.2020

Od 1.1.2020 vstupuje v účinnost Zákon o realitním zprostředkování (ZRZ), který stanovuje nová pravidla pro výkon realitního zprostředkování. Hlavním důvodem pro přijetí nové právní úpravy je zejména snaha o vyšší ochranu spotřebitele jakožto účastníka realitního obchodu, stanovení odborné kvalifikace osob vykonávajících činnost realitního zprostředkovatele a účinnější kontrolu dodržování zákonných povinností.

Jednou z podmínek výkonu činnosti realitního zprostředkovatele bude kromě bezúhonnosti také povinnost uzavření pojistné smlouvy o odpovědnosti za škodu.

V souvislosti s přijetím nového zákona o realitním zprostředkování dochází ke změně zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů (živnostenský zákon). Činnost realitní zprostředkování, kterou bylo možno doposud vykonávat v rámci volné živnosti, se nyní stává živností vázanou. Podnikatel, který byl přede dnem účinnosti ZRZ oprávněn poskytovat realitní zprostředkování v rámci volné živnosti a hodlá v poskytování realitního zprostředkování pokračovat, je povinen před uplynutím doby 6 měsíců ode dne nabytí účinnosti uvedeného zákona tj. do 1.7.2020, ohlásit živnostenskému úřadu vázanou živnost „Realitní zprostředkování“ a doložit doklady prokazující splnění podmínky odborné způsobilosti. Pokud tak neučiní, oprávnění k poskytování realitního zprostředkování v rámci volné živnosti uplynutím této doby zaniká. Odborná způsobilost zaměstnanců realitních zprostředkovatelů musí být splněna do 2 let ode dne nabytí účinnosti ZRZ. Ohlášení vázané živnosti ve výše uvedené lhůtě nepodléhá správnímu poplatku.

                                                                                                                                                                                                  

Odbor právní a Obecní živnostenský úřad

                                                                                                                     

 

Hodnocení článku: rating starrating starrating starrating starrating star