Maloobchodní prodej a prodej služeb od 11. do 17. května

Celý text usnesení vlády České republiky [PDF, 62 kB]

Vláda s účinností ode dne 11. května 2020 od 00:00 hod.
I. zakazuje
a) přítomnost veřejnosti v provozovnách stravovacích služeb, s výjimkou:
– provozoven, které neslouží pro veřejnost (např. zaměstnanecké stravování, stravování poskytovatelů zdravotních služeb a sociálních služeb, ve vězeňských zařízeních),
– prodeje mimo provozovnu stravovacích služeb (např. provozovny rychlého občerstvení s výdejovým okénkem nebo prodej jídla s sebou bez vstupu do provozovny),
– venkovních prostor provozovny stravovacích služeb,
b) prodej v provozovnách stravovacích služeb umístěných v rámci nákupních center s prodejní plochou
přesahující 5 000 m2
c) provoz taxislužby, s výjimkou taxislužby rozvážející potraviny nebo osob s oprávněním řidiče taxislužby,
d) přítomnost veřejnosti ve vnitřních bazénech a saunách,
e) prohlídky vnitřních prostor v hradech a zámcích,
f) prodej ubytovacích služeb, s výjimkou osob poskytujících ubytování v ubytovnách, lázeňských zařízeních (pro účely poskytování lázeňské léčebně rehabilitační péče) a školských ubytovacích zařízeních; tento zákaz se nevztahuje na prodej a poskytnutí ubytovacích služeb:
– osobám za účelem výkonu povolání, podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti,
– cizincům do doby opuštění území České republiky a cizincům s pracovním povolením na území
České republiky,
– osobám, kterým nařídil orgán ochrany veřejného zdraví karanténu, a
– osobám ohroženým domácím násilím,
g) provozování činností, které jsou živností podle živnostenského zákona, a při kterých je porušována
integrita kůže;


II. nařizuje, aby
a) v provozovnách, v nichž není zakázán provoz, byla dodržována následující pravidla:
– aktivně bránit tomu, aby se zákazníci zdržovali v kratších vzdálenostech od sebe, než jsou 2 metry,
– zajistit řízení front čekajících zákazníků, a to jak uvnitř, tak před provozovnou, zejména za pomoci
označení prostoru pro čekání a umístění značek pro minimální rozestupy 2 metry mezi zákazníky,
– umístit dezinfekční prostředky u často dotýkaných předmětů (především kliky, zábradlí, nákupní
vozíky) tak, aby byly k dispozici pro zaměstnance i zákazníky provozoven a mohly být využívány
k pravidelné dezinfekci,
– zajistit, aby pracovníci provozoven nosili rukavice při kontaktu se zbožím a při přijímání plateb od
zákazníků,
– zajistit informování zákazníků o výše uvedených pravidlech, a to zejména prostřednictvím informačních plakátů u vstupu a v provozovně, popřípadě sdělováním pravidel prostřednictvím reproduktorů v provozovně,
b) prodej nebaleného pečiva probíhal pouze za splnění těchto podmínek:
– je zajištěno, že v místě odběru pečiva nedochází ke shlukování osob,
– prodejní místo je vybaveno pomůckami osobní hygieny,
c) podnikatelé provozující maloobchodní prodejnu potravin se samoobslužným prodejem poskytovali
bezplatně zákazníkům u každého vchodu do takové prodejny jednorázové rukavice nebo jiný obdobný ochranný prostředek na ruce (např. mikrotenový sáček),
d) provozovatelé farmářských a ostatních venkovních trhů a tržišť dodržovali následující pravidla:
– neprodávat potraviny výlučně určené k bezprostřední konzumaci,
– zajistit odstupy mezi stánky, stolky nebo jinými prodejními místy nejméně 2 metry,
– aktivně zajišťovat, aby zákazníci mezi sebou udržovali odstup nejméně 2 metry,
– umístit nádoby s dezinfekčními prostředky u každého prodejního místa,
– zajistit, aby pracovníci prodejních míst nosili rukavice při kontaktu se zbožím a při přijímání plateb
