Nošení ochranných prostředků dýchacích cest od 15. do 21. června 2020

Celý text včetně odůvodnění mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví [PDF, 249 kB]

1. Všem osobám se s účinností ode dne 15. června 2020 do odvolání tohoto mimořádného
opatření zakazuje pohyb a pobyt bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa)
jako je respirátor, rouška, ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření
kapének, a to:


a) ve všech vnitřních prostorech staveb, mimo bydliště,


b) v prostředcích veřejné dopravy,


c) při účasti na hromadné akci ve venkovních prostorech, jestliže se daná osoba
nachází méně než 1,5 metru od jiné osoby, nejedná-li se o členy domácnosti.


2. Zákaz podle bodu 1 se nevztahuje na:


a) děti do dvou let věku,


b) děti v mateřské škole při pobytu v mateřské škole nebo v dětské skupině při pobytu
v prostorách, kde se provozuje dětská skupina, a pedagogické pracovníky v mateřské
škole a osoby pečující v dětské skupině,


c) děti, žáky, studenty, účastníky vzdělávání, účastníky přijímacího řízení, členy
zkušebních komisí a pedagogické pracovníky škol a školských zařízení zapsaných ve
školském rejstříku, osoby ve vzdělávacích institucích poskytujících jednoleté kurzy
cizích jazyků s denní výukou při vzdělávání nebo poskytování poradenských služeb
v rámci jedné místnosti, pokud je zachován rozestup nejméně 1,5 m,


d) studenty, účastníky přijímacího řízení, akademické pracovníky, členy zkušebních
komisí pro státní zkoušky a přijímací zkoušky na vysokých školách podle zákona
č. 111/1998 Sb., pokud je zachován rozestup nejméně 1,5 m a pokud je v místnosti
maximálně 15 osob,


e) osoby s poruchou intelektu, kognitivní poruchou či závažnou alterací duševního
stavu, jejichž mentální schopnosti či aktuální duševní stav neumožňují dodržování
tohoto zákazu,


f) osoby v uzavřeném vozidle, jsou-li všechny členy společné domácnosti nebo osoby
blízké,


g) osoby po dobu nezbytně nutnou pro pořízení jejich portrétní fotografie,
popř. fotografie novomanželů, včetně společné fotografie s členy domácnosti
a dalšími blízkými osobami,


h) osoby řídící vozidlo veřejné dopravy, kdy nejsou v přímém kontaktu s cestujícím
při jeho odbavení,


i) osoby při provádění autorského díla (např. divadelního, tanečního nebo hudebního
představení) a osoby účinkující při tvorbě a výrobě audiovizuálního díla nebo pořadu,
jsou-li splněny podmínky podle bodu 3,


j) moderátory, redaktory a další osoby vystupující v rozhlasových, televizních a dalších
pořadech, pokud jsou ve studiu buď bez hostů, nebo jsou-li mezi moderátory nebo
redaktory a dalšími vystupujícími osobami rozestupy alespoň 2 metry, a to pouze
v případě, jsou-li splněny podmínky podle bodu 3,


k) pacienty a zdravotnické pracovníky po dobu nezbytně nutnou, je-li to potřebné
pro poskytování zdravotních služeb,


l) osoby, které vykonávají práci zařazenou rozhodnutím příslušného orgánu ochrany
veřejného zdraví do kategorie třetí nebo čtvrté pro rizikový faktor pracovních
podmínek zátěž teplem, a dále osob, jež vykonávají práci, která dosud nebyla
kategorizována a u které lze předpokládat, že po provedení kategorizace bude
z důvodu přítomnosti rizikového faktoru pracovních podmínek zátěž teplem spadat
do kategorie třetí nebo čtvrté,


m) zaměstnance po dobu, kdy vykonává práci na jednom místě, pracuje-li ve vzdálenosti
nejméně 2 metry od jiné osoby,


n) plavčíky, trenéry a instruktory, vykonávající činnost u bazénů, udržující zpravidla
rozestup od jiných osob alespoň 2 metry,


o) snoubence v průběhu sňatečného obřadu a osoby činící prohlášení o tom, že spolu
vstupují do registrovaného partnerství.


3. Organizátorům provádění autorského díla, tvůrcům a výrobcům audiovizuálních děl nebo
pořadů, pokud vyžadují po osobě uvedené v bodu 2 písm. i) nebo j) (dále jen „umělec“),
aby vystupovala při provádění autorského díla nebo při výrobě pořadu bez ochranných
prostředků dýchacích cest, se s účinností ode dne 15. června 2020 do odvolání tohoto
mimořádného opatření nařizuje zajistit splnění následujících podmínek:
 mezi účinkujícími umělci a dalšími osobami konajícími v místě provádění autorského
díla činnosti související s prováděním autorského díla nebo tvorbou audiovizuálního
díla nebo pořadu (dále jen „spolupracovník“), umělci a diváky apod. je při provádění
autorského díla nebo tvorbě audiovizuálního díla nebo pořadu dodržen odstup
alespoň 2 m; tento odstup nemusí být dodržen mezi účinkujícími umělci,
 místo provádění autorského díla nebo natáčení audiovizuálního díla nebo pořadu je
pravidelně dezinfikováno a v případě, jedná-li se o uzavřené prostory, jsou pravidelně
větrány,
 je zajištěna dezinfekce rukou pro umělce i jejich spolupracovníky,
 v případě, že některý z umělců nebo jejich spolupracovníků má tělesnou teplotu
37 °C a vyšší nebo jiné příznaky onemocnění COVID-19, je zamezeno jeho přístupu
do místa provádění autorského díla nebo tvorby audiovizuálního díla nebo pořadu.

 

Hodnocení článku: rating starrating starrating starrating starrating star