Pravidla pro provozovny od 15. do 21. června 2020

Celý text včetně odůvodnění mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví [PDF, 301 kB]

S účinností ode dne 15. června 2020 od 00:00 hod. do odvolání tohoto mimořádného
opatření se


I. omezuje provoz provozoven stravovacích služeb tak, že se jejich provozovatelům
zakazuje připustit přítomnost veřejnosti v provozovnách stravovacích služeb v čase mezi
23:00 hod. a 6:00 hod., s výjimkou:
 venkovních prostor provozovny stravovacích služeb,
 provozoven, které neslouží pro veřejnost (např. zaměstnanecké stravování,
stravování poskytovatelů zdravotních služeb a sociálních služeb, ve vězeňských
zařízeních),
 prodeje mimo provozovnu stravovacích služeb (např. výdejovým okénkem nebo
prodej jídla s sebou bez vstupu do provozovny),


II. zakazuje konzumovat potraviny včetně nápojů na veřejnosti v místě jejich prodeje nikoli
v nezbytně nutných případech pro potřeby nezbytného občerstvení, jedná-li se
o potraviny určené k bezprostřední konzumaci, a v takovém případě pobývat za účelem
jejich konzumace od prodejny, výdejového okénka apod. méně než 10 metrů;


III. omezuje


a) činnost v provozovnách tak, že jejich provozovatelé musí dodržovat následující pravidla:
 aktivně bránit tomu, aby se zákazníci zdržovali v kratších vzdálenostech od sebe,
než jsou 2 metry s výjimkou členů domácnosti nebo osob blízkých (dále jen „členové
domácnosti“), a to včetně řízení front čekajících zákazníků, a to jak uvnitř, tak
před provozovnou, zejména za pomoci označení prostoru pro čekání a umístění
značek pro minimální rozestupy 2 metry mezi zákazníky,
 umístit dezinfekční prostředky u často dotýkaných předmětů (především kliky,
zábradlí, nákupní vozíky) tak, aby byly k dispozici pro zaměstnance i zákazníky
provozoven a mohly být využívány k pravidelné dezinfekci,
 zajistit informování zákazníků o výše uvedených pravidlech, a to zejména
prostřednictvím informačních plakátů u vstupu a v provozovně, popřípadě sdělováním
pravidel prostřednictvím reproduktorů v provozovně,


b) prodej nebaleného pečiva tak, že jeho prodejci musí dodržovat následující pravidla:
 je zajištěno, že v místě odběru pečiva nedochází ke shlukování osob,
 prodejní místo je vybaveno pomůckami osobní hygieny,


c) provoz maloobchodních prodejen potravin se samoobslužným prodejem tak, že prodejci
musí poskytovat bezplatně zákazníkům jednorázové rukavice nebo jiný obdobný
ochranný prostředek na ruce (např. mikrotenový sáček),


d) provoz farmářských a ostatních venkovních trhů a tržišť tak, že jejich provozovatelé musí
dodržovat následující pravidla:
 zajistit odstupy mezi stánky, stolky nebo jinými prodejními místy nejméně 2 metry,
 aktivně zajišťovat, aby zákazníci mezi sebou udržovali odstup nejméně 1,5 metru
ve venkovních prostorech a 2 metry ve vnitřních prostorech tržišť,
 umístit nádoby s dezinfekčními prostředky u každého prodejního místa,
 prodávat zboží bez možnosti ochutnávky nebo konzumace potravin a pokrmů,


e) provoz zoologických zahrad, botanických zahrad, arboret a podobných provozů,
do kterých lze vstupovat jen na základě vstupenky, tak, že jejich provozovatelé musí
dodržovat následující pravidla:
 počet návštěvníků bude v jednom dni omezen tak, aby nepřesáhl 250 osob na jeden
hektar plochy zařízení,
 provozovatel zajistí zvýšenou dezinfekci areálu, zamezení kontaktu návštěvníků
a zaměstnanců pečujících o zvířata,
 provozovatel zajistí opatření k zabránění hromadění osob a kontroly dodržování
minimálních rozestupů v místech, kde lze očekávat akumulaci osob, např. pokladny,
vstupní brány, dětská hřiště, prostory před záchody, odpočinkové zóny, atrakce,
občerstvovací zóny apod.,


