Maloobchodní prodej a prodej služeb od 27. 4. do 10. 5.

Vláda s účinností ode dne 27. dubna 2020 od 00:00 hod.


I. zakazuje


a) maloobchodní prodej a prodej služeb v provozovnách, s výjimkou:
– prodeje potravin,
– prodeje pohonných hmot,
– prodeje paliv,
– prodeje hygienického zboží, kosmetiky a jiného drogistického zboží,
– lékárny, výdejny a prodejny zdravotnických prostředků,
– prodeje malých domácích zvířat,
– prodeje krmiv a dalších potřeb pro zvířata,
– prodeje brýlí, kontaktních čoček a souvisejícího zboží,
– prodeje novin a časopisů,
– prodeje tabákových výrobků,
– služeb prádelen a čistíren, nejde-li o samoobslužnou prádelnu a čistírnu,
– oprav silničních vozidel, pokud v provozovně není současně více než 30 osob,
– odtahů a odstraňování závad vozidel v provozu na pozemních komunikacích,
– prodeje náhradních dílů k dopravním prostředkům a výrobním technologiím,
– provozoven umožňujících vyzvednutí zboží a zásilky od třetí strany,
– prodeje zahrádkářských potřeb včetně osiva a sadby,
– pokladního prodeje jízdenek,
– lázeňských zařízení, pokud v nich bude poskytována pouze lázeňská léčebně rehabilitační péče,
– provozování pohřební služby,
– prodeje květin,
– provádění staveb a jejich odstraňování, projektová činnost ve výstavbě, geologické práce, zeměměřičství,
testování, měření a analýzu ve stavebnictví,
– prodeje textilního materiálu a textilní galanterie,
Strana 1512 Sbírka zákonů č. 195 / 2020 Částka 70
– servisu výpočetní a telekomunikační techniky, audio a video přijímačů, spotřební elektroniky, přístrojů
a dalších výrobků pro domácnosti,
– realitního zprostředkování a činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence,
– zámečnictví, oprav, údržby a instalací strojů a dalších výrobků pro domácnost,
– provozování pohřebiště, provádění balzamací a konzervací, zpopelňování lidských pozůstatků nebo
lidských ostatků, včetně ukládání lidských ostatků do uren,
– myčky automobilů,
– prodeje domácích potřeb, pokud lze v provozovně nakoupit ochranné prostředky dýchacích cest,
jako je respirátor, rouška, ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének,
rukavice nebo dezinfekci,
– hobbymarketů, prodejen stavebnin a stavebních výrobků a železářství,
– prodeje a servisu jízdních kol,
– sběru a výkupu surovin a kompostáren,
– prodeje nových a ojetých silničních vozidel,
– řemeslných oborů s výjimkou provozoven, ve kterých dochází ke kontaktu poskytovatele služby
s povrchem těla zákazníka (např. holičství, kadeřnictví, pedikúra, manikúra),
– turistických informačních center,
pokud prodej uvedeného zboží nebo služby představuje převážnou část činnosti dané provozovny;


b) přítomnost veřejnosti v provozovnách stravovacích služeb, s výjimkou provozoven, které neslouží pro
veřejnost (např. zaměstnanecké stravování, stravování poskytovatelů zdravotních služeb a sociálních
služeb, ve vězeňských zařízeních); tento zákaz se nevztahuje na prodej mimo provozovnu stravovacích
služeb (např. provozovny rychlého občerstvení s výdejovým okénkem nebo prodej jídla s sebou
bez vstupu do provozovny);


c) prodej v provozovnách stravovacích služeb umístěných v rámci nákupních center s prodejní plochou
přesahující 5 000 m2;


d) provoz heren a kasin;


e) provoz taxislužby, s výjimkou taxislužby rozvážející potraviny nebo osob s oprávněním řidiče taxislužby;


