Pravidla pro akce do 500 osob od 8. do 9. června 2020

Celý text mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví [PDF, 244 kB]

S účinností ode dne 8. června 2020 od 00:00 hod. do odvolání tohoto mimořádného opatření
se zákazují nebo omezují slavnosti, divadelní a filmová představení, sportovní a jiná
shromáždění a trhy tak, že se


I. zakazuje, není-li tímto nebo jiným krizovým opatřením stanoveno jinak, divadelní,
hudební, filmová a další umělecká představení, sportovní, kulturní, náboženské,
spolkové, taneční, tradiční a jim podobné akce a jiná shromáždění, výstavy, slavnosti,
poutě, přehlídky, ochutnávky, trhy a veletrhy, vzdělávací akce, oslavy, a to jak veřejné,
tak soukromé, s účastí přesahující ve stejný čas 500 osob; tento zákaz se nevztahuje
na schůze, zasedání a podobné akce ústavních orgánů, orgánů veřejné moci, soudů
a jiných veřejných osob, které se konají na základě zákona;


II. omezuje


a) konání hromadných akcí ve venkovních i vnitřních prostorách s účastí nejvýše ve stejný
čas 500 osob tak, že musí být dodržována následující pravidla:
 je zachováván odstup mezi osobami nejméně 2 metry, s výjimkou členů
domácnosti nebo osob blízkých (dále jen „členové domácnosti“),
 je k dispozici nádoba s dezinfekčním prostředkem na dezinfekci rukou;


b) organizovaný trénink nebo zápas sportovců na venkovním i vnitřním sportovišti tak, že
musí být dodržována následující pravidla:
 na sportovišti se nachází ve stejném čase nejvýše 500 osob,
 vzdálenost mezi sportovci a ostatními osobami bude zachovávána nejméně
2 metry,
 sportovci v době tréninku nebo zápasu nejsou povinni nosit ochranný prostředek
dýchacích cest (nos, ústa), který brání šíření kapének,
 na sportovišti bude k dispozici nádoba s dezinfekčním prostředkem na dezinfekci
rukou,
 po skončení tréninku nebo zápasu bude prováděna pravidelná dezinfekce všech
použitých pomůcek;


c) účast na sňatečném obřadu tak, že musí být dodržována následující pravidla:
 účastní se jen snoubenci, jejich dva svědci, osoba jednající za orgán veřejné moci
anebo osoba jednající za orgán oprávněné církve, matrikář a další osoby tak, aby
celkový počet osob nebyl vyšší než 500 osob,
 snoubenci v průběhu sňatečného obřadu nejsou povinni nosit ochranný
prostředek dýchacích cest (nos, ústa), který brání šíření kapének,
 účastníci sňatečného obřadu nemají povinnost dodržovat odstupy nejméně
2 metry od jiných osob,
 po skončení sňatečného obřadu je provedena dezinfekce všech použitých
pomůcek,
tato pravidla se obdobně použijí v případě prohlášení osob o tom, že spolu vstupují
do registrovaného partnerství;


d) účast na bohoslužbě tak, že musí být dodržována následující pravidla:
 bohoslužby se v stejný čas účastní nejvýše 500 osob,
 v bohoslužebném prostoru (kostele, sboru apod.) účastníci bohoslužby dodržují
minimální rozestupy 2 metry mezi sebou, s výjimkou členů domácnosti,
 účastníci bohoslužby si před vstupem do bohoslužebného prostoru povinně
dezinfikují ruce,
 účastníci bohoslužby nosí ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), který
brání šíření kapének, vyjma okamžiku přijetí Eucharistie/Večeře Páně,
 v rámci bohoslužby se vynechá pozdravení pokoje a žehnání se svěcenou vodou
a obdobné obřady,
 duchovní si dezinfikuje ruce alespoň před začátkem bohoslužby, před podáváním
Eucharistie/Večeře Páně a po něm,
 délka bohoslužby se při zachování liturgických předpisů zbytečně neprodlužuje,
 bohoslužebný prostor je po bohoslužbě řádně vyvětrán a jsou dezinfikovány
kontaktní plochy (kliky, lavice apod.),


e) je omezen přístup věřících do dalších míst v kostele/sboru mimo hlavní bohoslužebný
prostor;
stejná pravidla se použijí i pro svatby a křty; kostely/sbory mimo bohoslužeb zůstávají
otevřené pro osobní modlitbu a individuální duchovní péči.

 

Hodnocení článku: rating starrating starrating starrating starrating star