od zákazníků,
– prodávat zboží bez možnosti ochutnávky nebo konzumace potravin a pokrmů nebo zkoušení oblečení na místě,
e) pro provoz zoologických zahrad, botanických zahrad, arboret a podobných provozů, do kterých lze
vstupovat jen na základě vstupenky, byla dodržována následující pravidla:
– návštěvníci zoologických zahrad budou moci nakupovat výlučně časové vstupenky vzdáleným přístupem, (on-line), bez možnosti jejich zakoupení na místě,
– počet návštěvníků bude v jednom dni omezen tak, aby nepřesáhl 150 osob na jeden hektar plochy
zařízení,
– vnitřní pavilony a expozice jsou uzavřeny,
– provozovatel zajistí zvýšenou dezinfekci areálu, vzdálenost mezi lavičkami na minimálně 4 metry,
zamezení kontaktu návštěvníků a zaměstnanců pečujících o zvířata,
– provozovatel zajistí opatření k zabránění hromadění osob a kontroly dodržování minimálních rozestupů v místech, kde lze očekávat akumulaci osob, např. dětská hřiště, prostory před záchody,
odpočinkové zóny, atrakce, občerstvovací zóny apod.,
f) pro provoz knihoven byla dodržována následující pravidla:
– zajistit, aby pracovníci knihoven nosili rukavice při kontaktu s knihami a dalším podobným zbožím,
– u vstupu do knihovny zákazník provede dezinfekci rukou, přičemž dezinfekční prostředek zajistí
provozovatel knihovny,
g) pro prodej oděvů a obuvi byla dodržována následující pravidla:
– zkoušení oděvů a obuvi probíhá až po předchozí dezinfekci rukou zkoušející osobou,
– při vrácení oděvů v rámci reklamace apod. se oděvy uloží po dobu 24 hodin odděleně od ostatního
zboží a teprve poté je lze znovu nabízet zákazníkům,
h) pro činnost holičství a kadeřnictví byla dodržována následující pravidla:
– holič nebo kadeřník (dále jen „holič“) při výkonu své práce používá zdvojenou ochranu dýchacích
cest, vedle roušky apod. také ochranný štít,
– mezi zákazníky jsou dodrženy odstupy alespoň 2 metry, stejně jako mezi holičem a jeho zákazníkem jsou od ostatních holičů a jejich zákazníků dodrženy odstupy alespoň 2 metry,
– v případě, že holič nebo zákazník má tělesnou teplotu 37 °C a vyšší nebo jiné příznaky onemocnění
COVID-19, je zamezeno jeho přístupu do provozovny holičství nebo kadeřnictví,
– v provozovně holičství nebo kadeřnictví jsou dostupné dezinfekční prostředky pro dezinfekci rukou,
– na záchodech jsou dostupná antibakteriální mýdla, dezinfekční prostředky pro dezinfekci rukou
a jednorázové ručníky,
– před začátkem poskytování služby, po ukončení poskytování služby a při přechodu k jinému zákazníkovi si holič vždy dezinfikuje ruce prostředkem s virucidním účinkem, a pokud používá
rukavice, vymění si rukavice a mezitím si dezinfikuje ruce,
– povrchová dezinfekce se provádí po poskytnutí služby každému zákazníkovi, včetně všech použitých kadeřnických pomůcek,
– podlaha je dezinfikována alespoň jednou denně,
i) pro činnost manikúry, pedikúry, masáží, kosmetických služeb a podologie byla dodržována následující pravidla:
– osoba poskytující tuto službu při výkonu své práce používá zdvojenou ochranu dýchacích cest,
vedle roušky apod. také ochranný štít,
– mezi zákazníky jsou dodrženy odstupy alespoň 2 metry, stejně jako mezi osobou poskytující tuto
službu a jejím zákazníkem jsou od ostatních osob poskytujících tuto službu a jejich zákazníků
dodrženy odstupy alespoň 2 metry,
– v případě, že osoba poskytující tuto službu nebo zákazník má tělesnou teplotu 37 8C a vyšší nebo
jiné příznaky onemocnění COVID-19, je zamezeno jeho přístupu do provozovny,
– v provozovně jsou dostupné dezinfekční prostředky pro dezinfekci rukou,