f) přítomnost veřejnosti v provozovnách poskytovatelů služeb – vnitřních sportovišť včetně vnitřních
bazénů, s výjimkou posiloven, tělocvičen a fitness center, pro které se nařizuje, aby byla dodržována
následující pravidla:
i. omezit přítomnost klientů tak, aby byly mezi nimi rozestupy alespoň 2 metry a na každých
10 m2 se vyskytoval nejvýše 1 klient,
ii. nelze používat šatny a sprchy,
iii. vstup a cvičení po celou dobu pouze s ochrannými prostředky dýchacích cest,
iv. zajistit dezinfekci strojů a dalšího cvičebního nářadí a pomůcek po použití každým klientem,
v. průběžně dezinfikovat místa, kde se klienti vyskytují,
vi. zajistit dezinfekci rukou pro personál i klienty,
vii. klienti provedou povinnou dezinfekci rukou před zahájením a po celkovém ukončení cvičení,
viii. prodávat pouze balené nápoje a balené potraviny,
ix. používat vzduchotechniku pouze se samostatným přívodem a odtahem vzduchu,
x. je možné realizovat individuální tréninky pouze v režimu jeden na jednoho,
xi. v sálech pro skupinová cvičení bez osobního kontaktu označit cvičební místa tak, aby se zachovala
potřebná vzdálenost mezi jednotlivými cvičícími nejméně 2 metry, vždy při dodržení
účasti nejvýše 8 cvičících a nejvýše 1 trenéra,
xii. upravit časový harmonogram tak, aby mezi jednotlivými lekcemi proběhl úklid, vyvětrání
a dezinfekce prostor;


g) prodej ubytovacích služeb, s výjimkou osob poskytujících ubytování v ubytovnách, lázeňských zařízeních
a školských ubytovacích zařízeních; tento zákaz se nevztahuje na prodej a poskytnutí ubytovacích
služeb:
– osobám za účelem výkonu povolání, podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti,
– cizincům do doby opuštění území České republiky a cizincům s pracovním povolením na území
České republiky,
– osobám, kterým nařídil orgán ochrany veřejného zdraví karanténu, a
– osobám ohroženým domácím násilím;


h) zkoušení oblečení v prodejnách oděvů;


II. nařizuje, že zákaz maloobchodního prodeje podle čl. I. písm. a) se nevztahuje na


a) činnosti, které nejsou živností podle živnostenského zákona, nebo


b) prodej potravin v provozovnách, pro které prodej potravin sice nepředstavuje převážnou část činností
dané provozovny, avšak část provozovny, ve které se prodávají potraviny, je oddělena od ostatních
částí provozovny,


c) provozovny:
– jejichž plocha přístupná veřejnosti nepřesahuje 2 500 m2; podmínka velikosti provozovny je splněna
i tehdy, pokud je v provozovně, která je větší než 2 500 m2, vymezena a vytyčena (např. ohraničovací
páskou) pro veřejnost plocha nepřesahující 2 500 m2, a
– které nejsou umístěny v rámci nákupních center s prodejní plochou přesahující 5 000 m2; tato
podmínka je splněna i tehdy, pokud provozovna sice je součástí nákupního centra s prodejní plochou
přesahující 5 000 m2, avšak veřejnost do provozovny vstupuje pouze z venkovních prostor,
nikoli z vnitřních prostor nákupního centra, a
– nejde-li o provozovny, ve kterých dochází ke kontaktu poskytovatele služby s povrchem těla zákazníka
(např. holičství, kadeřnictví, pedikúra, manikúra),


d) na farmářské a ostatní venkovní trhy a tržiště, pro které se nařizuje, aby byla dodržována následující
pravidla:
– neprodávat potraviny výlučně určené k bezprostřední konzumaci,
– zajistit odstupy mezi stánky, stolky neb jinými prodejními místy nejméně 2 metry,
– aktivně zajišťovat, aby zákazníci mezi sebou udržovali odstup nejméně 2 metry,
– umístit nádoby s dezinfekčními prostředky u každého prodejního místa,
– zajistit, aby pracovníci prodejních míst nosili rukavice při kontaktu se zbožím a při přijímání plateb
od zákazníků,
– prodávat zboží bez možnosti ochutnávky nebo konzumace potravin a pokrmů nebo zkoušení oblečení
na místě;


