Pravidla volného pohybu od 11. do 17. května 2020

Celý text usnesení vlády České republiky [PDF, 50 kB]

Vláda s účinností ode dne 11. května 2020 od 00:00 hod.


I. nařizuje
a) pobývat na veřejně dostupných místech nejvýše v počtu deseti osob, s výjimkou členů domácnosti,
výkonu povolání, podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti, účasti na pohřbu, a zachovávat odstup od
jiných osob nejméně 2 metry,
b) konzumovat potraviny včetně nápojů na veřejnosti v místě jejich prodeje pouze v nezbytně nutných
případech pro potřeby nezbytného občerstvení, jedná-li se o potraviny určené k bezprostřední konzumaci, a v takovém případě se vzdálit za účelem jejich konzumace od prodejny, výdejového okénka
apod. alespoň 10 metrů;


II. zakazuje, není-li tímto nebo jiným krizovým opatřením stanoveno jinak, divadelní, hudební, filmová
a další umělecká představení, sportovní, kulturní, náboženské, spolkové, taneční, tradiční a jim podobné
akce a jiná shromáždění, výstavy, slavnosti, poutě, přehlídky, ochutnávky, trhy a veletrhy, vzdělávací
akce, oslavy, a to jak veřejné, tak soukromé, s účastí přesahující ve stejný čas 100 osob; tento zákaz se
nevztahuje na schůze, zasedání a podobné akce ústavních orgánů, orgánů veřejné moci, soudů a jiných
veřejných osob, které se konají na základě zákona;


III. omezuje sportování na sportovištích, v parcích, v přírodě a na jiných veřejně přístupných místech tak,
aby probíhalo za splnění těchto podmínek:
a) společně sportuje nejvýše 100 osob,
b) nejsou využívány společné šatny, umývárny, sprchy a podobná zařízení, ve kterých by nebyly
plněny shora uvedené podmínky, s výjimkou používání záchodů za podmínek, že je nastaven režim
tak, aby se ve vnitřních prostorech nepotkávalo vícero osob; v těchto případech je však třeba zabezpečit provádění zvýšených hygienických opatření, zejména dezinfekce rukou, ale také míst, kterých
se běžně dotýkají ruce;


IV. nařizuje
a) pro hromadné akce ve venkovních i vnitřních prostorách s účastí nejvýše ve stejný čas 100 osob, aby
byla dodržována následující pravidla:
– je zachováván odstup mezi osobami nejméně 2 metry, s výjimkou členů domácnosti,
– je k dispozici nádoba s dezinfekčním prostředkem na dezinfekci rukou;
b) pro organizovaný trénink sportovců na venkovním i vnitřním sportovišti, aby byla dodržována
následující pravidla:
– na sportovišti se nachází ve stejném čase nejvýše 100 osob,
– vzdálenost mezi sportovci a ostatními osobami bude zachovávána nejméně 2 metry,
– sportovci v době tréninku nebo zápasu nejsou povinni nosit ochranný prostředek dýchacích cest
(nos, ústa), který brání šíření kapének,
– na sportovišti bude k dispozici nádoba s dezinfekčním prostředkem na dezinfekci rukou,
– nejsou využívány související vnitřní prostory sportoviště, zejména společné šatny, umývárny,
sprchy a podobná zařízení, s výjimkou používání záchodů za podmínek, že je nastaven režim
tak, aby se ve vnitřních prostorech nepotkávalo vícero osob; v těchto případech je však třeba
zabezpečit provádění zvýšených hygienických opatření, zejména dezinfekce rukou, ale také míst,
kterých se běžně dotýkají ruce,
– po skončení tréninku bude prováděna pravidelná dezinfekce všech použitých tréninkových pomůcek;
c) pro účast na sňatečném obřadu, aby byla dodržována následující pravidla:
– účastní se jen snoubenci, jejich dva svědci, osoba jednající za orgán veřejné moci anebo osoba
jednající za orgán oprávněné církve, matrikář a další osoby tak, aby celkový počet osob nebyl vyšší
než 100 osob,
– snoubenci v průběhu sňatečného obřadu nejsou povinni nosit ochranný prostředek dýchacích cest
(nos, ústa), který brání šíření kapének,
– účastníci sňatečného obřadu nemají povinnost dodržovat odstupy nejméně 2 metry od jiných
osob,
– po skončení sňatečného obřadu je provedena dezinfekce všech použitých pomůcek,
tato pravidla se obdobně použijí v případě prohlášení osob o tom, že spolu vstupují do registrovaného partnerství;
d) pro účast na bohoslužbě, aby byla dodržována následující pravidla:
– bohoslužby se v stejný čas účastní nejvýše 100 osob,
– v bohoslužebném prostoru (kostele, sboru apod.) účastníci bohoslužby dodržují minimální rozestupy 2 metry mezi sebou, s výjimkou členů domácnosti,
– účastníci bohoslužby si před vstupem do bohoslužebného prostoru povinně dezinfikují ruce,
– účastníci bohoslužby nosí ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), který brání šíření
kapének, vyjma okamžiku přijetí Eucharistie/Večeře Páně,
– v rámci bohoslužby se vynechá pozdravení pokoje a žehnání se svěcenou vodou a obdobné obřady,
– duchovní si dezinfikuje ruce alespoň před začátkem bohoslužby, před podáváním Eucharistie/
/Večeře Páně a po něm,
– délka bohoslužby se při zachování liturgických předpisů zbytečně neprodlužuje,
– bohoslužebný prostor je po bohoslužbě řádně vyvětrán a jsou dezinfikovány kontaktní plochy
(kliky, lavice apod.),
– je omezen přístup věřících do dalších míst v kostele/sboru mimo hlavní bohoslužebný prostor;
stejná pravidla se použijí i pro svatby a křty; kostely/sbory mimo bohoslužeb zůstávají otevřené pro
osobní modlitbu a individuální duchovní péči.

 

Hodnocení článku: rating starrating starrating starrating starrating star