– na záchodech jsou dostupná antibakteriální mýdla, dezinfekční prostředky pro dezinfekci rukou
a jednorázové ručníky,
– povrchová dezinfekce se provádí po poskytnutí služby každému zákazníkovi, včetně všech použitých pomůcek,
– podlaha je dezinfikována alespoň jednou denně,
– osoba poskytující tuto službu používá při výkonu práce jednorázové rukavice (s výjimkou masáží),
které vymění u každého zákazníka a mezitím provede dezinfekci rukou prostředkem s virucidním
účinkem,
– před a po masáži osoba poskytující tuto službu provede dezinfekce rukou,
– před poskytnutím služby se provede povinná dezinfekce ošetřované plochy u zákazníka,
j) pro provoz muzeí, galerií a dalších podobných zařízení byla dodržována následující pravidla:
– v zařízení se nachází ve stejný čas nejvýše 100 osob a zároveň se nachází nejvýše 1 návštěvník na
10 m2 prostor přístupných návštěvníkům,
– mezi návštěvníky jsou dodržovány odstupy alespoň 2 metry, s výjimkou členů domácnosti,
– návštěvník u vstupu provede dezinfekci rukou, přičemž dezinfekční prostředky zajistí provozovatel
zařízení,
k) pro provoz divadel, kin, koncertních síní, cirkusů a podobných provozů byla dodržována následující
pravidla:
– provozovatel zajistí alespoň jednu osobu, která dohlíží na dodržování následujících pravidel a působí
na diváky a další osoby, aby je dodržovali,
– následující pokyny jsou sdělovány divákům a dalším osobám zejména formou informačních tabulí,
letáků, na obrazovkách, plátnech apod.,
– v hledišti je nejvýše 100 diváků,
– v případě míst pro sezení s pevně umístěnými sedadly diváci sedí jen v každé druhé řadě a v takové
řadě diváci sedí tak, že mohou sedět vždy nejvýše dvě osoby vedle sebe a od jiných osob je bude
oddělovat alespoň jedno volné sedadlo,
– mimo hlediště je zamezeno sedět na místech jinak určených k sezení,
– v případě míst pro sezení bez pevně umístěných sedadel diváci sedí tak, že společně sedí nejvýše ve
dvojicích a od jiných osob je odděluje vzdálenost alespoň 1,5 metru,
– mezi prodejními místy vstupenek je odstup alespoň 2 metry,
– v řadě osob čekajících na prodej vstupenek jsou řazeni zákazníci s odstupy alespoň 2 metry a jsou
vyzýváni informačními letáky k dodržování tohoto odstupu a k tomu, aby nejlépe platili platební
kartou,
– ve vstupním prostoru a na záchodech jsou dostupné dezinfekční prostředky pro dezinfekci rukou,
– neprodávají a nekonzumují se žádné potraviny včetně nápojů,
– před zahájením představení apod. je celý prostor určený pro diváky dezinfikován, průběžně se
provádí úklid i při provozu (dezinfekce klik, madel, pultů atd.), denní úklid se provádí dezinfekčními přípravky s virucidními účinky, a to v souladu s případnými dalšími doporučeními místně
příslušné krajské hygienické stanice,
l) pro provoz venkovních prostor provozovny stravovacích služeb byla dodržována následující pravidla:
– zákazníci jsou usazeni tak, že mezi nimi je odstup alespoň 1,5 metru, s výjimkou zákazníků sedících
u jednoho stolu,
– venkovní prostory provozovny jsou uspořádány tak, aby sedící zákazníci ve kterékoliv části nebyli
ve vzdálenosti kratší než 1,5 metru od kolemjdoucích osob, ledaže venkovní prostory provozovny
od okolí dělí pevná bariéra bránící šíření kapének z dýchacích cest,
– provozovatel aktivně brání shromažďování osob ve vzájemné vzdálenosti menší než 1,5 metru,
včetně čekací zóny provozovny,
– při vstupu do vnitřních i venkovních prostor provozovny stravovacích služeb je zajištěna možnost
dezinfekce rukou pro zákazníky,
– zákazníkům je umožněn přístup na záchod ve vnitřních prostorech provozovny; provozovatel zajistí, aby zákazníci při pohybu po vnitřních prostorech provozovny udržovali povinný odstup,