III. nařizuje, aby


a) v provozovnách, jimž je podle čl. I. písm. a) a čl. II. písm. a) až c) povolen provoz, byla dodržována
následující pravidla:
– aktivně bránit tomu, aby se zákazníci zdržovali v kratších vzdálenostech, než jsou 2 metry,
– zajistit řízení front čekajících zákazníků, a to jak uvnitř, tak před provozovnou, zejména za pomoci
označení prostoru pro čekání a umístění značek pro minimální rozestupy 2 metry mezi zákazníky,
– umístit dezinfekční prostředky u často dotýkaných předmětů (především kliky, zábradlí, nákupní
Strana 1514 Sbírka zákonů č. 195 / 2020 Částka 70
vozíky) tak, aby byly k dispozici pro zaměstnance i zákazníky provozoven a mohly být využívány
k pravidelné dezinfekci,
– zajistit, aby pracovníci provozoven nosili rukavice při kontaktu se zbožím a při přijímání plateb od
zákazníků,
– zajistit informování zákazníků o výše uvedených pravidlech, a to zejména prostřednictvím informačních
plakátů u vstupu a v provozovně, popřípadě sdělováním pravidel prostřednictvím reproduktorů
v provozovně;


b) prodej nebaleného pečiva probíhal pouze za splnění těchto podmínek:
– je zajištěno, že v místě odběru pečiva nedochází ke shlukování osob,
– prodejní místo je vybaveno pomůckami osobní hygieny;


c) podnikatelé provozující maloobchodní prodejnu potravin se samoobslužným prodejem poskytovali
bezplatně zákazníkům u každého vchodu do takové prodejny jednorázové rukavice nebo jiný obdobný
ochranný prostředek na ruce (např. mikrotenový sáček);


d) pro provoz autoškol a center pro zdokonalovací výcvik řidičů byla dodržována následující pravidla:
– teoretická výuka, konzultace nebo zkoušení ve vnitřních prostorech probíhají za přítomnosti nejvýše
5 osob a rozestupy mezi osobami činí nejméně 2 metry,
– u vstupu do místnosti vstupující osoba provede dezinfekci rukou, přičemž dezinfekční prostředek
zajistí provozovatel autoškoly,
– účastník výuky je bez akutních zdravotních potíží odpovídajících virovému infekčnímu onemocnění
(např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.) a nemá v daném čase nařízeno
karanténní opatření,
– při praktické výuce se ve vozidle nevyskytují více než dvě osoby, každá z nich si před vstupem do
vozidla dezinfikuje ruce, každá z nich má po celou dobu ochranné prostředky dýchacích cest a po
každé jízdě jsou vnitřní prostory vozidla a vnější kliky dveří dezinfikovány;


e) pro provoz zoologických zahrad, botanických zahrad, arboret a podobných provozů, do kterých lze
vstupovat jen na základě vstupenky, byla dodržována následující pravidla:
– návštěvníci budou moci nakupovat výlučně časové vstupenky vzdáleným přístupem, (on-line), bez
možnosti jejich zakoupení na místě,
– počet návštěvníků bude v jednom dni omezen tak, aby nepřesáhl 150 osob na jeden hektar plochy
zařízení, vnitřní pavilony a expozice jsou uzavřeny,
– provozovatel zajistí zvýšenou dezinfekci areálu, vzdálenost mezi lavičkami na minimálně čtyři
metry, zamezení kontaktu návštěvníků a zaměstnanců pečujících o zvířata,
– provozovatel zajistí opatření k zabránění hromadění osob a kontroly dodržování minimálních rozestupů
v místech, kde lze očekávat akumulaci osob, např. dětská hřiště, prostory před záchody,
odpočinkové zóny, atrakce, občerstvovací zóny apod.;


f) pro provoz knihoven byla dodržována následující pravidla:
– zajistit, aby pracovníci knihoven nosili rukavice při kontaktu s knihami a dalším podobným zbožím,
– u vstupu do knihovny zákazník provede dezinfekci rukou, přičemž dezinfekční prostředek zajistí
provozovatel knihovny;


IV. zrušuje usnesení vlády ze dne 13. března 2020 č. 208, vyhlášené pod č. 80/2020 Sb.

Celý text usnesení vlády České republiky č. 453 o přijetí krizového opatření [PDF, 58 kB]

 

Hodnocení článku: rating starrating starrating starrating starrating star