Opatření vlády pro zmírnění dopadů krize - OSVČ

Podpůrná opatření pro OSVČ, určená na zmírnění negativních dopadů krize, způsobené celosvětovým šířením onemocnění COVID -19

 

 1. „Ošetřovné“ pro OSVČ:
 • za splnění stanovených podmínek lze žádat Ministerstvo průmyslu
  a obchodu (MPO)
  ,
 • podání žádosti včetně příloh učiní žadatel přímo na MPO, a to buď elektronicky prostřednictvím datové schránky wnswemb nebo e-mailems elektronickým podpisem na adresu fpmpo20@mpo.cznebo originál žádosti s přílohami zašle poštou. Ve všech případech označí písemnost fpmpo20
 • formulář žádosti a potřebné informace, včetně otázek a vypracovaných odpovědí, jsou uvedeny na webových stránkáchmpo.cz

 

 1. „ANTIVIRUS“ – podpora zaměstnanosti,
 • za splnění stanovených podmínek lze žádat Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV)
 • kompenzace náležízaměstnavatelům, jejichž hospodářská činnost ohrožena v důsledku šíření nákazy, bude poskytován příspěvek na plnou či částečnou úhradu náhrad mezd, které budou zaměstnancům náležet z důvodu překážky na straně zaměstnance (nařízení karantény) nebo na straně zaměstnavatele (překážka – uzavření provozovny z důvodu nařízení vlády uzavřít provoz), bude-li prokázáno, že překážka v práci vznikla v důsledku nákazy COVID-19.

·       podmínky:

-      zaměstnavatel striktně dodržuje zákoník práce;

 • zaměstnanec nesmí být ve výpovědní lhůtě a nesmí mu být dána výpověď;
 • týká se firem v podnikové sféře, zaměstnanci musí být v pracovním poměru a musí se účastnit nemocenského a důchodového pojištění;
 • zaměstnavatel musí vyplatit mzdu a odvést odvody;

Podrobné informace jsou uvedeny na https://www.mpsv.cz/web/cz/antivirus

 

 1. Kompenzační bonus pro OSVČ „Pětadvacítka“ ,
 • za splnění stanovených podmínek lze žádat Ministerstvo financí (MF)
 • jedná se o program přímé podpory pro OSVČ ekonomicky zasažené šířením koronaviru, který bude administrován Finanční správou a jeho cílem je, aby žadatelé získali finanční prostředky již v průběhu měsíce dubna.
 • Na částku v nominální výši 25 000 Kč(500 Kč za den v období od 12.3.2020 do 30.4.2020) bude mít nárok OSVČ, která o ni požádá a prohlásí splnění několika základních požadavků:
 • jedná se o osobu samostatně výdělečně činnou podle zákona upravujícího důchodové pojištění (typicky živnostník, samostatný zemědělec, autor nebo umělec, znalec, tlumočník, veterinář, lékař, poskytovatel zdravotní péče, architekt, daňový poradce a podobně).
 • vykonávaná činnost je činností hlavní,
 • vykonávaná činnost může být i činností vedlejší, pokud OSVČ současně nevykonává zaměstnání
 • OSVČ byla aktivní ke dni 12. března 2020, případně může jít také o OSVČ, jejíž činnost byla přerušena kdykoliv po 31. srpnu 2019 (sezónní podnikání)
 • OSVČ prohlásí, že nemohla tuto činnost zcela nebo z části vykonávat nad míru obvyklou, a to v důsledku ohrožení zdraví souvisejícím s výskytem koronaviru nebo krizových opatření vlády (a to zejména z některého z důvodů, jako je nutnost uzavřít provozovnu nebo omezit její provoz, karanténa OSVČ nebo jejího zaměstnance, péče o dítě, omezení poptávky po výrobcích nebo službách poskytovaných OSVČ či omezení nebo ukončení dodávek nebo služeb potřebných pro výkon činnosti)

Splnění těchto skutečností doloží žadatel čestným prohlášením.

Podrobné informace jsou uvedeny na stránkách www.mfcr.cz

 

Dalšíopatření pro zmírnění dopadů krize na OSVČ v důsledku šíření onemocnění způsobené koronavirem:

 • úvěr „COVID II“,

Jedná se o úvěry od komerčních bank se zárukou Českomoravské záruční rozvojové banky (ČMZRB)

Informace na stránkáchwww.cmzrb.cz

 

 • Liberační daňové balíčky
 • Odpuštění odvodů na sociálním a zdravotním pojištění OSVČ

 

Připravuje se:

 

 • Odklad nájemného pro podnikatele
 • Úlevy při splácení úvěrů a hypoték:

 

Souhrnné informace k podpoře podnikatelů naleznete v přiložené tabulce a také na webu https://www.businessinfo.cz/clanky/koronavirus-pridelava-problemy-ceskym-firmam-kde-hledat-pomoc/

 

Městský úřad Holešov

Odbor právní a Obecní živnostenský úřad

 

OPATŘENÍ PRO OSVČ

tabulka-podpora-osvc.docx

 

 

Hodnocení článku: rating starrating starrating starrating starrating star