f) provoz knihoven tak, že jejich provozovatelé musí dodržovat následující pravidla:
 zajistit, aby pracovníci knihoven prováděli hygienu rukou se zvýšenou frekvencí
při kontaktu s knihami a dalším podobným zbožím,
 u vstupu do knihovny zákazník provede dezinfekci rukou, přičemž dezinfekční
prostředek zajistí provozovatel knihovny,


g) prodej oděvů a obuvi tak, že prodejci musí dodržovat následující pravidla:
 zkoušení oděvů a obuvi probíhá až po předchozí dezinfekci rukou zkoušející osobou,
 při vrácení oděvů v rámci reklamace apod. se oděvy uloží po dobu 24 hodin odděleně
od ostatního zboží a teprve poté je lze znovu nabízet zákazníkům,


h) činnost holičství a kadeřnictví tak, že jejich provozovatelé musí dodržovat následující
pravidla:
 holič nebo kadeřník (dále jen „holič“) při výkonu své práce používá ochranu
dýchacích cest, bránící šíření kapének,
 v případě, že holič nebo zákazník má tělesnou teplotu 37 °C a vyšší nebo jiné
příznaky onemocnění COVID-19, je zamezeno jeho přístupu do provozovny holičství
nebo kadeřnictví,
 v provozovně holičství nebo kadeřnictví jsou dostupné dezinfekční prostředky
pro dezinfekci rukou,
 na záchodech jsou dostupná antibakteriální mýdla, dezinfekční prostředky
pro dezinfekci rukou a jednorázové ručníky,
 před začátkem poskytování služby, po ukončení poskytování služby a při přechodu
k jinému zákazníkovi si holič vždy dezinfikuje ruce prostředkem s virucidním účinkem,
a pokud používá rukavice, vymění si rukavice a mezitím si dezinfikuje ruce,
 povrchová dezinfekce se provádí po poskytnutí služby každému zákazníkovi, včetně
všech použitých kadeřnických pomůcek,
 podlaha je dezinfikována alespoň jednou denně,


i) provozovny manikúry, pedikúry, masáží, kosmetických služeb a podologie tak, že jejich
provozovatelé musí dodržovat následující pravidla:
 osoba poskytující tuto službu při výkonu své práce používá ochranu dýchacích cest,
bránící šíření kapének,
 mezi zákazníky jsou dodrženy odstupy alespoň 2 metry,
 v případě, že osoba poskytující tuto službu nebo zákazník má tělesnou teplotu 37 °C
a vyšší nebo jiné příznaky onemocnění COVID-19, je zamezeno jeho přístupu
do provozovny,
 v provozovně jsou dostupné dezinfekční prostředky pro dezinfekci rukou,
 na záchodech jsou dostupná antibakteriální mýdla, dezinfekční prostředky
pro dezinfekci rukou a jednorázové ručníky,
 povrchová dezinfekce se provádí po poskytnutí služby každému zákazníkovi, včetně
všech použitých pomůcek,
 podlaha je dezinfikována alespoň jednou denně,
 osoba poskytující tuto službu používá při výkonu práce jednorázové rukavice
(s výjimkou masáží), které vymění u každého zákazníka a mezitím provede
dezinfekci rukou prostředkem s virucidním účinkem,
 před a po masáži osoba poskytující tuto službu provede dezinfekci rukou,
 před poskytnutím služby se provede povinná dezinfekce ošetřované plochy
u zákazníka,


j) provoz muzeí, galerií, výstavních síní a dalších podobných zařízení tak, že jejich
provozovatelé musí dodržovat následující pravidla:
 v zařízení se nachází ve stejný čas nejvýše 500 osob a zároveň se nachází nejvýše
jeden návštěvník na 10 m2 prostorů přístupných návštěvníkům,
 mezi návštěvníky jsou dodržovány odstupy alespoň 2 metry, s výjimkou členů
domácnosti nebo osob blízkých (dále jen „členové domácnosti“),
 návštěvník u vstupu provede dezinfekci rukou, přičemž dezinfekční prostředky zajistí
provozovatel zařízení,


