Program pro poskytování finanční dotace v roce 2020 - Akce milion

Také v roce 2020 bude město Holešov poskytovat za účelem podpory aktivit v oblasti kulturní, sportovní, společenské, vzdělávací, sociální a životního prostředí dotace. Tentokrát z Fondu kultury, sportu, vzdělávání a sociálních věcí města Holešova (dále jen FKSVSV). Zastupitelstvo města dne 4. listopadu 2019 schválilo zřízení FKSVSV, který navazuje na dřívější Fond kultury, sportu a vzdělávání. Nově bude možno čerpat dotaci z následujících programů: Akce milion, mimořádné finanční dotace, dotace na nájem tělocvičen a podobných zařízení především pro děti a mládež, dotace na mládežnická družstva v dlouhodobých soutěžích, dotace na významné akce v Holešově, dotace na sociální služby a dotace na sociální oblast.

Dotace bude poskytována pro aktivity v Holešově či s Holešovem spojené. Příjemcem dotace může být právnická osoba (spolky, pobočné spolky, příspěvkové organizace…). U mimořádných dotací, dotací na významné akce v Holešově a dotací na sociální oblast i fyzická osoba a fyzická osoba podnikající.

Pro každou dotaci musí být podána žádost na předepsaném formuláři a přílohy dle článku 2 Obecných pravidel pro poskytování a vyúčtování dotace z fondu (tyto přílohy stačí doložit v každém kalendářním roce pouze jednou, a to u první podané žádosti žadatele). Povinné přílohy jsou tři, a to

1) prostá kopie dokladu o zřízení účtu žadatele,

2) prostá kopie listiny o ustavení (volbě, jmenování) současného statutárního orgánu (je možno nahradit sdělením do žádosti, že nedošlo ke změně)

3) čestné prohlášení žadatele dle článku 2 odstavce 2 Obecných pravidel pro poskytování a vyúčtování dotace z fondu.

Veškeré formuláře můžou zájemci obdržet na MěÚ Holešov, odboru kultury, školství a památkové péče, nebo jsou k dispozici na internetových stránkách města (https://www.holesov.cz/fksvsv).

Největší finanční částka je tradičně rozdělována v programu Akce milion. Uzávěrka příjmu žádostí bude 2. 3. 2020. Příjem žádostí o mimořádné finanční dotace bude probíhat v termínu 1. 3. 2020 – 30. 11. 2020. Podstatnou změnou v pojetí mimořádných finančních dotací je jejich poskytnutí pouze na opravdu mimořádné účely, ne na každoročně se opakující akce. Další informace týkající se fondu jsou k dispozici na oficiálním webu města www.holesov.cz. Případné dotazy je možné konzultovat na následujících kontaktech:  ilona.augusti@holesov.cz, tel. 573 521 550, petr.chvatal@holesov.cz, tel. 573 521 600.

 

Mgr. Ilona Augusti

odbor kultury, školství a památkové péče MěÚ Holešov

 

Hodnocení článku: rating starrating starrating starrating starrating star