– dezinfekce židlí a stolů se provádí před usazením každé nové skupiny zákazníků,
– v případě prodeje přes výdejové okénko se dezinfekce výdejového okénka provádí alespoň každé
2 hodiny,
– zákazník nemá povinnost nosit ochranný prostředek dýchacích cest v době konzumace potravin
a pokrmů včetně nápojů u stolu,
– v případě, že pracovník provozovny má tělesnou teplotu 37 °C a vyšší nebo jiné příznaky onemocnění COVID-19, je zamezeno jeho přístupu do provozovny,
– provozovatel postupuje tak, aby vedl zákazníky k dodržování všech opatření,
m) pro provoz nákupních center s prodejní plochou přesahující 5 000 m2 byla dodržována následující
pravidla:
– provozovatel zajistí alespoň jednu osobu, která dohlíží na dodržování následujících pravidel a působí
na zákazníky a další osoby, aby je dodržovali,
– následující pokyny pro zákazníky jsou sdělovány zákazníkům a dalším osobám zejména formou
informačních tabulí, letáků, na obrazovkách, rozhlasem apod.,
– provozovatel zajistí viditelné označení pokynu k dodržování rozestupu 2 metrů mezi osobami na
veřejně přístupných plochách v nákupním centru (např. formou infografiky, spotů v rádiu centra,
infografiky u vstupu do prodejen a jiných provozoven, infografiky na podlaze veřejných prostor
apod.),
– je realizován režimový plán úklidu, kterým bude upraven režim úklidu, dezinfekce, případně dekontaminací společných prostor na základě odborného doporučení místně příslušné krajské hygienické stanice,
– je zamezováno shlukování osob, zejména ve všech místech, kde to lze očekávat, např. vstupy
z podzemních garáží, prostor před výtahy, eskalátory, travelátory, záchody apod.,
– u každého vstupu pro zákazníky a zaměstnance do obchodního centra je zajištěna možnost dezinfekce rukou,
– ve všech prodejnách a jiných provozovnách je zajištěna možnost dezinfekce rukou alespoň v prostoru každé pokladny nebo pokladní zóny,
– platební terminály jsou pravidelně dezinfikovány,
– použití míst určených k odpočinku (židle, křesla, lavice apod.) je omezeno tak, aby nebyla místy
shromažďování osob,
– u vchodu do každé provozovny je umístěno viditelné označení pokynu dodržování odstupu osob
2 metry od sebe v prostoru provozovny,
– provozovatel zajistí školení pracovníků s cílem zajistit a ověřit znalosti o opatřeních, příznacích
nemoci a prevenci šíření nákazy včetně ochrany návštěvníků a pracovníků,
– provozovatel zajistí pro návštěvníky a další osoby v nákupním centru možnost odstranění osobních
ochranných prostředků (roušky, rukavice apod.) do směsného odpadu,
– dětské koutky a podobné služby nejsou provozovány,
n) pro provoz vnitřních sportovišť byla dodržována následující pravidla:
– omezit přítomnost zákazníků tak, aby byly mezi nimi rozestupy alespoň 2 metry s výjimkou oddělených organizovaných aktivit nebo skupin,
– nelze používat šatny a sprchy,
– vstup a cvičení po celou dobu pouze s ochrannými prostředky dýchacích cest, s výjimkou organizovaných tréninků v rámci oddělených aktivit a skupin,
– zajistit dezinfekci strojů a dalšího cvičebního nářadí a pomůcek po použití každým klientem,
– průběžně dezinfikovat místa, kde se klienti vyskytují,
– zajistit dezinfekci rukou pro personál i klienty,
– klienti provedou povinnou dezinfekci rukou před zahájením a po celkovém ukončení cvičení,
– prodávat pouze balené nápoje a balené potraviny,
– upravit časový harmonogram tak, aby mezi jednotlivými lekcemi proběhl úklid, vyvětrání a dezinfekce prostor;

 

Hodnocení článku: rating starrating starrating starrating starrating star