k) provoz divadel, kin, koncertních síní, cirkusů a podobných provozů tak, že jejich
provozovatelé musí dodržovat následující pravidla:
 provozovatel zajistí alespoň jednu osobu, která dohlíží na dodržování následujících
pravidel a působí na diváky a další osoby, aby je dodržovali,
 následující pokyny jsou sdělovány divákům a dalším osobám zejména formou
informačních tabulí, letáků, na obrazovkách, plátnech apod.,
 v hledišti je nejvýše 500 diváků,
 mezi prodejními místy vstupenek je odstup alespoň 2 metry,
 v řadě osob čekajících na prodej vstupenek jsou řazeni zákazníci s odstupy alespoň
2 metry a jsou vyzýváni informačními letáky k dodržování tohoto odstupu a k tomu,
aby nejlépe platili platební kartou,
 ve vstupním prostoru a na záchodech jsou dostupné dezinfekční prostředky
pro dezinfekci rukou,
 v hledišti, v sále apod. se nekonzumují žádné potraviny včetně nápojů,
 před zahájením představení apod. je celý prostor určený pro diváky dezinfikován,
průběžně se provádí úklid i při provozu (dezinfekce klik, madel, pultů atd.), denní úklid 
se provádí dezinfekčními přípravky s virucidními účinky, a to v souladu s případnými
dalšími doporučeními místně příslušné krajské hygienické stanice,


l) provoz provozovny stravovacích služeb tak, že jejich provozovatelé musí dodržovat
následující pravidla:
 zákazníci jsou usazeni tak, že mezi nimi je odstup alespoň 1,5 metru, s výjimkou
zákazníků sedících u jednoho stolu,
 venkovní prostory provozovny jsou uspořádány tak, aby sedící zákazníci ve kterékoliv
části nebyli ve vzdálenosti kratší než 1,5 metru od kolemjdoucích osob, ledaže
venkovní prostory provozovny od okolí dělí pevná bariéra bránící šíření kapének
z dýchacích cest,
 provozovatel aktivně brání shromažďování osob ve vzájemné vzdálenosti menší
než 1,5 metru, včetně čekací zóny provozovny,
 při vstupu do vnitřních i venkovních prostor provozovny stravovacích služeb je
zajištěna možnost dezinfekce rukou pro zákazníky,
 provozovatel zajistí, aby zákazníci při pohybu po vnitřních prostorech provozovny
udržovali povinný odstup,
 dezinfekce židlí a stolů se provádí před usazením každé nové skupiny zákazníků,
 v případě prodeje přes výdejové okénko se dezinfekce výdejového okénka provádí
alespoň každé 2 hodiny,
 zákazník nemá povinnost nosit ochranný prostředek dýchacích cest v době
konzumace potravin a pokrmů včetně nápojů u stolu,
 v případě, že pracovník provozovny má tělesnou teplotu 37 °C a vyšší nebo jiné
příznaky onemocnění COVID-19, je zamezeno jeho přístupu do provozovny,
 provozovatel postupuje tak, aby vedl zákazníky k dodržování všech opatření,


m)provoz ubytovacích zařízení tak, že jejich provozovatelé musí dodržovat následující
pravidla:
 provozovatel aktivně brání shromažďování osob ve vzájemné vzdálenosti menší
než 2 metry s výjimkou členů domácnosti,
 při vstupu do prostor ubytovacího zařízení a na záchodech je zajištěna možnost
dezinfekce rukou pro zákazníky,
 provozovatel zajistí, aby zákazníci při pohybu po vnitřních prostorech udržovali
povinný odstup,
 pravidelně se provádí dezinfekce ploch, kterých se dotýkají ruce,
 jsou k dispozici materiály s informacemi pro zákazníky s vysvětlením platných
protiepidemických opatření,
 před ubytováním nového zákazníka se na pokoji provede dezinfekce všech
kontaktních ploch, předmětů, které jsou hosty používány (např. telefon, dálkové
ovládání televize), koupelny a záchodu,


