Pravidla pro akce od 15. do 21. června 2020

Celý text včetně odůvodnění mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví [PDF, 253 kB]

S účinností ode dne 15. června 2020 od 0:00 hod. do odvolání tohoto mimořádného opatření
se zákazují nebo omezují slavnosti, divadelní a filmová představení, sportovní a jiná
shromáždění a trhy tak, že se


I. zakazují divadelní, hudební, filmová a další umělecká představení, sportovní, kulturní,
náboženské, spolkové, taneční, tradiční a jim podobné akce a jiná shromáždění, výstavy,
slavnosti, poutě, přehlídky, ochutnávky, trhy a veletrhy, vzdělávací akce, oslavy, a to jak
veřejné, tak soukromé, s účastí přesahující ve stejný čas 500 osob; tento zákaz se
nevztahuje:


a) na schůze, zasedání a podobné akce ústavních orgánů, orgánů veřejné moci, soudů
a jiných veřejných osob, které se konají na základě zákona,


b) na shromáždění konaná podle zákona č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím,
ve znění pozdějších předpisů,


c) na hromadné akce konané ve stavebně členěných areálech (sportovní stadion, veletržní
areál apod.), v jejichž případě se zakazuje účast přesahující ve stejný čas 500 osob
v každém ze stavebně oddělených sektorech areálu s tím, že je celý areál rozdělen do
nejvýše pěti stavebně oddělených sektorů, z nichž každý má svůj vstup z venkovních
prostor a účastníci nemohou jinak přecházet mezi sektory; v případě prostor osazených
sedadly (např. hlediště sportovního stadionu apod.) se omezuje sezení tak, že účastníci
hromadné akce sedí jen v každé druhé řadě a v takové řadě mohou sedět tak, že je
od jiných osob bude oddělovat alespoň jedno volné sedadlo,


II. omezuje


a) konání hromadných akcí ve vnitřních prostorách tak, že musí být dodržována následující
pravidla:
 je zachováván odstup mezi osobami nejméně 2 metry a současně účastníci
hromadné akce nosí ochranný prostředek dýchacích cest, který brání šíření 
kapének, s výjimkou členů domácnosti nebo osob blízkých (dále jen „členové
domácnosti“),
 pro účastníky je k dispozici dezinfekční prostředek na dezinfekci rukou,


b) konání hromadných akcí ve venkovních prostorách tak, že musí být dodržována
následující pravidla:
 je zachováván odstup mezi osobami nejméně 1,5 metru s výjimkou členů
domácnosti,
 v případě, že se účastníci hromadné akce vyskytují v bližší vzdálenosti než 1,5
metru, pak nosí ochranný prostředek dýchacích cest, který brání šíření kapének,
s výjimkou členů domácnosti,
 pro účastníky je k dispozici dezinfekční prostředek na dezinfekci rukou,


c) organizovaný trénink nebo zápas sportovců na venkovním i vnitřním sportovišti tak,
že musí být dodržována následující pravidla:
 na sportovišti se nachází ve stejném čase nejvýše 500 osob,
 vzdálenost mezi sportovci a ostatními osobami bude zachovávána nejméně
2 metry,
 sportovci v době tréninku nebo zápasu nejsou povinni nosit ochranný prostředek
dýchacích cest (nos, ústa), který brání šíření kapének,
 na sportovišti bude k dispozici nádoba s dezinfekčním prostředkem na dezinfekci
rukou,
 po skončení tréninku nebo zápasu bude prováděna pravidelná dezinfekce všech
použitých pomůcek;


d) účast na sňatečném obřadu tak, že musí být dodržována následující pravidla:
 účastní se jen snoubenci, jejich dva svědci, osoba jednající za orgán veřejné moci
anebo osoba jednající za orgán oprávněné církve, matrikář a další osoby tak, aby
celkový počet osob nebyl vyšší než 500 osob,
 účastníci sňatečného obřadu nemají povinnost dodržovat odstupy nejméně
2 metry od jiných osob,
 po skončení sňatečného obřadu je provedena dezinfekce všech použitých
pomůcek,
tato pravidla se obdobně použijí v případě prohlášení osob o tom, že spolu vstupují
do registrovaného partnerství;


e) účast na bohoslužbě tak, že musí být dodržována následující pravidla:
 bohoslužby se v stejný čas účastní nejvýše 500 osob,
 účastníci bohoslužby si před vstupem do bohoslužebného prostoru povinně
dezinfikují ruce,
 účastníci bohoslužby nosí ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), který
brání šíření kapének, vyjma okamžiku přijetí Eucharistie/Večeře Páně,
 v rámci bohoslužby se vynechá pozdravení pokoje a žehnání se svěcenou vodou
a obdobné obřady,
 duchovní si dezinfikuje ruce alespoň před začátkem bohoslužby, před podáváním
Eucharistie/Večeře Páně a po něm,
 délka bohoslužby se při zachování liturgických předpisů zbytečně neprodlužuje,
 bohoslužebný prostor je po bohoslužbě řádně vyvětrán a jsou dezinfikovány
kontaktní plochy (kliky, lavice apod.),
 je omezen přístup věřících do dalších míst v kostele/sboru mimo hlavní
bohoslužebný prostor;
stejná pravidla se použijí i pro svatby a křty; kostely/sbory mimo bohoslužeb zůstávají
otevřené pro osobní modlitbu a individuální duchovní péči.

 

Hodnocení článku: rating starrating starrating starrating starrating star