Pravidla pro pobývání na veřejných místech a další od 24. 4. do 10. 5.

Vláda s účinností ode dne 24. dubna 2020


I. nařizuje


a) pobývat na veřejně dostupných místech nejvýše v počtu deseti osob, s výjimkou členů domácnosti,
výkonu povolání, podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti, účasti na pohřbu, a zachovávat odstup od
jiných osob nejméně 2 metry,


b) konzumovat potraviny včetně nápojů na veřejnosti v místě jejich prodeje pouze v nezbytně nutných
případech pro potřeby nezbytného občerstvení, jedná-li se o potraviny určené k bezprostřední konzumaci,
a v takovém případě se vzdálit za účelem jejich konzumace od prodejny, výdejového okénka
apod. alespoň 10 metrů;


II. omezuje sportování na venkovních sportovištích, v parcích, v přírodě a na jiných veřejně přístupných
místech tak, aby probíhalo za splnění těchto podmínek:


a) nošení ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa), které brání šíření kapének, a to s výjimkou
venkovních sportovišť, kdy jsou sportující osoby, popř. skupina společně sportujících osob, odděleny
od jiných osob fyzickou překážkou (např. stěna nebo plot) nebo vzdáleností nejméně 2 metry,


b) společně sportuje nejvýše deset osob, s výjimkou členů domácnosti, a při sportování od jiných osob
zachovávají odstup nejméně 2 metry,


c) nejsou využívány související vnitřní prostory sportoviště, zejména společné šatny, umývárny, sprchy
a podobná zařízení, ve kterých by nebyly plněny shora uvedené podmínky, s výjimkou používání
záchodů za podmínek, že je nastaven režim tak, aby se ve vnitřních prostorech nepotkávalo vícero
osob; v těchto případech je však třeba zabezpečit provádění zvýšených hygienických opatření,
zejména dezinfekce rukou, ale také míst, kterých se běžně dotýkají ruce;


III. nařizuje


a) pro trénink sportovců, pro které je sport výdělečnou činností, aby byla dodržována následující
pravidla:
i. trénink probíhá na venkovním sportovišti bez přítomnosti veřejnosti,
ii. na sportovišti se nachází jen skupina společně trénujících sportovců, která nepřesahuje ve stejném
čase 10 osob, a nezbytně nutné osoby z realizačního týmu,
iii. mezi sportovci a ostatními osobami bude zachovávána vzdálenost nejméně 2 metry,
iv. sportovci v době tréninku nejsou povinni nosit ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa),
který brání šíření kapének,
v. na sportovišti bude k dispozici nádoba s dezinfekčním prostředkem na dezinfekci rukou,
vi. nejsou využívány související vnitřní prostory sportoviště, zejména společné šatny, umývárny,
sprchy a podobná zařízení, s výjimkou používání záchodů za podmínek, že je nastaven režim
tak, aby se ve vnitřních prostorech nepotkávalo vícero osob; v těchto případech je však třeba
zabezpečit provádění zvýšených hygienických opatření, zejména dezinfekce rukou, ale také
míst, kterých se běžně dotýkají ruce,
vii. po skončení tréninku bude prováděna pravidelná dezinfekce všech použitých tréninkových
pomůcek;


b) pro účast na sňatečném obřadu, aby byla dodržována následující pravidla:
i. účastní se jen snoubenci, jejich dva svědci, osoba jednající za orgán veřejné moci, anebo osoba
jednající za orgán oprávněné církve, matrikář a nejvýše čtyři další osoby,
ii. snoubenci v průběhu sňatečného obřadu nejsou povinni nosit ochranný prostředek dýchacích
cest (nos, ústa), který brání šíření kapének,
iii. účastníci sňatečného obřadu dodržují odstupy nejméně 2 metry od jiných osob s výjimkou
členů domácnosti a snoubenců,
iv. po skončení sňatečného obřadu je provedena dezinfekce všech použitých pomůcek;
tato pravidla se obdobně použijí v případě prohlášení osob o tom, že spolu vstupují do registrovaného
partnerství;


c) pro účast na bohoslužbě, aby byla dodržována následující pravidla:
i. bohoslužby se v stejný čas účastní nejvýše 15 osob,
ii. v bohoslužebném prostoru (kostele, sboru apod.) účastníci bohoslužby dodržují minimální
rozestupy dva metry mezi sebou, s výjimkou členů domácnosti,
iii. účastníci bohoslužby si před vstupem do bohoslužebného prostoru povinně dezinfikují ruce,
iv. účastníci bohoslužby nosí ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), který brání šíření
kapének, vyjma okamžiku přijetí Eucharistie/Večeře Páně,
v. v rámci bohoslužby se vynechá pozdravení pokoje a žehnání se svěcenou vodou a obdobné
obřady,
vi. duchovní si dezinfikuje ruce alespoň před začátkem bohoslužby, před podáváním Eucharistie/
Večeře Páně a po něm,
vii. délka bohoslužby se při zachování liturgických předpisů zbytečně neprodlužuje,
viii. bohoslužebný prostor je po bohoslužbě řádně vyvětrán a jsou dezinfikovány kontaktní plochy
(kliky, lavice apod.),
ix. je omezen přístup věřících do dalších míst v kostele/sboru mimo hlavní bohoslužebný prostor;
stejná pravidla se použijí i pro svatby a křty; kostely/sbory mimo bohoslužeb zůstávají otevřené pro
osobní modlitbu a individuální duchovní péči;


d) pro účast na spolkové činnosti, aby byla dodržována následující pravidla:
– zasedání orgánu spolku nebo jiného spolkového setkání se účastní ve stejný čas nejvýše 10 osob,
– mezi účastníky se dodržují odstupy nejméně 2 metry,
– bude k dispozici nádoba s dezinfekčním prostředkem na dezinfekci rukou.

Celý text usnesení vlády České republiky č. 452 o přijetí krizového opatření [PDF, 51 kB]

 

Hodnocení článku: rating starrating starrating starrating starrating star