Nošení ochranných prostředků dýchacích cest od 12. do 18. května

Celý text mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví [PDF, 221 kB]

1. Všem osobám se s účinností ode dne 12. května 2020 od 0:00 hod. do dne 25. května
2020 do 0:00 hod. zakazuje pohyb a pobyt na všech místech mimo bydliště,
bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa) jako je respirátor, rouška, ústenka,
šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének, a to s výjimkou:
a) dětí do dvou let věku,
b) dětí v mateřské škole při pobytu v mateřské škole nebo v dětské skupině při pobytu
v prostorách, kde se provozuje dětská skupina, a pedagogických pracovníků v
mateřské škole,
c) dětí, žáků, studentů, účastníků vzdělávání, účastníků přijímacího řízení, členů
zkušebních komisí a pedagogických pracovníků škol a školských zařízení zapsaných
ve školském rejstříku, osob ve vzdělávacích institucích poskytujících jednoleté kurzy
cizích jazyků s denní výukou při vzdělávání nebo poskytování poradenských služeb
v rámci jedné místnosti, pokud je zachován rozestup nejméně 1,5 m,
d) studentů, účastníků přijímacího řízení, akademických pracovníků, členů zkušebních
komisí pro státní zkoušky a přijímací zkoušky na vysokých školách podle zákona
č. 111/1998 Sb., pokud je zachován rozestup nejméně 1, 5 m a pokud je v místnosti
maximálně 15 osob,
e) osob s poruchou intelektu, kognitivní poruchou či závažnou alterací duševního stavu,
jejichž mentální schopnosti či aktuální duševní stav neumožňují dodržování tohoto
zákazu,
f) osob v uzavřeném vozidle, jsou-li všechny členy společné domácnosti,
g) osob po dobu nezbytně nutnou pro pořízení jejich portrétní fotografie, popř. fotografie
novomanželů,
h) řidičů ve veřejné dopravě, kteří jsou sami v uzavřené kabině oddělené od prostoru
určeného pro přepravu osob,
i) osob při provádění autorského díla (např. divadelního, tanečního nebo hudebního
představení) a osob účinkujících při tvorbě a výrobě audiovizuálního díla nebo
pořadu, jsou-li splněny podmínky podle bodu 2,
j) moderátorů, redaktorů a obdobných osob vystupujících v rozhlasových, televizních
a dalších pořadech, ve studiu a bez hostů, a to pouze v případě, jsou-li splněny
podmínky podle bodu 2,
k) pacientů a zdravotnických pracovníků po dobu nezbytně nutnou, je-li to potřebné
pro poskytování zdravotní péče.


2. Organizátorům provádění autorského díla, tvůrcům a výrobcům audiovizuálních děl nebo
pořadů, pokud vyžadují po osobě uvedené v bodu 1 písm. i) nebo j) (dále jen „umělec“),
aby vystupovala při provádění autorského díla nebo při výrobě pořadu bez ochranných
prostředků dýchacích cest, se s účinností ode dne 12. května 2020 nařizuje zajistit
splnění následujících podmínek:
 v případě osob uvedených v bodu písm. i) byl umělci proveden test RT-PCR
na přítomnost SARS CoV-2 s negativním výsledkem, který není starší než 4 dny
před zahájením provádění díla nebo natáčení audiovizuálního díla nebo pořadu,
a následně vždy alespoň jednou za 14 dnů, pokud provádění díla trvá,
 mezi účinkujícími umělci a dalšími osobami konajícími v místě provádění autorského
díla činnosti související s prováděním autorského díla nebo tvorbou audiovizuálního
díla nebo pořadu (dále jen „spolupracovník“), umělci a diváky apod. je při provádění
autorského díla nebo tvorbě audiovizuálního díla nebo pořadu dodržen odstup
alespoň 2 m; tento odstup nemusí být dodržen mezi účinkujícími umělci,
 místo provádění autorského díla nebo natáčení audiovizuálního díla nebo pořadu je
pravidelně dezinfikováno a v případě, jedná-li se o uzavřené prostory, jsou pravidelně
větrány,
 je zajištěna dezinfekce rukou pro umělce i jejich spolupracovníky,
 v případě, že některý z umělců nebo jejich spolupracovníků má tělesnou teplotu 37
°C a vyšší nebo jiné příznaky onemocnění COVID-19, je zamezeno jeho přístupu
do místa provádění autorského díla nebo tvorby audiovizuálního díla nebo pořadu.

 

Hodnocení článku: rating starrating starrating starrating starrating star