Pravidla pro akce do 300 osob od 25. května 2020

Celý text mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví [PDF, 246 kB]

S účinností ode dne 25. května 2020 od 00:00 hod. do odvolání tohoto mimořádného opatření se zakazují nebo omezují slavnosti, divadelní a filmová představení, sportovní a jiná shromáždění a trhy tak, že se


I. zakazuje, není-li tímto nebo jiným krizovým opatřením stanoveno jinak, divadelní, hudební, filmová a další umělecká představení, sportovní, kulturní, náboženské, spolkové, taneční, tradiční a jim podobné akce a jiná shromáždění, výstavy, slavnosti, poutě, přehlídky, ochutnávky, trhy a veletrhy, vzdělávací akce, oslavy, a to jak veřejné, tak soukromé, s účastí přesahující ve stejný čas 300 osob; tento zákaz se nevztahuje na schůze, zasedání a podobné akce ústavních orgánů, orgánů veřejné moci, soudů a jiných veřejných osob, které se konají na základě zákona;


II. omezuje


a) konání hromadných akcí ve venkovních i vnitřních prostorách s účastí nejvýše ve stejný čas 300 osob tak, že musí být dodržována následující pravidla:
 je zachováván odstup mezi osobami nejméně 2 metry, s výjimkou členů domácnosti nebo osob blízkých (dále jen „členové domácnosti“),
 je k dispozici nádoba s dezinfekčním prostředkem na dezinfekci rukou;
a) organizovaný trénink nebo zápas sportovců na venkovním i vnitřním sportovišti tak, že musí být dodržována následující pravidla:
 na sportovišti se nachází ve stejném čase nejvýše 300 osob,
 vzdálenost mezi sportovci a ostatními osobami bude zachovávána nejméně 2 metry,
 sportovci v době tréninku nebo zápasu nejsou povinni nosit ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), který brání šíření kapének,
 na sportovišti bude k dispozici nádoba s dezinfekčním prostředkem na dezinfekci rukou,
 po skončení tréninku nebo zápasu bude prováděna pravidelná dezinfekce všech použitých pomůcek;


b) účast na sňatečném obřadu tak, že musí být dodržována následující pravidla:
 účastní se jen snoubenci, jejich dva svědci, osoba jednající za orgán veřejné moci anebo osoba jednající za orgán oprávněné církve, matrikář a další osoby tak, aby celkový počet osob nebyl vyšší než 300 osob,
 snoubenci v průběhu sňatečného obřadu nejsou povinni nosit ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), který brání šíření kapének,
 účastníci sňatečného obřadu nemají povinnost dodržovat odstupy nejméně 2 metry od jiných osob,
 po skončení sňatečného obřadu je provedena dezinfekce všech použitých pomůcek, tato pravidla se obdobně použijí v případě prohlášení osob o tom, že spolu vstupují do registrovaného partnerství;


c) účast na bohoslužbě tak, že musí být dodržována následující pravidla:
 bohoslužby se v stejný čas účastní nejvýše 300 osob,
 v bohoslužebném prostoru (kostele, sboru apod.) účastníci bohoslužby dodržují minimální rozestupy 2 metry mezi sebou, s výjimkou členů domácnosti,
 účastníci bohoslužby si před vstupem do bohoslužebného prostoru povinně dezinfikují ruce,
 účastníci bohoslužby nosí ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), který brání šíření kapének, vyjma okamžiku přijetí Eucharistie/Večeře Páně,
 v rámci bohoslužby se vynechá pozdravení pokoje a žehnání se svěcenou vodou a obdobné obřady,
 duchovní si dezinfikuje ruce alespoň před začátkem bohoslužby, před podáváním Eucharistie/Večeře Páně a po něm,
 délka bohoslužby se při zachování liturgických předpisů zbytečně neprodlužuje,
 bohoslužebný prostor je po bohoslužbě řádně vyvětrán a jsou dezinfikovány kontaktní plochy (kliky, lavice apod.),
 je omezen přístup věřících do dalších míst v kostele/sboru mimo hlavní bohoslužebný prostor;
stejná pravidla se použijí i pro svatby a křty; kostely/sbory mimo bohoslužeb zůstávají otevřené pro osobní modlitbu a individuální duchovní péči.

 

Hodnocení článku: rating starrating starrating starrating starrating star