n) provoz nákupních center s prodejní plochou přesahující 5 000 m2
tak, že jejich
provozovatelé musí dodržovat následující pravidla:
 provozovatel zajistí alespoň jednu osobu, která dohlíží na dodržování následujících
pravidel a působí na zákazníky a další osoby, aby je dodržovali,
 následující pokyny pro zákazníky jsou sdělovány zákazníkům a dalším osobám
zejména formou informačních tabulí, letáků, na obrazovkách, rozhlasem apod.,
 provozovatel zajistí viditelné označení pokynu k dodržování rozestupu 2 metrů mezi
osobami na veřejně přístupných plochách v nákupním centru (např. formou
infografiky, spotů v rádiu centra, infografiky u vstupu do prodejen a jiných
provozoven, infografiky na podlaze veřejných prostor apod.),
 je realizován režimový plán úklidu, kterým bude upraven režim úklidu, dezinfekce,
případně dekontaminací společných prostor na základě odborného doporučení
místně příslušné krajské hygienické stanice,
 je zamezováno shlukování osob, zejména ve všech místech, kde to lze očekávat,
např. vstupy z podzemních garáží, prostor před výtahy, eskalátory, travelátory,
záchody apod.,
 u každého vstupu pro zákazníky a zaměstnance do obchodního centra je zajištěna
možnost dezinfekce rukou,
 ve všech prodejnách a jiných provozovnách je zajištěna možnost dezinfekce rukou
alespoň v prostoru každé pokladny nebo pokladní zóny,
 platební terminály jsou pravidelně dezinfikovány,
 u vchodu do každé provozovny je umístěno viditelné označení pokynu dodržování
odstupu osob 2 metry od sebe v prostoru provozovny,
 provozovatel zajistí školení pracovníků s cílem zajistit a ověřit znalosti o opatřeních,
příznacích nemoci a prevenci šíření nákazy včetně ochrany návštěvníků a
pracovníků,
 provozovatel zajistí pro návštěvníky a další osoby v nákupním centru možnost
odstranění osobních ochranných prostředků (roušky, rukavice apod.) do směsného
odpadu,
 dětské koutky se službou hlídání dětí a podobné služby nejsou provozovány,


o) provoz vnitřních sportovišť a souvisejících vnitřních prostor venkovních sportovišť tak, že
jejich provozovatelé musí dodržovat následující pravidla:
 omezit přítomnost zákazníků tak, aby byly mezi nimi rozestupy alespoň 2 metry
s výjimkou oddělených organizovaných aktivit nebo skupin,
 zajistit dezinfekci strojů a dalšího cvičebního nářadí a pomůcek po použití každým
klientem,
 průběžně dezinfikovat místa, kde se klienti vyskytují,
 zajistit dezinfekci rukou pro personál i klienty,
 klienti provedou povinnou dezinfekci rukou před zahájením a po celkovém ukončení
cvičení,
 upravit časový harmonogram tak, aby mezi jednotlivými lekcemi proběhl úklid,
vyvětrání a dezinfekce prostor,
 zajistit co největší rozptýlení osob v šatnách, obsazovat vzdálené konce nebo skříňky
zpřístupnit ob jednu skříňku,
 ve sprchách zajisit co největší možné odstupy,
 zajistit možnost dezinfekce rukou v šatně,
 průběžně dekontaminovat místa, kudy klienti prochází (pravidelný úklid a dezinfekce).
 zajistit úklid každý den a dezinfekci vnitřku skříněk během dne a po skončení
provozu,
 instruovat zákazníky, aby omezili čas strávený v šatně na nezbytné minimum,


p) provoz hradů, zámků a dalších podobných kulturních památek tak, že jejich provozovatelé
musí dodržovat následující pravidla:
 v případě venkovních prostor:
o počet návštěvníků bude v jednom dni omezen tak, aby nepřesáhl 250 osob
na jeden hektar plochy zařízení,
o provozovatel zajistí zvýšenou dezinfekci areálu,
o provozovatel zajistí opatření k zabránění hromadění osob a kontroly
dodržování minimálních rozestupů v místech, kde lze očekávat akumulaci
osob, např. pokladny, vstupní brány, prostory před záchody, odpočinkové
zóny, atrakce, občerstvovací zóny apod.,
 v případě vnitřních prostor:
o v zařízení se nachází ve stejný čas nejvýše 500 osob a zároveň se nachází
nejvýše jeden návštěvník na 10 m2 prostorů přístupných návštěvníkům,
o mezi návštěvníky jsou dodržovány odstupy alespoň 2 metry, s výjimkou členů
domácnosti,
o je zajištěna dezinfekce rukou pro personál i návštěvníky,
o pravidelně se provádí dezinfekce ploch, kterých se dotýkají ruce,


q) provozovny činností, které jsou živností podle živnostenského zákona, a při kterých je
porušována integrita kůže tak, že jejich provozovatelé musí dodržovat následující
pravidla:
 u vstupu do provozovny je zajištěna dezinfekce rukou pro zákazníky,
 pokud má provozovna čekárnu, zákazník je (kromě svého doprovodu) usazen tak,
aby mezi ním a dalšími zákazníky byl rozestup alespoň 2 metry,
 zákazník je v průběhu výkonu bez doprovodu, s výjimkou přítomnosti zákonného
zástupce u nezletilých,
 pokud v místnosti pracuje více pracovníků současně, jsou jednotlivá pracoviště
oddělená plentou,
 křeslo/lehátko je po každém zákazníkovi vydezinfikováno,


r) přírodní koupaliště a umělá koupaliště (plavecký bazén, koupelový bazén, bazén
pro kojence a batolata, brouzdaliště) tak, že jejich provozovatelé musí dodržovat
následující pravidla:
 provozovatel zajistí alespoň jednu osobu, která dohlíží na dodržování následujících
pravidel a působí na zákazníky a další osoby, aby je dodržovali,
 provozovatel zajistí opatření k zabránění hromadění osob a kontroly dodržování
minimálních rozestupů v místech, kde lze očekávat akumulaci osob,
 v zařízení se nachází ve stejný čas nejvýše 500 osob a zároveň se nachází nejvýše
jeden návštěvník na 10 m2 prostorů přístupných návštěvníkům,
 mezi návštěvníky jsou dodržovány odstupy alespoň 2 metry, s výjimkou členů
domácnosti,
 je zajištěna dezinfekce rukou pro personál i návštěvníky,
 pravidelně se provádí dezinfekce ploch, kterých se dotýkají ruce,
 u vstupu na koupaliště a na dalších viditelných místech provozovatel zveřejní
základní pokyny pro chování návštěvníků,
 všechny prostory, v nichž se budou v rámci kurzů plavání pro kojence a batolata
pohybovat rodiče s dětmi, včetně ploch, které přicházejí do styku s dětmi, jsou
před každou výukovou hodinou vydezinfikovány,
 hračky a pomůcky používané v bazénu, okraje van a bazénů určených pro koupání
kojenců a batolat jsou dezinfikovány a následně opláchnuty pitnou vodou před
každou výukovou hodinou,
 návštěvníci nejsou povinni nosit ochranný prostředek dýchacích cest, který brání
šíření kapánek, při pobytu ve vodě,
 návštěvníci nejsou povinni nosit ochranný prostředek dýchacích cest, který brání
šíření kapánek, jsou-li ve vzdálenosti nejméně 2 metry od jiné osoby, s výjimkou
členů domácnosti a blízkých osob,


s) sauny tak, že jejich provozovatelé musí dodržovat následující pravidla:
 zákazník provede dezinfekci rukou před vstupem,
 sauna je nastavena na min. 70 °C,
 dezinfekce a papírové utěrky jsou k dispozici pro zákazníky ve všech prostorách,
 provozovatel provádí zvýšenou frekvenci kontrol saun a dodržování opatření,
 provádí se pravidelná dezinfekce míst ploch, kterých se dotýkají ruce,
 všechno prádlo se dezinfikuje varem (prostěradla, ručníky, roušky),
 neprovozují se ledové studny a krystalické ochlazení,
 pracovníci si pravidelně dezinfikují ruce,
 provádí se 100% výměna vzduchu pomocí vzduchotechniky,
 provádí se intenzivní čištění a dezinfekce virucidními prostředky všech prostor každý
den po uzavření provozu nad rámec standardního čištění,
 zákazníci nejsou povinni nosit ochranný prostředek dýchacích cest, který brání šíření
kapánek, při pobytu v sauně,
 používají se pouze individuální stavebně oddělené sprchy, součástí každé sprchy je
dávkovač s dezinfekčním mýdlem.

 

Hodnocení článku: rating starrating starrating starrating starrating star